آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » عمران » دانلود مقاله تأثیر ضخامت سنگدانه

دانلود مقاله تأثیر ضخامت سنگدانه

تأثیر ضخامت سنگدانه

فهرست مطالب

تاثیر ضخامت سنگدانه
نکات مهم یاد شده در فصل ۳
مسائل
فصل ۴
تنش‌ها و انحراف در روسازیهای محکم
۱٫۴ تنش به واسطه تابیدگی
۱٫۱٫۴٫ خمیدگی صفحه نامتناهی
۲٫۱٫۴٫ تنشهای طره‌ای در دال متناهی
۳٫۱٫۴٫ تفاضلهای درجه حرارت
۴٫۱٫۴٫ تنشهای مرکب
۲٫۴٫ تنشها و انحرافات ناشی از بارگیری
۱٫۲٫۴٫ فرمول‌های شکل بسته
بارگیری گوشه
بارگیری داخلی
بارگیری لبه
لاستیکهای دوتایی
۲۲٫۴٫ نقشه‌های نفوذی (معتبر)
بارگیری داخلی
بارگیری لبه
۳٫۴٫ تنشها بواسطه اصطکاک
۱٫۳٫۴٫ تاثیر تغییر حجم به بتن
تنش‌های بتنی
منافذ درز
۲٫۳٫۴ تنشهای فولادی
آرماتورها
میلهای مهار
۴٫۴٫ طراحی دوبلها و درزها
۱٫۴٫۴ طراحی دوبلها
تنشهای تکیه گاهی مجاز
تنش تکیه گاهی بر روی یک دوبل
عمل گروه دوبل ساز
۲٫۴٫۴ طراحی درزها
درزهای انقباضی
درزهای انبساطی
درزهای ساختمانی
درزهای طولی
نکات مهم بحث شده در فصل ۴
فصل ۵
برنامه کامپیوتری Kenslabs
1.5. توسعه‌های نظریه‌ای
۱٫۱٫۵٫ انواع فونداسیون
فونداسیون مایع
فونداسیون جامد
همراه با اشکال و جداول

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق