آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

دانلود مقاله رضایت شغلی و آثار آن بر جامعه

فهرست
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسئاله :
۳-۱ – هدف تحقیق:
۴-۱- ضرورت و اهمیت تحقیق:
۵-۱- سؤالات تحقیق:
۶-۱- فرضیات تحقیق:
۷-۱- متغیرهای تحقیق:
۸-۱- واژگان تخصصی تحقیق:
متغیر وابسته: رضایت شغلی
۱۰-۱- محدودیتهای تحقیق:
۱-۲- پیشینه پژوهش:
۹-۱- قلمرو تحقیق:
۲-۱-۲- آشنایی با اداره کل مالیاتهای غرب تهران
۲-۳-۱-۲-تحقیقات انجام شده در جهان:
۲-۲- مبانی نظری تحقیق:
۲-۱-۲-۲-ماهیت استرس:
۳-۱-۲-۲-انواع استرس:
۶-۱-۲-۲- علایم و نشانه های استرس:
۷-۱-۲-۲-طرق مقابله با استرس یا کاهش آن یا غلبه بر آن:
۸-۱-۲-۲- استرس شغلی:
۱-۲-۲-۲- تعریف رضایت شغلی:
۲-۲-۲- رضایت شغلی:
۲-۲-۲-۲- اهمیت و ویژگیهای رضایت شغلی:
۳-۲-۲-۲- ابعاد رضایت شغلی:
۴-۲-۲- منشأ رضایت شغلی:
۵-۲-۲-۲-مدلهی رضایت شغلی:
۱-۳- مقدمه:
۲-۳- منابع جمع آوری داده ها :
۲-۲-۳- منابع اولیه:
۳-۳- روش تحقیق:
۲-۳-۳- روش نمونه گیری:
۱-۳-۳- جامعه آماری:
۳-۳-۳- حجم نمونه:
۴-۳-۳- ابراز جمع اوری داده ها:
۱-۴-۳-۳- روایی[۱] پرسشنامه:
۲-۴-۳-۳- پایایی[۲] پرسشنامه:
۳-۴-۳-۳- مقاسهای مورد استفاده:
۱-۱- مقدمه
از آنجا که بیشتر عمر ما در محیط کار سپری می شود و بسیاری از روابط و مناسبات ما در طول ساعات کار شکل می گیرد، می توان از کار به عنوان بخش بسیار مهمی از زندگی یاد کرد. با توجه به اهمیت ابعاد مختلف کار در زندگی انسانها ، می توان گفت که رضایت شغلی و تمایل به انجام کار نیز تأثیر بسزایی در نحوه خشنودی انسانها از وضعیت زندگیشان دارد. از سوی دیگر، سلامت روانی انسانها نیز دز گرو همین رضایت شغلی است،چنانکه می توان گفت انسانهایی که دستخوش نارضایتی شغلی هستند، دچار استرسهای شدیدی در زندگی خانوادگی و اجتماعی می شوند. بررسیهای انجام گرفته،

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق