آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود مقاله وقوع سیلاب و آثار مخرب آن

دانلود مقاله وقوع سیلاب و آثار مخرب آن

وقوع سیلاب و آثار مخرب آن
فهرست مطالب
۲-۳-۱- انواع مدلها
۲-۳-۲- مدلهای ریاضی
جریانهای ماندگار و غیر ماندگار (Steady And Unsteady Flow)
2-3-مدل سازی (Modelling )
2-4-3- انواع راه حلهای ریاضی
۲-۴-روش خطوط مشخصه (Characteristic Metod)
روندیابی رسوب:
۳-۱-پدیده کف کنی و علل پیدایش آن
۳-۱-۱- اثرات کف کنی (Effect of degradation)
3-1-2- تاثیر ترکیب و اندازه مواد بستر بر پدیده کف کنی
۳-۱-۳- آرمورینگ بستر رودخانه در اثر کف کنی
۳-۱-۴- انواع دیگر کف کنی Anothor type of degradation))
1- پایین افتادن سطح مبنا (Lowering of base level)
2- حرکت نقاط شیب به سمت بالا دست (Knick point migration)
3-2- پدیده بالا آمدن بستر (Aggradation)
3-3- معادله پیوستگی رسوب (Continuty eguation of Sediment)
3-4 روشهای برآورد دبی رسوب
۳-۴-۱- انواع فرمولهای بار بستر
۳-۴-۳- فرمولهای محاسبه بارکل (دبی رسوبی کل)
- رابطه شوکلیج (۱۹۳۴) Schaklitsch
* – فرمول کریم و کندی (Karim and Kennedy’s equation)
3-6-1- پیش بینی پروفیل بستر در شرایط جریان شبه پایدار
۳-۷- مروری بر مطالعات انجام شده
سالیان متمادی است انسان در تقابل با پدیده های طبیعی بوده و همواره در معرض خطرات ناشی از وقوع پدیده های زیانباری نظیر سیل قرار داشته است. در حال حاضر نیز سالانه خسارات مالی و جانی فراوانی بر اثر بروز سیلابهای عظیم به مردم وارد می شود. به طور مثال وقوع سیلاب در ۱۲ استان کشور طی بهمن ماه سال ۱۳۷۱ باعث قربانی شدن بیش از ۲۲۰ نفر و خساراتی بالغ بر دهها میلیارد ریال گردید (۱).
مسئله مهم دیگری که همزمان با حرکت آب و وقوع سیلابها رخ می دهد. حرکت ذرات خاک از سطح حوضه های آبخیز و ورود این ذرات به مجاری طبیعی همچنین جابه جایی این ذرات در طول
رودخانه ها از نقطه ای به نقطه دیگر می باشد که اثرات جنبی و مضاعف بروز سیلابها محسوب گردیده و موجب روبگذاری یا فرسایش و تغییر در تراز بستر رودخانه و در نتیجه تغییر در تراز سطح آب می گردد. افزایش تراز بستر و بالا آمدن کف منجر به کاهش ظرفیت مجاری طبیعی شده. همچنین پر شدن مخازن سدها و کانالهای آبیاری از رسوب از سایر عوارض آن می باشد. بنابراین پیش بینی تراز سطح آب با در نظر گرفتن مسئله رسوب در مجاری طبیعی از اهمیت خاصی برخوردار است. تغییرات بستر رودخانه ها که به دو صورت بالا آمدن بستر (Aggradation) و کف کنی (Degradation) است یکی از پدیده های مهم مهندسی رودخانه می باشد. این امر زمانی بوجود
می آید که که وضعیت تعادلی پارامترهای مختلف رودخانه تحت شرایطی بهم بخورد. منظور از پارامترهای مذکور، دبی جریان، دبی رسوبات، مقطع و سیب رودخانه و اندازه مواد بستر می باشد. شرایطی که باعث بهم زدن این تعادل می باشد ممکن است طبیعی و یا توسط بشر باشد. مسائل فوق علاوه بر اینکه باعث تغییر رژیم رودخانه می شود سبب خواهد شد تا سازه های هیدرولیکی اطراف رودخانه نیز در مخاطره قرار گیرند.
پیش بینی شرایطی که تحت آن شرایط، بالا آمدن یا کف کنی بستر رودخانه بوجود می آید. همچنین تعیین میزان آن، در نتیجه چگونگی تاثیر آن بر شرایط هیدرولیکی رودخانه موضوعی است که از دیرباز مورد توجه مهندسین هیدورلیک قرار گرفته است. روشهای مختلفی نیز پیشنهاد گردیده است. تعدادی از این روشها با استفاده از فرضیات متعدد و بکار گیری اصول حاکم بر حرکت نخستین ذره (Incepient Motion) بوجود آمده اند و روابط جبری نسبت ساده ای را تشکیل می دهند که در آن پروفیل نهایی بستر را بدست می دهند. تعداد دیگری از روشها با بکار بردن فرضیات کمتری و بکار بردن معادله پیوستگی رسوب منجر به پیدایش معادله ای می شود که با حل آن می توان تغییرات بستر رودخانه را نسبت به زمان پیش بینی نمود.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق