آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

دانلود مقاله نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز

نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز
فهرست مطالب :
مقدمه
فصل اول
پیش نوین گرایی
عهد قدیم
سومری‎ها
مصر باستان
چین باستان
یونان باستان
سقراط
افلاطون
ارسطو
ایران باستان
مدیریت بعد از اسلام
جمع‎بندی ویژگی‎های دوره پیش‎نوین‎گرایی
فصل دوم
نوین گرایی در مدیریت
خصوصیات قرون وسطی
مدرنیسم:
دستاوردهای مدرنیسم
تئوری سیستم‎ها
ویژگی سیستم:
انواع سیستم
ویژگی‎های تئوری:
فصل سوم
پسانوین گرایی در مدیریت
مفهوم و فلسفه پسانوین‎گرایی
سازمان از دیدگاه پسامدرنیسم:
اساس تفکر سازمانهای مدرنیسم عبارت بودند از:
پست مدرنیسم در مدیریت
مقایسه بین مدرنیسم و پست مدرنیسم
فصل چهارم
بصیرت و عمل
«بر مبنای بصیرت و بینش خویش گام بردار» حضرت علی(ع)
لزوم و اهمیت بینش (چشم‎انداز)‌
عناصر مؤثر در بصیرت:
ویژگی‎های بصیرت
اهمیت بصیرت:
رابطه بصیرت و عمل در نظام آموزشی
ویژگیهای مدیریت آینده‎نگر
سطوح بینش
فصل پنجم
سازمان های مجازی
ویژگی‎های سازمان مجازی
ادارات مجازی و سازمان مجازی و انواع آن
دانشگاه مجازی
دانشگاه مجازی در مقابل دانشگاه واقعی
ساختار دانشگاه مجازی

فصل ششم
سازمانهای یادگیرنده
سازمانهای یادگیرنده
اهداف سازمان یادگیرنده
سطوح حوزه‎های معرفتی فراگیری سازمانی
مهارتهای لازم برای افراد در سازمان یادگیرنده
راهبردهای گسترش سازمان یادگیرنده

فصل هفتم
تعارض و کشمکش های سازمانی
تعارض:
اجزای تعارض:
فلسفه‎های گوناگون تعارض
سطوح تعارض سازمانی
۱- تعارض بین فردی:
۲- تعارض بین‎گروهی:
۳- تعارض بین سازمانی:
انواع تعارض سازمانی
دسته‎بندی دیگر از انواع تعارض‎های سازمانی:
راهبردهای مدیریت تعارض
فصل هشتم
مدیریت کیفیت جامع
مدیریت کیفیت جامع
شاخص‎های اصلی مدیریت کیفیت جامع
اصول چهاده‎گانه مدیریت کیفیت جامع از نظر دمینگ:
فناوریهای مدیریت و فناوریهای پشتیبانی در مدیریت کیفیت جامع
مشکلات پنج‎گانه مدیریت کیفیت:

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق