آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » ادبیات و زبان فارسی » دانلود مقاله مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش

دانلود مقاله مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش

مقاله مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش

مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش
منظور از این مبحث آشنایی مقدماتی با پاره ای از مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش است.
مدل چیست و برای چیست؟
- مدل به زبان ساده، الگویی است به مقیاس کوچک از واقعیت که بر اساس پیش فرضهایی بنا شده است.
- مدلهای برنامه ریزی معمولاً به صورت فرمولهای ریاضی ساخته می شوند که در آنها ارتباط بین متغیرها یا عوامل مختلف کاملاً مشخص شده است.
- در مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش مدل سازی به دو منظور انجام می شود.
۱- پیش بینی کننده آینده
۲- تشریح و شناخت ارتباطات عوامل دست اندرکار
مدلهای پیش بینی آینده: میزان صحت و قابلیت این مدلها محدود است. مدلهای پیش بینی آینده در شرایطی که تغییر و تبدیل تند و شدید بنا شد و امور کم و بیش به روال و روند گذشته پیش روند، همچنین در فواصل زمانی نسبتاً کوتاه قابل استفاده است. در شرایطی که جامعه در حال تغییر و دگرگونی سریع و شدید باشد و در فواصل زمانی زیاد، چندان قابل اعتبار نیست، مثل پیش‌بینی جمعیت در آینده.
برنامه ریزی فقط به پیش بینی آینده نیاز ندارد، بلکه باید عواملی را که در بوجود آمدن آینده پدیده مورد نظر دخالت دارند را بشناسد و چگونگی تاثیر و نفوذ آنها را بداند، بنابراین به مدلهایی نیاز دارد که به تشریح عمل و نفوذ عوامل دست اندر کار بپردازد.
مثلاً برای پیش بینی جمعیت به مدلهایی نیاز دارد که میزان تولد و تناسل مرگ و میر و مهاجرت دخالت دارند را مشخص کند و تغییرات آنها را اندازه گیری کند و بر اساس آن، جمعیت آینده را پیش بینی کند. این مدلها را مدلهای تشریح کننده می نامند.
- در برنامه ریزی آموزش و پرورش به مدلهایی نیاز است که هم به تشریح و شناخت عوامل دست اندر کار و چگونگی نفوذ آنها بپردازد، هم به پیش بینی آینده کمک کند.
طبق بررسی چیریکوز و ویلر تا سال ۱۹۶۸ فقر زیادی در برنامه ریزی آموزش و پرورش وجود داشته است.
انواع مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش
جانستون مدلهای برنامه ریزی آموزش و پرورش را تا سال ۱۹۷۴ به ۱۲۳ مدل مختلف اشاره کرده و آنها را از دو دیدگاه مختلف تقسیم بندی کرده است.
دیدگاه اول: مربوط به سطح آموزش و پرورش است.
۱- سطح واحد آموزشی
۲- سطح سیستم یا پاره سیستم آموزشی
۳- سطح سیستم آموزشی در ارتباط با توسعه اقتصادی
دیدگاه دوم: مربوط به مبنای ریاضی مدلهاست.
مدلهای زنجیر مارکو
مدلهای رگرسیون
مدلهای ریاضی
مدلهای برنامه ریزی در سطح نظام آموزشی
مدلهای برنامه ریزی بیرونی توسعه آموزشی
محدودیت مدلهای برنامه ریزی آموزشی
مدل آسیایی توسعه آموزش و پرورش
مدلهای اقتصادی برنامه ریزی آموزش و پرورش
عرضه و تقاضای نیروی انسانی
محاسبه تقاضا برای نیروی انسانی
محاسبه عرضه نیروی انسانی
مدل کرا- تین برگین- باس

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق