آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود مقاله شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

دانلود مقاله شناخت آتش و جشنهای مربوط به آن

فهرست مطالب
فصل اول:
- عنوان تحقیق: ۱
- موضوع تحقیق ۱
- بیان مسئله ۲
- تعاریف نظری ۵
- ضرورت و اهمیت پژوهش تحقیق ۶
- اهداف تحقیق ۸
مقدمه ۹
فصل دوم :
- جشن ماهیانه ۱۲
- آتش بطور عموم ۲۰
– آتش در اوستا ۲۱
– داوری یا بازشناسی آتش ۲۳
– انتقال آتش ۲۴
– نور و فروغ و روشنایی و اخگر فروزان ۲۵
– انگیزه رو آوردن به سوی روشنایی و فروغ به هنگام نیایش ۳۱
- دَرِ مهر ۳۲
- روشنایی و تاریکی ۳۵
- آتش نزد اقوام مختلف ۳۷
- اهمیت اجاق خانواده و روشن نگه داشتن آن ۳۸
- آتش در زمان مادها ۴۳
- آتش در زمان هخامنشیان ۴۳
- آتش در دوره ساسانیان ۴۴
- آتشکده ۴۵
- انواع آتشکده ۴۷
فصل سوم:
- چهارشنبه سوری ۴۷
- آجیل مشکل گشا ۵۳
- فال کوزه ۵۵
- آش نذری ۵۶
- کجاوه اندازی ۵۷
- شال اندازی ۵۸
- فالگوش ۵۹
- قاشق زنی ۶۰
- تطهیر و خانه تکانی ۶۱
- بخت گشایی ۶۲
فصل چهارم:
- جشن سده ۶۵
- سبب نامیدن این جشن به سده ۶۶
- مراسم جشن سده ۶۷
- نام سده ۷۲
- انگیزه های داستانی جشن سده ۷۳
- نوسده، برسده ۷۴
- جشن سده د ردوران اسلامی ۷۷
- برگزاری جشن سده در دوران اسلامی ۷۸
مراسم جشن سده میان زردتشتیان ۷۹
- جشن سده پس از ساسانیان ۸۳
فصل پنجم:
- جشن های آتش آذرگان، شهریورگان ۸۷
- آذرگان یا آذرخش ۹۰
- اردیبهشت گان، گلستان جشن ۹۱
- منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق