آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » شیمی » دانلود مقاله اصول پایه در طراحی محصولات پلاستیک

دانلود مقاله اصول پایه در طراحی محصولات پلاستیک

اصول پایه درطراحی محصولات پلاستیک

فهرست
اصول پایه در طراحی محصولات پلاستیکی۱
ملاحظات مربوط به مواد۱
ملاحظات مربوط به اقتصاد۳
ملاحظات مربوط به طراحی۴
ملاحظات مربوط به تولید ۴
قالب گیری تزریقی۵
مختصری بر طراحی قالب ۷
مراحل طراحی قالب تزریق۱۰
کلیات۱۰
تعیین موقعیت اولیه اینرسی۱۲Aمرحله
سیستم پران۱۵Bمرحله
شبکه پران۱۷Cمرحله
تکمیل نیمه بالایی نقشه۲۱Dمرحله
تکمیل نمای پلان۲۴Eمرحله
تکمیل نمای برش مقطع۲۶Fمرحله
تکمیل نقشه۳۰Gمرحله
روش طراحی قالب۳۳
محاسبه تعداد حفره قالب۴۰
آرایش حفره ها ۴۴
تعادل نیروها در قالب در حین تزریق۴۵
تعداد خطوط جدایش۴۷
منابع۴۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق