آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود مقاله بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران

دانلود مقاله بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران

فهرست مطالب

چکیده :

فصل اول
مقدمه (بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان)
بیان مسئله
اهداف اختصاصی پژوهش :
فرضیات پژوهش
متغیرها
تعریف علمی و عملیاتی متغیرها
منابع فصل اول
فصل دوم
مرور ادبیات
تعریف خانواده
تعریف نوجوانی
انواع خانواده
اهمیت خانواده
کارکرد خانواده
نقش نهاد خانواده در ایجاد احساس امنیت
مدیریت خانواده
جو عاطفی خانواده
نقش الگوهای روابط خانوادگی در رشد اجتماعی فرزندان
اثرهای روانی بلوغ جنسی
رشد هویت
نقش خانواده
مناسبات نوجوان و خانواده
اثبات وجود
منفی گرایی
رابطة افقی به جای رابطة عمومی
پذیرش و مقبولیت
واقع بینی به جای بدبینی
تعریف خشم
کنترل خشم
روشهای زیان آور کنترل خشم
نوجوانی و خشم
دیدگاههای مختلف درباره خشم
دیدگاه ذاتی بودن پرخاشگری
دیدگاههای مختلف در مورد کنترل خشم
رویکرد عقلانی – رفتاری – عاطفی
رویکرد رفتاری شناخت
رویکرد درمانی نواکو
تحقیقات انجام گرفته در داخل کشور
تحقیقات انجام گرفته در خارج از کشور
منابع فصل دوم
فصل سوم
جامعه:
نمونه و روش نمونه گیری:
ابزار تحقیق:
الف) ابزار سنجش عملکرد خانواده(FAD)
ب) پرسش نامه خشم اشپیلبرگر(staxl-2)
شیوه اجرا:
پایای پرسشنامهSTAX I-2
روایی پرسشنامه STAX 1-2
طرح و شیوه اجرای تحقیق
تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری:
محدودیت ها پژوهش:
پیشنهادات تحقیقی:
منابع :
چکیده :
پژوهش حاضر جهت بررسی عملکرد خانواده در کنترل خشم نوجوانان دختر و پسر (۱۵-۱۸) شهر تهران می‌باشد.
جامعه آماری این تحقیق کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر تهران در سال تحصیلی ۸۷-۸۶ می‌باشند که از این تعداد، ۱۰۰ نفر روش نمونه گیری خوشه‌ای به عنوان نمونه انتخاب شدند.
روش پژوهش بکار رفته در این پژوهش روش همبستگی است و به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه عملکرد خانواده (FAD) و پرسشنامه خشم انپیلبرگر استفاده شد به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های این تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است آمار توصیفی شامل محاسبه فراوانی و درصد و ارائه جداول و نمودار می‌باشد و روشهای آمار استنباطی شامل همبستگی و آزمون معنادار بودن تفاوت بین دو ضریب همبستگی در نمونه‌های مستقل می‌باشد.
نتایج حاکی از این است که در عملکرد خانواده بین میانگین نمرات آزمودنی‌های دختر و پسر تفاوت معنی داری دیده نشد و در کنترل خشم آزمودنی‌های دختر به طور معنی داری نمرات بالاتری نسبت به آزمودنیهای پسر داشتند. بین عملکرد خانواده و کنترل خشم آزمودنیهای پسر و بین عملکرد خانواده و کنترل خشم در کل آزمودنیها دارای ضرایب منفی و معنادار می‌باشد.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق