آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

دانلود مقاله طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی

فهرست مطالب
فصل اول : طبقه‌بندی درجات حفاظتی برای تابلوها
علائم بکاررفته
اولین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
دومین رقم مشخص کننده درجه حفاظتی
درجات حفاظتی
توصیه‌های قبل از آزمایش
آزمونها برای اولین عدد مشخصه
آزمونها برای دومین عدد مشخصه
فصل دوم : استاندارد تابلوهای قدرت و فرمان فشار قوی
مقدمه
قسمت اول : تعاریف
شرایط کار عادی
شرایط حمل و نقل ، انبارکردن و نصب
قسمت دوم : مقادیر اسمی
ولتاژ اسمی
مقدار اسمی سطح عایقی
فرکانس اسمی
جریان اسمی عادی
جریان اسمی ایستادگی کوتاه‌مدت
جریان اسمی ایستادگی پیک
افزایش دما
درجات حفاظت
قسمت سوم : طرح و ساخت
محفظه‌ها
کلیدهای جداکننده (ایزولاتورها)
اینترلاکها
زمین کردن
شینه‌ها
شناسایی
ابعاد تابلو
اطلاعات ، لوله ویژگیها
قسمت چهارم : آزمونها
طبقه‌بندی آزمونها
آزمونهای ولتاژ
آزمونهای افزایش دما
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت بر روی مدار اصلی
آزمونهای جریان کوتاه‌مدت روی مدارات زمین
تعیین مطابقت ظرفیتهای قطع و وصل
آزمونهای عملکرد مکانیکی
تعیین مطابقت درجات حفاظتی
آزمونهای وسایل کمکی الکتریکی ، مکانیکی
کنترل کردن سیم‌بندی
پیوست (الف) استاندارد مقادیر جریان مطابق نشریه IEC شماره ۵۹
پیوست (ب) شرایط استاندارد اتمسفری مطابق نشریه IEC شماره ۶۰
پیوست (پ) روش آزمون شرایط جوی ، برای تابلوهای قدرت و فرمان نصب شده در محیط‌های باز
پیوست (ت) راهنمای انتخاب درجات حفاظتی برای تابلوهای بکار رفته در شبکه توزیع
اندازه گیری مقاومت در مدار
مقدمه
این فصل طبقه‌بندی درجات حفاظتی تابلوهای الکتریکی را مشخص می‌کند و سازندگان تجهیزات باید ، نوع حفاظت قسمتهای مختلف تابلو را مشخص نمایند. محدوده کاربرد این طبقه‌بندی ، تابلوهای بکار رفته در شبکه‌های توزیع را شامل می‌شود.
نوع حفاظتی که در این طبقه‌بندی مشخص شده شامل موارد زیر می‌باشد :
حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برق‌دار و متحرک در داخل تابلو و حفاظت وسایل داخل تابلو در برابر نفوذ اجسام خارجی جامد به تابلو.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق