آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » عمران » دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

دانلود مقاله درزهای‌ ساختمانی‌

درزهای‌ ساختمانی‌

فهرست مطالب

درزهای ساختمانی‌ ۱
فهرست ۲
درزهای‌ ساختمانی‌ ۶
الف‌) درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌) ۶
ب‌) درزهای‌ حرکتی‌ ۶
کاربرد ۷
کاربرد درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌) ۷
کاربرددرزهای‌ حرکتی‌ ۸
درزهای‌ انقباضی‌ ۸
درزهای‌ انبساط‌ ۱۰
درزهای‌ کنترل ۱۰
درزهای‌ نشست‌ ۱۱
درزهای‌ لغزشی‌ ۱۲
سایر درزها ۱۲
مصالح‌ پر کننده‌ درز (فیلر) ۱۲
مصالح‌ پوشش ۱۳
اجرای‌ درزهای‌ ساختمانی‌ ۱۴
اجرای‌ درزهای‌ ساخت‌ ۱۴
اجرای‌ درزهای‌ حرکتی‌ ۱۶
درزهای‌ حرکتی‌ در ساختمانهای‌ فولادی‌ ۱۷
الف‌) در خط‌ باریک شدن‌ عرض‌ ساختمان‌ ۱۸
چاه‌ها ۲۰
تقویت‌ ستوح‌ ریزشی‌ ۲۱
تهیه‌ در حین‌ بهره‌ برداری‌ ۲۱
طوقه‌ چینی‌ و نصب‌ گلدان‌ ۲۳
رعایت‌ اصول ایمنی‌ در حین‌ اجرا ۲۴
طبقه‌ بندی‌ ۲۵
یراِ الات‌ ۲۶
اتصالات‌ مجوف‌ ۳۰
لولاها ۳۱
قفلها وشب‌ بندها ۳۳
دریچه‌ نامه‌ ۳۵
عملیات‌ خاکی‌ ۳۶
حفاظت‌ و حراست‌ تاسیسات‌ موجود ۳۸
خاک برداری‌ ۴۰
خاک برداری‌ در زمین‌های‌ لجنی‌ ۴۵
خاک برداری‌ در زمین‌های‌ سنگی‌ ۴۶
خاک ریزی‌ ۵۰
مصالح‌ خاک ریزی‌ ۵۰
اصلاح‌ مصالح‌ ۵۳
انواع‌ خاکریزی‌ ۵۴
خاکریزهای‌ باربر ۵۴
خاکریزهای‌ پر کننده‌ ۵۵
کنترل رطوبت‌ خاکریزها ۵۶
خاکریزهای‌ با مصالح‌ ریزدانه‌ ۵۶
خاکریزهای‌ با دستگاه‌ درشت‌ دانه‌ ۵۷
اماده‌ سازی‌ بستر خاکریزی‌ ۵۹
پخش لایه‌ها ۶۰
روش و میزان‌ کوبیدن‌ ۶۲
تسطیح‌ و تنظیم‌ ۶۳
تأسیسات‌ الکتریکی‌ خانگی‌ ۶۵
مدارهای‌ حلقوی‌ ۶۸
آبرسانی‌ و فاضلاب‌ ۷۴
لغت‌ شناسی‌ ۷۵
تامین‌ آب‌ سرد ۷۶
تامین‌ آب‌ سرد به روش غیر مستقیم‌ ۷۹
لوله‌ کشیدن‌ ۷۹
لوله‌ های‌ مسی‌ ۷۹
لوله‌ های‌ فولادی‌ ۸۰
لوله‌ پلی‌ تن‌ ۸۱
مخازن‌ ذخیره‌ آب‌ سرد ۸۲
شیر های‌ کروی‌ ۸۴
تامین‌ آب‌ گرم‌ ۸۵
سیلندرها و تانکهای‌ آب‌ گرم‌ ۸۸
نقصهای‌ سیستمهای‌ آب‌ گرم‌ ۸۹
لوله‌ کشی‌ و لوازم‌ بهداشتی‌ خانگی‌ ۹۰
توالت‌ ۹۴
دستشویی‌ ۹۶
وانهاو دوشها ۹۷
سینکها ۹۹
لوله‌ کشی‌ ۱۰۰
شیشه‌ ونصب‌ آن‌ ۱۰۴
ث‌) شیشه‌های‌ نشکن‌ (ایمنی‌) ۱۰۶
تمیز کاری‌ ۱۰۷
رنگ‌ کاری‌ و دکوراسیون‌ ۱۰۹
رنگ‌ ۱۰۹
رنگهای‌ روغنی‌ ۱۱۰
رنگهای‌ پلی‌ اورتان‌ ۱۱۱
رنگهای‌ آبی‌ ۱۱۲
روغنهای‌ جلا و لاک الکلها ۱۱۲
ظروف‌ رنگ‌ ۱۱۳
گره‌ پوشی‌ ۱۱۳
پنجره‌ها ۱۱۶
قوانین‌ ساختمانی‌ ۱۱۶
پنجره‌های‌ کشویی‌ با دو بازنشوی‌ عمودی‌ ۱۲۰
پنجره‌های‌ محوری‌ ۱۲۱
پی‌ها و بتن‌ سطحی‌ ۱۲۱
سنگها و خاک‌ها ۱۲۵
خاکها ۱۲۶
خاک زیرین‌: ۱۲۶
بررسی‌ اکتشاف‌ محوطه‌ ساختمانی‌ ۱۳۰
تراکم‌ خاک در اثر بار ساختمان‌ ۱۳۴
تغییرات‌ حجمی‌ فصلی‌ در خاک‌ها ۱۳۴
تورم‌ ناشی‌ از یخبندان‌ ۱۳۷
تغییر حالت‌ زمین‌ در اثر قطع‌ درختان‌ ۱۳۸
حرکات‌ توده‌ای‌ در مناطق‌ بی‌ ثباتی‌ همچون‌ زمینهای‌ خاکریز و ۱۳۹
بتن‌ در خاکهای‌ سولفات‌ دار ۱۴۰
انواع‌ پی‌ها ۱۴۱
پی‌های‌ نواری‌ ۱۴۲
پی‌های‌ نواری‌ باریک (ترانشه‌ای‌) ۱۴۳
بارهای‌ روی‌ پی‌ ۱۴۵
پی‌های‌ بالشتکی‌ ۱۴۶
پی‌های‌ گسترده‌ ۱۴۷
پی‌های‌ شمعی‌ ۱۴۹
شمعهای‌ درجای‌ کوتاه‌ ۱۵۰
پی‌ در زمینهای‌ شیبدار ۱۵۱
لوله‌های‌ فاضلاب‌ اب‌ سطحی‌ ۱۵۳
سیستم‌ طبیعی‌ ۱۵۴
سیستم‌ جناغی‌ ۱۵۴
سیستم‌ شبکه‌ای‌ ۱۵۵
سیستم‌ باد بزنی‌ ۱۵۵
سیستم‌ خندقی‌ ۱۵۵
زهکش فرانسوی‌ ۱۵۶
نسبت‌ اب‌ به‌ سیمان‌: ۱۵۹
تعیین‌ نسبت‌ مصالح‌: ۱۶۱
مخلوطهای‌ بتن‌ : ۱۶۲
جدولهای‌ مخلوطهای‌ بتن‌ ۱۶۳
بتن‌ آماده‌ : ۱۶۴
سیمان‌ پرتلند آهنگذاری‌: ۱۶۵
سیمان‌ پرتلند ضد سولفات‌: ۱۶۵
آماده‌ سازی‌ محوطة‌ ساختمانی‌ : ۱۶۶
مقاومت‌ در برابر رطوبت‌ زمین‌ ۱۶۷
عایق‌ رطوبتی‌ کف‌ ۱۷۶
عایق‌ رطوبتی‌ زیر اندود شمشه‌ای‌ کف‌: ۱۷۸
عایق‌ رطوبتی‌ زیر بتن‌ سطحی‌: ۱۷۸
مواد مورد استفاده‌ عایق‌ رطوبتی‌ کف‌ ۱۷۹
محلول قیر، امولسیون‌ قیر/ لاستیک یا امولسیون‌ قطران‌/ ۱۷۹
ورقهای‌ پلی‌ تن‌ و پلی‌ اتیلن‌: ۱۸۰
ورقهای‌ قیر اندود: ۱۸۲
عایقهای‌ رطوبتی‌ دیوار ۱۹۰
مواد مورد استفاده‌ عایقهای‌ رطوبتی‌ دیوار در بالای‌ سطح‌ زمین‌ ۱۹۲
منابع‌ و مأخذ ۲۰۱

درزهای‌ ساختمانی‌
بطور کلی‌ درزهای‌ ساختمانی‌ به‌ دودسته‌ تقسیم‌ می‌شوند.
الف‌) درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌)
این‌ درزهاعموماً به‌ منظور تسهیل‌ عملیات‌ بتن‌ ریزی‌ با توجه‌ به‌ محدودیت‌ حجم‌ بتن‌ ریزی‌ در نظر گرفته‌ می‌شوند در درزهای‌ ساختمانی‌ طراح‌ انتظار عکس‌ العمل‌ در قبال‌ حرکت‌ های‌ مختلف‌ سازه‌ بتنی‌ را نداشته‌ بلکه‌ فقط‌ سعی‌ دارد تابراساس‌ ظرفیت‌های‌ کارگاهی‌ فاصله‌ درزها را تعیین‌ کند. در این‌ گزینه‌ درزها باید پیوستگی‌ بین‌ بتن‌ وارماتور در دو قسمت‌ مجاور درز بصورت‌ کامل‌ حفظ‌ شود.
ب‌) درزهای‌ حرکتی‌
درزهای‌ حرکتی‌ درزهایی‌ هستند که‌ برای‌ همساز کردن‌ حرکت‌های‌ نسبی‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ سازه‌ بصورت‌ عمده‌ تعبیه‌ می‌شوند ،این‌ حرکت‌ها می‌توانند در اثر تغییرات‌ درجه‌ حرارت‌ ،افت‌ بتن‌ ویا نشست‌های‌ نا مساوی‌ بوجود ایند.
کاربرد
کاربرد درزهای‌ ساخت‌ (درزهای‌ اجرایی‌)
در هر توقف‌ عملیات‌ بتن‌ ریزی‌ که‌ موجب‌ سخت‌ شدن‌ بتن‌ می‌گردد درز ساخت‌ (درز اجرایی‌) بوجود می‌اید. بطور کلی‌ هر گاه‌ زمان‌ قطع‌ بتن‌ ریزی‌ از۳۰ دقیقه‌ تجاوز کند باید ان‌ نقطه‌ را یک‌ درز اجرایی‌ بحساب‌ اورد. مگر انکه‌ حالت‌ خمیری‌ بتن‌ با تدابیری‌ به‌ ان‌ بازگردانده‌ شود. درز ساخت‌ ممکن‌ است‌ دارای‌ وضعیت‌های‌ مختلفی‌ باشد ولی‌ معمولاًقائم‌ یا افقی‌ است‌. معمولاًسعی‌ می‌شود محل‌ یکی‌ دیگر از انواع‌ درزها منطبق‌ گردد. در تیرها و شاه‌ تیرها درزهای‌ ساخت‌ باید تقریباًعمود بر محور این‌ اعضا بوده‌ وهیچگاه‌ با محور عضو موازی‌ نباشد. درز ساخت‌ می‌تواند در اعضا وقطعات‌ بتن‌ ارمه‌ در محل‌ لنگر خمشی‌ ماکزیمم‌ قرار گیرد زیرا در این‌ اعضا تنش‌های‌ کششی‌ توسط‌ فولادهای‌ کششی‌ تحمل‌ می‌شوند. درزهای‌ اجرایی‌ نباید در محلی‌ که‌ قرار است‌ بتن‌ تحمل‌ برش‌ نماید قرار گیرند. بنابراین‌ در ساخت‌ اعضای‌ خمشی‌ اگر قرار است‌ بتن‌ ریزی‌ در بیش‌ از یک‌ مرحله‌ صورت‌ گیرد باید ترتیبی‌ اتخاذ شود که‌ قطع‌ بتن‌ ریزی‌ در مجاورت‌ تکیه‌ گاه‌ نبوده‌ بلکه‌ در نزدیکی‌ وسط‌ دهانه‌ باشد.
تیرها ،شاه‌ تیرها ،دالها، سرستونهاومانند آنهاهمگی‌ قسمت‌ هایی‌ از یک‌ کف‌ بحساب‌ می‌ایند که‌ باید در یک‌ مرحله‌ بتن‌ ریزی‌ شوند. بتن‌ ریزی‌ ستونها اجباراًدر تراز هر طبقه‌ در محل‌ سرستون‌ یا تیر متوقف‌ می‌شود. درزهای‌ ساخت‌ عموماًدر ساختمانهای‌ بتونی‌ کاربرددارند. درزهای‌ ساخت‌ باید در محل‌ های‌ مناسب‌ وزیر نظر دستگاه‌ نظارت‌ تعبیه‌ شوند…

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق