آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

دانلود مقاله سیاستهای تورم آور و تأثیر آن بر اقتصاد

فهرست
فصل اول
کلیات وطرح تحقیق
مقدمه:
۲- بیان موضوع تحقیق
۳- اهمیت موضوع تحقیق
۱-۳- ضرورت تجدید ارزیابی داراییها
۴- فرضیه های تحقیق
۵- روش تحقیق
۱-۵- جمع آوری اطلاعات
۱-۴- تجدید ارزیابی داراییها
۶- محدودیتهای تحقیق
۲-۵- روش اثبات:
۷- محتوای تحقیق
۸-یافته های تحقیق به شکل
۹- مزایا
۱۰- معایب
فصل دوم
زمینه تئوریک بررسی تورم
۱- مفهوم تورم
۱-۱- نظریه هانری اوژاک
۲-۱- نظریه هولزمن
۲- تعریف تورم
۳- اندازه گیری تورم
۴- شاخصهای قیمت
۵- شاخص عموی قیمت
۶- محاسبه شاخص قیمت
۵-۶- شاخص قیمتها با وزن ثابت
۳-۶- شاخص اج.ورث- مارشال
۴-۶- شاخص ایده آل فیشر
۷- اثرات تورم
۸- سیاستهای اقتصادی و تورم
۱-۸- سیاست مالی و تورم
۲-۸- سیاست پولی وتورم
۹- انواع تورم
۱-۹- تورم ناشی از تقاضا
۲-۹- تورم ناشی از فزونی هزینه ها
۳-۹- تورم رکودی
۱۰- مسائل اقتصادی و حسابداری ناشی از تورم
۱۱- عوامل گسترش دهنده و بازدارنده تورم
۱-۱۱- عوامل گسترش دهنده تورم
۱۲- تدابیرمربوط به مقابله با آثار تورم
۱-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع مالی طبقات مختلف مردم
۳-۱۲- در مورد آثار تورم بر وضع محاسبات مؤسسات اقتصادی
۱۳ -تأثیر تورم برگزارشهای مالی
فصل سوم
تدابیر حسابداری در شرایط تورمی و تعارض موجود با اهداف گزارشگری مالی
۱- اهداف گزارشگری مالی
۲- گروه بندی استفاده کنندگان از اطلاعات مالی
[۱] – محمد مشکوه، پول( تهران ، انتشارات دانشگاه تهران) ص ۱۸۸
[۲] – همان مأخذ، ص ۱۹۰
[۳] – محمد نو فرستی، آمار در اقتصاد و بازرگانی، (تهران ، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی) ص ۶۹
[۴] – Price Inedxes
[5] – General price Lndex
[6] – هوشنگ قزوینی، روشهای آماری برای مدیران، (تهران، انتشارات دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی) ص ۲۲۵
[۷] – Fixed -Weight aggregate price inedx
[8] – Edgeworth Marshall
[9] – Fishers ideal index
[10] – دکتر احمد کتابی، علل آثار و راههای مقابله با آن، ( تهران، انتشار اقبال) ص ۷۳
[۱۱] – دکتر احمد کتابی. تورم، علل آثار و راههای مقابله با آن، (تهران، انتشارات اقبال) ص ۳۱
[۱۲] – همان مأخذ، ص ۳۲
[۱۳] همان مأخذ- ص ۳۴
[۱۴] – همان مأخذ. ص ۳۶
[۱۵] – نریمان ایلخانی، «بحران نرخ ارز در ایران» مجله حاسبدار( تهران، انتشارات انجمن حسابداران خیره ایران، اسفند ۱۳۷۱) ص ۲۴و ۹۳
[۱۶] – منوچهر زندی، فنون تجزیه و تحلیل اقتصادی، (تهران، انتشارات دانشگاه تهران) ص ۴۲۵-۴۲۳
[۱۷] – ضیاء هیأت، تورم جهانی،( تهران، انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی) ص ۹۶-۹۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق