آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اجتماعی و جامعه شناسی » دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

دانلود مقاله بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران

بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها درایران

فهرست مطالب
مقدمه: ۲
فصل اول ۶
سؤالات: ۷
بیان مسئله: ۸
هدف کلی: ۱۱
بررسی علل مهاجرت نیروی کار از روستاها به شهرها در ایران ۱۱
اهداف جزئی: ۱۱
۱- تعیین ارتباط بین درآمد روستائی و مهاجرت نیروی کار روستائی ۱۱
نمودار تحلیلی ۱۲
فرضیات: ۱۳
جامعة آماری : ۱۴
نمونه و شیوه نمونه گیری : ۱۴
روش تحقیق : ۱۵
فصل دوم ۱۶
تعاریف: ۱۷
تعریف دوگانگی منطقه‌ای: ۲۰
معیارهای تعیین دوگانگی: ۲۱
پدیدة دوگانگی در اقتصاد ایران: ۲۴
ب: پدیده دوگانگی و رشد نامتوازن در اقتصاد ایران: ۲۶
۱-ارتباطات پسین: ۲۸
۲- ارتباطات پیشین: ۲۸
۳- ارتباطات مصرفی: ۲۹
۴- ارتباطات مالی: ۲۹
بخش نفت ۲۹
ج: دوگانگی منطقه‌ای در اقتصاد ایران: ۳۴
شاخصهای توسعة صنعتی: ۳۶
شاخصهای توسعه کشاورزی: ۳۹
شاخصهای اشتغال: ۴۱
نرخ فعالیت: ۴۱
متوسط درآمد شهری و روستائی: ۴۲
فصل سوم ۴۴
جامعة آماری : ۴۵
نمونه و شیوة نمونه‌گیری: ۴۵
ابزار و روشهای جمع‌آوری اطلاعات: ۴۶
روش تحقیق زمینه‌یابی: ۴۶
ویژگیهای روش تاکسونومی: ۴۷
هموطن عزیز: ۴۹
خیر ۵۴
فصل چهارم ۶۰
نتایج تحقیق: ۶۱
پیشنهادات و ارائة طریقها: ۶۳
فهرست منابع : ۶۵
مقدمه:
تحقیق حاضر سعی دارد که در ۲ بعد جداگانه برخی از علل مهاجرت نیروی کار در ایران را مورد بررسی قرار دهد. اگر بخواهیم عوامل اصلی مهاجرت را بطور کلی مورد تقسیم‌بندی قرار دهیم می‌توانیم دو دسته از عوامل را مؤثر بدانیم. گروه اول را عوامل فشار(Push  Factors) می‌نامند که شامل غیراقتصادی شدن فعالیتهای کشاورزی، توزیع ناعادلانه زمین، رشد جمعیت و ثابت ماندن بازده تولید در بخش کشاورزی است.
گروه دوم به عوامل کششی یا جذب(Pull  Factors) موسومند که شامل دوگانگی منطقه‌ای و نخصیص بیشتر منابع در بخشهای شهری(خدمات و صنعت) و بهتر بودن سطح زندگی در مناطق شهری است. به منظور تجزیه وتحلیل تأثیر این ۲ دسته از عوامل از شاخصهای درآمدهای انتظاری در شهر از مدل هریس- تودارو استفاده می‌شود.
در بحث‌های تئوریک و نظری به این نتیجه می‌رسیم که نمی‌توان دیوار بلندی بین عوامل کشش و جذب ترسیم کرد. چون نوعی ارتباط متقابل بین این ۲ دسته از عوامل وجود دارد. به عقیدة آنها آنچه که واقعاَ‌ مهاجرت نیروی کار را تسریع می‌کند همان دوگانگی منطقه‌ای است. این ۲ معتقدند که مهاجرت در هر منطقه‌ای امری طبیعی است چون نوعی توالی در رشد بخشها وجود دارد و خودبه‌خود و به مرور زمان با جایگزین شدن عوامل تولیدی بجای یکدیگر سهم نیروی کار در بخش کشاورزی در اشتغال کل کاهش می‌یابد و سهم بخش صنعت و خدمات افزایش می‌یابد.
اما آنچه که کشورهای در حال توسعه را از کشورهای پیشرفته متمایز می‌سازد ناهمگونی در مهاجرت نیروی کار است. بطوری که در این کشورها محدود بودن امکانات تولید از یک طرف و محدود بودن ارتباطهای بخش کشاورزی با سایر بخشهای اقتصاد از طرف دیگر موجب می‌شود تا این کشورها تلاش بیشتری در جهت گسترش بخش صنعت شهری از خود نشان بدهند.
این ۲ گروه از عوامل اقتصادی همراه با عوامل غیراقتصادی مانند روابط و شیوه تولید، سازمان اجتماعی تولید و غیره موجب‌ می‌شوند تا از اهمیت بخش کشاورزی در جریان توسعه کاسته شود و نقش پیشتاز به بخشهای شهری واگذار شود به ویژه آنکه بخش عمده‌ای از تولیدات در بخش کشاورزی را کالاهای مصرفی تشکیل می‌دهند که هر چند دارای ارتباطهای پسین گسترده‌ای هستند لیکن ارتباطهای پیشین آنها بسیار محدود و مشخص است.
در این حالت بخش پیشتاز اقتصاد بخش صنعت خواهد بود تا از یک طرف به عنوان ستون اصلی و رشد عمل کند و از طرف دیگر از طریق تولید محصولات صنعتی مورد استفاده در بخش کشاورزی مانند تراکتور- پمپ آب- کمباین- کود- سم و غیره بخش کشاورزی را به جلو بکشد.
بدین ترتیب بخش کشاورزی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی قربانی جریان توسعه است و برای بهبود باید انتظاری طولانی بکشد که این خود یکی از دلایل اصلی مهاجرت نیروی کار از روستاها به مناطق و مراکز شهری می‌باشد.
در تحقیق حاضر ابتدا بطور مجزا دوگانگی منطقه‌ای به عنوان عامل جذب و فشار مورد بررسی قرار گرفته است که مشخص شود تا چه حد تفاوت در نرخهای رشد منطقه‌ای و نابرابری در رابطة مبادلة بین محصولات کشاورزی و صنعتی بر مهاجرت تأثیر داشته است و در نهایت در قسمت سوم نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه خواهد شد.
البته لازم به تذکر است که برخلاف گذشته که مهاجرت نیروی کار روستایی به دلیل تامین نیروی انسانی مراکز شهری از نظر اقتصاددانان مطلوب تلقی می‌شد ولی امروزه مهاجرت به عنوان عامل عمده‌ای که پدیدة عمومی و فراگیر نیروی کار مازاد شهری را دامن می‌زند و مشکلات جدی بی‌کاری شهری را وخیم‌تر می‌کند مورد توجه قرار می‌گیرد. این مشکلات بواسطة عدم توازن ساختاری و اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی بوجود آمده است.
فصل اول
سؤالات:
۱- بین دوگانگی منطقه‌ای و مهاجرت نیروی کار چه ارتباطی وجود دارد؟
۲- چند درصد بین سطح درآمد روستائی و شهری و مهاجرت نیروی روستائی ارتباط وجود دارد؟
۳- عوامل جاذب شهری به چه میزان در مهاجرت نیروی کار روستائی مؤثر است؟
۴- چرا عدم وجود امکانات رفاهی می‌تواند عاملی در جهت مهاجرت نیروی کار باشد؟
۵- چرا تمرکز بخشهای صنعتی در شهرها می‌تواند باعث مهاجرت نیروی کار روستائی باشد؟
 بیان مسئله:
عوامل دفع کننده جمعیت که در شهرهای کوچک و روستاهای کشورمان از دیرباز خیل نیروی کار را به مراکز شهرهای بزرگ رانده است عبارتنداز:
۱- الگوی مالکیت نادرست زمین
۲- پایین بودن سطح درآمد روستایی
۳- عدم وجود امکانات رفاهی(خدماتی- بهداشتی- آموزشی)
۴- عدم وجود امکانات بازاریابی
۵- بالا بودن هزینه تولید
در کنار این عوامل، عوامل جذب کننده شهری را داریم که در واقع همواره نیروی کار و جمعیت را در ایران بر سر دو راهی قرار می‌دهد.
این عوامل اگرچه از دیرباز به عنوان عامل جاذب در ایجاد پدیدة مهاجرت نقش اساسی داشته است ولی در ۲ دهة اخیر عوامل فشار مهمترین عامل در مهاجرت روستائیان بوده‌اند از این جمله می‌توان توزیع غیراقتصادی زمین و عدم حمایت از روستائیان خرده‌پا را نام برد. از سال ۱۳۵۳ به بعد به علت افزایش ناگهانی درآمد نفت و تعدیل در برنامة عمرانی پنجم به طرف حمایت هرچه بیشتر از بخشهای شهری و افزایش دستمزدها و جاذبه‌های شهری به عنوان عوامل کشش و جذب سیل مهاجرت روستائیان به شهرها را بیش از پیش شدت بخشید که از میان این ۲ گروه عوامل، عوامل جذب تأثیر عمیق‌تری بر مهاجرت نیروی کار داشت.
خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق