آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود مقاله شناخت رفتار درمانی

دانلود مقاله شناخت رفتار درمانی

فهرست مطالب
چکیده ۱
فصل اول : کلیات ۴
مقدمه ۵
بیان مسئله ۸
فصل دوم : مباحث نظری ۱۱
تاریخچه ۱۲
شکل گیری و رشد رفتاری درمانی ۲۰
کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی ۳۲
کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری ۴۰
تکنیکهای رفتار درمانی ۴۸
خاستگاه رویکرد رفتاری ۵۵
فنون سنتی رفتار درمانی ۶۰
ارزیابی رفتار درمانی ۸۰
پیدایی شناخت درمانی ۹۵
رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ۱۰۳
مفروضات کلی شناخت درمانی ۱۰۶
تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ۱۲۰
ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری ۱۲۵
درمان شناختی – رفتاری ۱۳۴
تکنیکهای رفتار درمان شناختی ۱۴۳
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی ۱۴۴
پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی ۱۴۷
بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی ۱۴۹
اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری ۱۵۱
ارزشیابی شناختی – رفتاری ۱۵۲
سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری ۱۵۴
فصل سوم : بحث و نتیجه گیری ۱۵۵
پیش بینی روندها ۱۵۶
برایند بحث ۱۵۷
اصطلاحات مهم ۱۵۸
فهرست منابع
منابع فارسی ۱۶۵
منابع انگلیسی ۱۶۷
پیوست ۱۶۹
مقاله انگلیسی (۱)
ترجمه
مقاله انگلیسی (۲)

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق