آخرین مقالات

خانه » پاورپوینت » دانلود پاورپوینت آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

دانلود پاورپوینت آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پاورپوینت آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی :
پاورپوینت آناتومی آوندها و بافتهای گیاهی
فهرست
• انواع بافتهای گیاهی
• بافت پارانشیم
• بافت کلرانشیم
• بافتهای مقاوم
• بافت اسکلرانشیم
• بافت محافظ
• بافت ترشحی
• بافتهای مریستمی
• مریستم جانبی
• مریستم میان گرهی
• انواع بافت مریستمی
مریستم انتهایی
• بافت آوند آبکشی
• بافت محافظ
• بافت ترشحی
• بافتهای مریستمی
• انواع بافت مریستمی
مریستم انتهایی
• مریستم جانبی
• مریستم میان گرهی
• بافت آوند آبکش
• تغییرات درون سلولی عناصر آبکش
• طول عمر سلول آبکشی
• سلولهای همراه بافت فلوئم
• سلولهای فیبر بافت فلوئم
• بافت هادی
• انواع تغییرات دیواره سلولهای پارانشیمی
• سلولهای فیبری بافت گزیلم
• فیبر خانه خانه
• فیبر ژلاتینی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق