آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت

دانلود مقاله حقوق مالکیت معنوی تجارت
فهرست مطالبمقدمه
۲- چاچوبهای تحلیلی
۱-۲- چاچوب مسیر تکنولوژی
۲-۲- پیچیدگی تولید و چار چوب مقیاس
۳-۲- چارچوب توانایی جذب
۴-۲- چارچوب انتقال تکنولوژی
۳٫ تجربه کره
۱-۳- مرحله تکنولوژی بالغ ( تقلید مشابه ، مشابه سازی)
۲-۳- مرحله تکنولوژی میانی ( تقلید خلاق)
نقش انتقال تکنولوژی
استفاده از نیروی انسانی
فعالیتهای R&D خصوصی
تلاشهای R&D دولتی
۴- اسکزامات خطی ومشی
یادداشت پایانی
مقدمه
حمایت از حقوق مالکیت معنوی یک موضوع مهم در مذاکرات تجاری چند حانبه می باشد. مباحث فعلی در مورد حقوق مالکیت معنوی دارای دو وضعیت کاملاً متقاوت می باشد. برخی افراد از حقوق مالکیت معنوی بعنوان یک ابزر اثر بخش برای پیشرفت تکنولوژی و بعنوان یک تسهیل کنند. برای انتقال تکنولوژی برای کشورهای در حال توسعه حمایت می کنند. برخی افراد دیگر یک دید گاه کاملاً متفاوت دارند و حقوق مالکیت معنوی را بعنون تنها عامل دفاع کننده از منافع کشور های پیشرفته در نظر گیرند.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق