آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود مقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

دانلود مقاله تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

تاریخچه پیدایش شهرداریها و ساختار مدیریت

فهرست مطالب

شهر : ۴
شهرداری وتاریخچه آن در ایران : ۶
الف = شهرداری ۶
ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران ۷
وظایف شهرداری : ۱۰
، و ورزشگاه مطابق اصول صحیح  وفنی . ۱۲
حفظ اموال متعلق به شهرداری ۱۳
قانون شهرداریها ۱۴
فصل اول – در تاسیس شهرداری ۱۴
فصل دوم – انتخاب انجمن شهر ۱ ۱۵
فصل سوم – در تشکیل انجمن شهر ۲ ۱۵
فصل چهارم در وظائف انجمن ۱۵
ماده ۴۹ ۲۰
تبصره ۲۰
انتخاب شهرداری ومعاون شهرداری ۲۱
الف : شهردار ۲۱
استعفاء کتبی ۲۲
ماده ۵۱ ۲۲
مواد ۶۲-۶۴ لغو شده ۲۴
ب- مقررات مالی ۲۴
ماده ۷۲ ملغی شده ۲۷
فصل هشتم در مقررات جزائی ۳۳
فصل نهم خاتمه ۳۴
امور مالی وتعاریف اصطلاحات ذیر بط ۴۸
تعاریف ۴۹
بودجه : ۴۹
صلاح بودجه : ۴۹
متمم بودجه ۵۰
تفریغ مالی ۵۰
سال مالی : ۵۰
اعتبار ۵۱
تعهد : ۵۱
هزینه ۵۱
تمجیل : ۵۱
تنخواه گردان ۵۲
پیش پرداخت : ۵۲
علی الحساب : ۵۲
دفتر روزنامه : ۵۲
دفتر معین : ۵۳
دفتر کل : ۵۳
مساعده : ۵۳
مزایده : ۵۴
مناقصه: ۵۴
۳-در آمدناشی از عوارض اختصاصی : ۵۶
۵-کمکهای اهدائی دولت وسازمان دولتی : ۵۸
بهبود عبور مرور شهری : ۵۹
امور اداری وپرسنلی ۶۰
سازمان کارگری ۶۲
مسختدم پیمانی ۶۳
شغل و رشته : ۶۴
پست سازمان : ۶۴
ترفیع : ۶۵
ارتقاع گروه : ۶۵
انتقال : ۶۵

مقدمه

درهر جامعه ای چه بزرگ و چه کوچک که قرار است در کنار هم زندگی نمایم ایجاب می نماید جهت خدمات وبهتر زیستن تحت هر عنوان وسیله ای یا دستگاهی یا سازمانی متشکل جهت این امر از طرف همان جامعه یا از طرف دستگاه حکومتی یا قوانین وصف شده که بتواند آرامش و آسایش دیگران را تامین نماید بوجود می آید .

شهر :
تاکنون تعریف جامعی برای شهر که در برگیرنده همه یا بیشتر ویژگیهای آریا شد بیان نشده است یا اگر هم بیان گردیده مورد خرده گیری جامعه شناسان شهری بوده است که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر تعاریفی که در فرهنگهای مختلف از شهر بعمل آمده خود داری میگردد.
بهر حال میتوان شهر را قطعه زمینی دانست که قسمتی از اجتماع بشری را در خود جای داده وهمانند ماشین عظیمی است که نیروهای گوناگونی آن را به فعالیت واداشته وبدان روح داده بنحویکه بعنوان واحدی اجتماعی – سیاسی واقتصادی با کار کرد عمومی غیر کشاورزی ( بازرگانی – صنعتی یاهر دو ) مطرح وبدلیل نقل وانتقال جمعیت مبادله وتبادل افکار واندیشه وایدها بین مردم شهر وروستا نشینان وتمرکز مراکز سیاسی واقتصادی مملکتی در شهرها زندگی مردم روستاها را بیش از حد تصور تحت تاثیر قرار میدهد که این خود بر اهمیت این واحد وطبعاً شهرداری بعنوان موسسه ای که اگر نگوئیم تمامی امور ، بخش مهمی از امور شهری را عهده دار است میافزاید.
در قانون تعاریف وضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۵ تیر ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی شهر چنین تعریف شده است .
ماده ۴ شهر محلی است با حدود قانونی که محدوده جغرافیایی بخش واقع شده واز نظر بافت ساختمانی ، اشتغال وسایر عوامل دارای سیمائی با ویژگیهای خاص خود بوده بطوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت صنعت ، کشاورزی ، خدمات وفعالیتهای اداری اشغال داشته ودر زمینه خدمات شهری از خود کفائی نسبی برخوردار وکانون مبادلات اجتماعی ، اقتصادی ، فرهنگی سیاسی حوزه جذب نفوذ پیرامون خود بوده وحداقل دارای ده هزار نفر جمعیت میباشد .

شهرداری وتاریخچه آن در ایران :
الف = شهرداری
تحولات اجتماعی ، تغییرات اجتماعی و پدیده های ناشی از پیشرفت تکنولوژی عصر جدید مسائل ومشکلات در زندگی شهری واداره امور شهر ایجاد کرده که شهر نشینان و مسئولان اداره شهرها را ناچار نموده که بیشتر وقت و فکر خود را جهت چاره جوئی وحل وفصل مسائل شهر وشهر نشینی صرف نماید . وهمانطور یکه قبلاً اشاره شد تمرکز مراکز سیاسی – اجتماعی – اداری واقتصادی در شهرها تبادلات تجاری وافکار واندیشه ها بین مردم شهر وروستا نشینان نیز موجب مزید علت گردیده تا موسستاتی جهت پیگیری مسائل شهری وارائه خدمات عمومی شهرها در نظر گرفته شوند که این موسسات همان شهرداریها میباشد که هم اکنون بیش از ۸۰ سال از فعالیت شهرداریها در ایران میگذرد .

ب = تاریخچه شهرداریها ی ایران
۱- اولین قانون شهرداری با عنوان : قانون بلدیه درتاریخ ۳۰ ربیع الاخر سال ۱۳۲۵ هجری قمری مطابق با سال ۱۲۸۳ هجری شمسی در پنج فصل و ۱۰۸ ماده به تصویت رسیده و میتوان گفت تا قبل از این تاریخ شهرداری به مفهوم امروزی درایران وجود نداشته است . طلیعه قانون مذکور چنین است .
مقصود اصلی تاسیس بلدیه حفظ شهرها وایفای حوائج اهالی شهر نشین است در آن زمان شهرداری موسوم به بلدیه وریاست آن بارئیس انجمن بلدیه وعنوان شهردار کلانتر بوده است .
۲- در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی به روز ۱۳۰ اردیبهشت قانون مصوب سال ۱۳۲۵ هجری قمری ملغی جانشین آن قانون دیگری باهمان نام در ۸ ماده وسه تبصره شده است وماده سوم آن چنین است :
اداره کردن امور بلدی هر محل در حدود وظایفی که نظامنامه مذکور در ماده ۵ مقرر خواهد شد بر عهده انجمن واداره بلدی همان محل است .
۳- در تاریخ ۶ خردادماه سال ۱۳۰۹ هجری شمسی با تصویب نظامنامه بلدیه بر اساس ماده ۵ قانون بلدیه مصوب ۱۳۰۹ریاست بلدیه از طرف وزارت داخله وزارت کشور معین و منصوب می گردد .
به نمایندگان انجمن بلدیه طبق مواد نظامنامه وکلای بلدی گفته می شود ودوره وکالت آ‎نها نیز در سال شمسی بوده است .
۴- قانون تشکیل شهرداریها وانجمن شهرها وقصاب مصوب ۴ مرداد ماه ۱۳۲۸ در ۷ فصل و ۵۰ ماده جایگزین قوانین سابق گردد .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق