آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پایان نامه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار

دانلود پایان نامه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پایان نامه بررسی رابطة تحقیق و پژوهش و افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور سبزوار :
فهرست مطالب
تقدیم
تقدیر و تشکر
چکیده پژوهش
فصل اول : کلیات پژوهش
مقدمه
بیان مسئله
اهیمت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
سؤالات پژوهش
فرضیات پژوهش
انواع متغیر
تعریف مفاهیم و اصطلاحات اساسی
خلاصه فصل اول
فصل دوم : پیشینه ی تحقیق
مقدمه
تاریخچه ی تحقیق
ارائه ی نظریات درباره تحقیق
تحقیقات انجام شده
ویژگی های تحقیق از نظر تاک من
ویژگی های تحقیق از نظر جان بست
پیشرفت تحصیلی و عوامل مربوط به آن
خلاصه فصل دوم
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه
روش تحقیق
جامعه آماری
حجم نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
روایی
روایی محتوایی
روایی بیرونی
پایایی
ضریب آلفای کرونباخ
ابراز جمع آوری اطلاعات
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
خلاصه فصل سوم
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی
مقدمه
تجزیه و تحلیل آماری
بررسی سؤالات پرسشنامه
بررسی فرضیات تحقیق
خلاصه فصل چهارم
فصل پنجم : خلاصه و نتیجه گیری
خلاصه فصل اول
خلاصه فصل دوم
خلاصه فصل سوم
خلاصه فصل چهارم
تفسیر نتایج تحقیق
پیشنهادات تحقیق
موانع و تنگاناهای تحقیق
منابع و مأخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق