آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » عمران » دانلود مقاله عملکرد فولاد و اجزای آن تحت بارهای دینامیکی

دانلود مقاله عملکرد فولاد و اجزای آن تحت بارهای دینامیکی

عملکرد فولاد و اجزای آن تحت بارهای دینامیکی

فهرست مطالب

مقدمه
ویژگی‌های طراحی
خواص دینامیکی
قدرت و پایداری آهن
قدرت و مقاومت ستون‌های بارگیری شده از لحاظ محوری
قدرت و پایداری ستون‌های تیر آهن
رفتارمواد تحت اثربارهای دینامیکی
کمانش جانبی تیرستون ها
اتصالات
پیچ‌های پرمقاومت (ASTM A325)
خستگی
مراجع (REFERENCES)
فصل دوم
رفتاربتن واجزاء تشکیل دهنده ساختاربتنی تحت اثرباردینامیکی
مقدمه
ویژگی‌های فشاری وکرنشی بتن ساده
    خصوصیات بتن قابل انبساط فشار- کشش
    مقاومت برشی بتن
    خصوصیات فولاد تقویت شده 
    رفتار استاتیکی 
    رفتار تحت بارگیری تکراری
    رفتار خمشی بتن مسلح
    رفتار مواد تحت بارگذاری دینامیکی
    عملکرد نیروی کششی بتن تقویت شده
    رفتار ستونهای بتن مسلح (بتن آرمه )
    گسیختگی فشار
گسیختگی کشش
ارزیابی رفتار ستون تحت اثر تغیر شکل نسبی سریع
رفتار دیوارهای برشی بتن مسلح و تیرهای عمیق
پیوند و اتصال بین قسمتهای تقویت شده و بتن

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق