آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود مقاله حق دفاع متهم

دانلود مقاله حق دفاع متهم

حق دفاع متهم

فهرست مطالب
مقدمه
انگیزه انتخاب موضوع
اهمیت موضوع
بخش اول: تعاریف و کلیات
گفتار اول: واژه شناسی، تعریف حق
الف- تعریف حق
ب- تعریف دفاع
ج- تعریف حق دفاع متهم
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع
گفتار سوم: منابع حق دفاعی متهم
الف- اعلامیه‌های جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر
۱- اعلامیه جهانی حقوق بشر
۲- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
ب- در حقوق داخلی
۱- قانون اساسی
۲- قوانین عادی
ج- حق دفاع متهم در فقه شیعه
بخش دوم: موارد حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار اول: تفهیم حقوق دفاعی
الف- اعلام حق داشتن وکیل
گفتار دوم: تفهیم موضوع و دلایل اتهام یا اتهامت وارده
الف- در مرحله تحقیق
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرین دفاع در مرحلة تحقیق
گفتار سوم: حق داشتن وکیل مدافع
الف- اهمیت شرکت وکیل مدافع
ب- شرکت وکیل مدافع در مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار چهارم: آخرین دفاع متهم
گفتار پنجم: حق شکایت از آراء کیفری
گفتار ششم: موارد جزیی دیگر حق دفاع متهم
الف- آزادانه بودن دفاع
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع
بخش سوم: مواردی که بر حق دفاع متهم تاثیر می گذارند
گفتار اول: شیوه احضار و جلب
گفتار دوم: شیوه بازجویی
گفتار سوم: اصل تفکیک مراحل مختلف دادرسی کیفری
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت
گفتار پنجم: خصوصیات دادرسی
الف- علنی بودن دادرسی
ب- ترافعی بودن محاکمه
گفتار ششم: هیات منصفه
نتیجه‌گیری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق