آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » عمران » دانلود مقاله تعمیر و نگهداری ساختمان فلزی

دانلود مقاله تعمیر و نگهداری ساختمان فلزی

تعمیر و نگهداری ساختمان فلزی

فهرست مطالب

سازه های اسکلت فلزی
خطاهاى جوشکارى اتصالات در ساختمانهاى فولادى
۱- مقدمه
۲٫ عیبها و ناپیوستگى های معمول در جوشکاری
۳٫ ناپیوستگیهاى فلز جوش و فلز پایه
۳-۱ . ترکها
۳-۲٫ ذوب و نفوذ ناقص
۳-۳٫ سرباره های محبوس شده
۳-۴٫ تخلخل
۳-۵٫ بریدگی کنار جوش
۳-۶ . پرشدن ناقص
۳-۷٫ سررفتن
۳-۸٫ تحدب بیش از حد
۳-۹٫ لکه قوس و پاشش
۳-۱۰٫ اعوجاج
۳-۱۱ . تورق و پارگى سراسری
۱۲٫۳٫ جابجا شدن و ناپیوستگی هاى ابعادى
۴٫ آزمایشهای جوش
۴-۱٫ ارزیابى جوشکار
۴-۲٫ آزمایشهاى غیر مخرب
۴-۲-۱٫ آزمون ذرات مغناطیسى
۴-۲-۲٫ بازرسى با مواد نافذ
۴-۲-۳٫ آزمون فراصوتى
۴-۲-۴٫ آزمایش پرتونگاری
۴-۳٫ آزمایشهای مخرب
۵٫ نتیجه گیرى
سازه های بتنی
علل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی (causes Of Deteriorations)
1-1- نفوذ نمکها (ingress Of Salts)
1-2- اشتباهات طراحی (specification Errors)
1-3- اشتباهات اجرایی (con Struction Errors)
1-4- حملات کلریدی (chloride Attack)
1-5- حملات سولفاتی (sulphate Attack)
1-6- حریق (fire)
1-7- عمل یخ زدگی (frost Action)
1-8- نمکهای ذوب یخ (de-icing Salts)
1-9- عکس العمل قلیایی سنگدانه ها (alkali-aggregate Reaction)
1-10- کربناسیون (carbonation)
1-11- علل دیگر (other Causes)
روش های پایدارسازی شیب های خاکی
مقدمه
١- روش اصلاح هندسی شیب
۱-۱ مقدمه
۲-۱ روش طراحی و اجرا
۳-۱ باربرداری
۲-۳-۱ خاکریزی
۲- روش زهکشی
۴-۱ مسائل طراحی و کاربردی روش های اصلاح هندسی
١ مقدمه -٢
۲-۲ اقسام زهکش ها و اصول روش های زهکشی
۳-۲ روش های زهکشی در عمل
۲-۳-۲ کنترل نفوذ آب های سطحی
۳-۳-۲ پوشش انهار طبیعی
۴-۳-۲ کانال زهکشی سطحی
۴-۲ زهکشی آ بهای زیرزمینی
۱-۴-۲ زهکشی آبهای زیرزمینی کم عمق
۱-۱-۴-۲ معابر آب روباز و پوشیده
۲-۱-۴-۲ زهکشی از طریق حفاری افقی
۲-۴-۲ زهکش های آ ب های زیرزمینی عمیق
۱-۲-۴-۲ حفر تونل های جانبی
۲-۲-۴-۲ چاه های زهکشی
۳-۲-۴-۲ زهکشی از طریق قنات
۳ پایدارسازی با تکنیک های بیومهندسی

۱-۳ مقدمه
۲-۳ اثرات مثبت و منفی پوشش گیاهی در پایدارسازی دامن هها
۱-۲-۳ اثرات مثبت
۲-۲-۳ اثرات منفی
۳-۳ نکات مهم جهت اجرای پروژه های بیومهندسی
۱-۳-۳ نقش های پوشش گیاهی
۳-۳ روش های کشت
۳-۳-۳ مدیریت و رفتارسنجی
۴-۳ انتخاب نوع پوشش گیاهی
۵-۳ نقش ریشه ها در پایداری دامنه
۴ روشهای پایدارسازی مکانیکی
۱-۴ مقدمه
۲-۴ دیوارهای حائل
۱-۲-۴ دیوارهای حائل وزنی
۲-۲-۴ کنترل های پایداری دیوارهای حایل
۱-۲-۲-۴ کنترل برای واژگونی
-۲-۲۴ کنترل برای نشست
۴-۲-۲-۴ کنترل برای گسیختگی برش سطحی
۱-۴-۲-۲-۴ کنترل برای گسیختگی برشی عمیق
۳-۲-۴ دیوارهای حایل با مصالح بنایی
پیدایش ترک در ساختمان
روش تعمیر ترکها
ترکهای نیمه عمیق
ترکهای عمیق
ترک در نعل درگاه
منابع
همراه با تصاویر

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق