آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود مقاله طراحی و ساخت اتاق آنتن

دانلود مقاله طراحی و ساخت اتاق آنتن

طراحی و ساخت اتاق آنتن
فهرست مطالب
* چکیده
* فصل اول محاسبه ناجیه سکوت اتاق آنتن و تعیین کیفیت اتاق ۱
* ۱- مقدمه ۲
* ۲- تعریف “Qiet zone” و “Quietness” اتاق کنتن ۴
* ۳- اندازه‌گیری مقدار انعکاس در ناحیه سکوت ۶
* ۴- تحلیل نتایج آزمایش ۱۵
* ۵- مقایسه بین نتایج حاصل از دو روش ۱۷
* فصل دوم طراحی و مدل سازی اتاق انتن ۲۵
* ۱- مقدمه ۲۷
* ۲- نظریه جذب امواج الکترومغناطیسی ۲۸
* ۳- جاذب باند باریک ۲۹
* ۴- جاذب باند پهن ۳۰
* ۵- انتخاب ماده جاذب و تهیه بلوکهای جذب ۳۱
* ۶- اندازه‌گیری مشخصات جاذبها ۳۲
* ۷- ناحیه سکوت آنتن ۳۳
* ۸- طراحی اتاق ۳۴
* ۹- مدلسازی ریاضی اتاق آنتن ۳۵
* ۱۰- نتیجه ۳۸
* ۱۱- پیشنهادات ۳۸
* فصل سوم گزارش ساخت اتاق آنتن ۳۹
* نتیجه گیری ۴۲
* فهرست مراجع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق