آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران

دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود مقاله بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکان در شهر تهران :
فهرست مطالب
فصل اول ( معرفی پژوهش )
الف : مقدمه
ب : بیان مسئله و سوالهای پژوهش
ج : هدف پژوهش
د : اهمیت پژوهش
ه : فرضیه پژهش
تعریف عملیاتی واژها
فصل دوم ( پیشینه تحقیق )
الف : پیشینه آموزش و پرورش پیش از دبستان در داخل و خارج از ایران
رشد شناختی
نظریه های شکل گیری مفهوم
۱الف– نظریه همخوانی گرایی محرک – پاسخ
ب – نظریه برونر
نظریه مفاهیم طبیعی
نظریه پیاژه
نظریه ویگوستکی
بررسی آزمایشگاهی صورت بندی مفهوم ( مراحل رشد تفکر مفهومی )
ابزار شکل گیری مفهوم
۱ – روشهای مبتنی بر مقایسه و تفکیک
۲ – روشهای مبتنی بر اصول طبقه بندی
۳ – روش تشکیل مفاهیم ساختگی
مروری بر مطالعات گذشته
۱ – تاثیر تجارب فرهنگی و شخصی در رشد مفهومی
۲ – تفاوت های فردی در شکل گیری مفهوم و نقش فرهنگ و آموزش در آن
۳ – تحقیق بین فرهنگی در رشد شناخت
۴ – تاثیر تعامل بزرگسالان با کودک در رشد شناخت
نقش جنسیت در توانائیهای شناختی
تفاوتهای فردی بین دو جنس در رابطه با شکل گیری مفهوم
کودکستان محیطی برای آموزش و مشاهده
آموزش مستقیم و غیر مستقیم در کودکستان ها
ویژگیهای کودکان در دوره کودکستان ( ۳ تا ۶ سالگی )
سپردن کودک به کودکستان از نظر رشد اجتماعی
کودکستان و فواید آن
نقش پیش از دبستان در آموزش و پرورش قرن ۲۱
واقعیت های فراموش شده دوره پیش از دبستان
فصل سوم ( روش پژوهش )
الف : روش پژوهش
ب : نوع پژوهش
ج : جمعیت آماری پژوهش
د : نمونه و شیوه نمونه گیری
۱ – ابزار پژوهش
۱-۱- آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی
۱-۲- نحوه اجرا و دستورالعمل آزمون
۱-۳- پرسشنامه تحقیق
۲ – روش تحلیل داده ها
فصل چهارم : نتایج پژوهش
فصل پنجم :
الف : خلاصه نتایج
ب : تعیین و تفسیر نتایج
ج : محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهش
فهرست منابع
چکیده پژوهش :
این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزشهای مهد کودک بر رشد مفهوم سازی کودکانی است که قبل از ورود به مدرسه دوره مهدکودک و پیش دبستانی را طی کرده اند .
برای نمونه برداری از بین کل دانش آموزان شهر تهران ، تعداد ۳۰ نفر در مقطع تحصیلی اول ، دوم ، سوم دبستان به طور تصادفی خوشه ای گزینش شدند که از این تعداد نیمی پسر و نیمی دختر بودند .
فرضیه های اساسی این پژوهش عبارت بودند از :
- کودکانی که از آموزشهای مهد کودک برخوردار هستند رشد مفهوم سازی آنها بیش از کودکانی است که آموزشهای مهد کودک استفاده نکرده اند.
- آموزشهای مهد کودک ، مفهوم سازی کودکان را افزایش می دهد .
ابزار پژوهش، آزمون شکل گیری مفهوم ویگوستکی بود : که پس از اجرای آزمون نمره گذاری داده های حاصل از پژوهش ب آزمون t مستقل و روش آنالیز واریانس دو متغییر مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت که در این بررسی فرضیه های پژوهش تایید شدند : یعنی کودکانی که مهد کودک رفته و آموزش دیده اند در رشد مفهوم سازی با کودکانی که مهد کودک نرفته اند تفاوت معنا داری دارند و آموزش رشد مفهوم سازی را در کودکان افزایش می دهد.
افزون بر موارد گفته شده نتیجه گیری شد که ، رشد مفهوم سازی کودکان و عملکرد بالای آنها در انجام آزمون با عامل تحصیلات والدین ارتباط معنا داری ندارد .
بین تعداد فرزندان خانواده و توانایی کودکان در انجام آزمون ارتباط معناداری وجود ندارد .
رشد مفهوم سازی بین کودکان دختر وپسر تفاوتی ندارد اما بین کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده تفاوت معنا دار است .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق