آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال ۱۳۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

دانلود پایان نامه بررسی و تحلیل عملیات روانی علیه جوانان کشور در سال ۱۳۸۶ و ارائه راهبردهای مقابله با آنها

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات تحقیق
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
اهداف تحقیق
پیشینة تحقیق
سؤالات تحقیق
روش تحقیق
روش جمع‌آوری اطلاعات
جامعه آماری و نمونة تحقیق (روش نمونه‌گیری ذکر شود)
ابزار اندازه‌گیری (روایی و اعتبار ابزار ذکر شود)
روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات و مدل‌های آماری مورد استفاده
تعریف مفاهیم
شرح خدمات گزارش
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
مقدمه
بخش اول:عملیات روانی و تهدیدات علیه جوانان در نگاه مقام معظم رهبری
نقش منافقان داخلی در خارج کردن جوانان از صحنه
ولنگاری ، بی بند و باری و سرگرم شدن جوانان به مسائل جنسی
تاثیر پذیری جوانان از تبلیغات دشمن
تلاش برای منحرف کردن ذهن جوانان از آرمانهای انقلابی و اهداف نظام
بخش دوم : تعاریف و مفاهیم نظری
عملیات‌روانی
تقسیم بندی عملیات‌روانی
الف) عملیات‌روانی استراتژیک
ب) عملیات‌روانی تاکتیکی
تقسیم‌بندی دیگری از عملیات‌روانی
الف) عملیات‌روانی آشکار
ب) عملیات‌روانی پنهان
الف – تبلیغات سیاه
محدودیتها و معایب تبلیغات سیاه
نمونه‌های تبلیغات سیاه
ب- تبلیغات خاکستری
محدودیتهی تبلیغات خاکستری
بخش سوم : فشارهای عملی و روانی در عملیات روانی
فشارهای عملی در جنگ روانی
فشارهای عملی
فشارهای نظامی و تسلیحاتی
فشارهای اقتصادی
فشارهای سیاسی ـ دیپلماتیک
فشارهای فرهنگی و اجتماعی
فشارهای روانی ـ تبلیغی
امکانات و تجهیزات کشور مبدأ
بخش چهارم : عملیاتی‌سازی عملیات روانی
فصل سوم : ارائه و تحلیل داده های جمع آوری شده از رسانه های بیگانه
مقدمه
بخش اول : فضای کلی رسانه ای علیه قشر جوان ایرانی با تاکید بر تبلیغات رسانه های بیگانه
بخش دوم : محور یابی عملیات روانی
بخش سوم : اطلاعات کمی محوریابی عملیات روانی رسانه های بیگانه علیه جوانان
در این بخش از گزارش، هر یک این پنج مقوله اصلی و زیر مقوله های آنها، به تفکیک در قالب نمودار و جداول زیر نشان داده می شوند.
الف) موضوعات و مسائل اجتماعی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای اجتماعی
نمودار ۱- اجتماعی (مجموع فراوانی هر یک از مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی)
نمودار ۲- اجتماعی (درصد هر یک از مؤلفه های عملیات روانی در جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی)
نمودار ۳- اجتماعی (مجموع فراوانی سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی)
نمودار ۴- اجتماعی (درصد سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی جهت بزرگنمایی مسائل اجتماعی)
نمودار ۵- اجتماعی (مجموع فراوانی متغیرهای عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی به تفکیک کشور)
نمودار ۶- اجتماعی (مجموع فراوانی فعالیت هر کشورها به تفکیک عامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی)
نمودار ۷- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی آمریکا)
نمودار ۷- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی اسرائیل)
نمودار ۹- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی انگلیس)
نمودار ۱۰- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی فرانسه)
نمودار ۱۱- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی آلمان)
نمودار ۱۲- اجتماعی (درصد هر یک از عوامل عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اجتماعی از سوی گروه¬های معاند و مخالف)
ب) متغیر های اقتصادی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای اقتصادی
نمودار ۱۳- اقتصادی (مجموع فراوانی هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اقتصادی)
نمودار ۱۴- اقتصادی (درصد هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اقتصادی)
نمودار ۱۵- اقتصادی (مجموع فراوانی سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اقتصادی)
نمودار ۱۶- اقتصادی (درصد سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اقتصادی)
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای سیاسی
نمودار ۲۰- سیاسی (وضعیت فراوانی هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی به تفکبک کشور)
نمودار ۲۱- سیاسی (مجموع فراوانی هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۲- سیاسی (درصد هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۳- سیاسی (مجموع فراوانی فعالیت هر یک از کشورها در جهت ایجاد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۴- سیاسی (درصد فعالیت هر یک از کشورها در جهت ایجاد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۵- سیاسی (درصد فعالیت آمریکا به تفکیک مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۶- سیاسی (درصد فعالیت اسرائیل به تفکیک مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۷- سیاسی (درصد فعالیت انگلیس به تفکیک مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۸- سیاسی (درصد فعالیت فرانسه به تفکیک مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۲۹- سیاسی (درصد فعالیت آلمان به تفکیک مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
نمودار ۳۰- سیاسی (درصد فعالیت معاند و مخالف به تفکیک مؤلفه¬های عملیات روانی در جهت تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل سیاسی)
ت) متغیر مسائل فرهنگی و مذهبی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه متغیرهای فرهنگی و مذهبی
نمودار ۳۱- فرهنگی و مذهبی (مجموع فراوانی هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۲- فرهنگی و مذهبی (درصد هر یک از مؤلفه های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۳- فرهنگی و مذهبی (مجموع فراوانی فعالیت هر کشور در ایجاد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۴- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت هر کشور در ایجاد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۵- فرهنگی و مذهبی (مجموع فراوانی فعالیت هر کشور در ایجاد تأثیر بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی از طریق عوامل عملیات روانی)
نمودار ۳۶- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت آمریکا به تفکیک عوامل ایجاد کننده عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۷- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت اسرائیل به تفکیک عوامل ایجاد کننده عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۸- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت انگلیس به تفکیک عوامل ایجاد کننده عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۳۹- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت فرانسه به تفکیک عوامل ایجاد کننده عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۴۰- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت آلمان به تفکیک عوامل ایجاد کننده عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
نمودار ۴۱- فرهنگی و مذهبی (درصد فعالیت گروه¬های معاند و مخالف به تفکیک عوامل ایجاد کننده عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل فرهنگی و مذهبی)
ث) سایر موضوعات ( غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه )
نمودار ۱۷- اقتصادی (مجموع فراوانی سهم هر کشور در ایجاد مرلفه¬های عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی مسائل اقتصادی)
نمودار ۱۸- اقتصادی (درصد مجموع فراوانی سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی “القاء بحرانی بودن اوضاع جوانان و بزرگنمایی مشکلات جوانان”)
نمودار ۱۹- اقتصادی (درصد مجموع سهم هر کشور در ایجاد عملیات روانی “القاء وجود تبعیض طبقاتی در میان جوانان”)
متغیر مسائل سیاسی
نتایج کلی حاصل از تحلیل کمی عملیات روانی رسانه های بیگانه در حوزه موضوعات متفرقه غیر قابل جایگذاری در طبقات چهار گانه
نمودار ۴۲- سایر موضوعات (مجموع فراوانی عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی سایر موضوعات به تفکیک کشور)
نمودار ۴۳- سایر موضوعات (درصد عملیات روانی تأثیرگذار بر بزرگنمایی سایر موضوعات به تفکیک کشور)
ت) مجموع کل فراوانی مؤلفه¬های عملیات روانی
نمودار ۴۴- مجموع کل فراوانی فعالیت¬های عملیات روانی به تفکیک حوزه¬های تأثیر
نمودار ۴۵- درصد کل فعالیت¬های عملیات روانی به تفکیک حوزه¬های تأثیر
نمودار ۴۶- مجموع کل فعالیت¬های عملیات روانی به تفکیک کشور
نمودار ۴۷- درصد کل فعالیت¬های عملیات روانی به تفکیک کشور
محورهایی که بیشترین استفاده را در عملیات رسانه ای بیگانگان داشتند
محورهایی که کمترین استفاده را در عملیات رسانه ای بیگانگان داشتند
محورهایی که در عملیات رسانه ای همه کشورها بیگانه مورد استفاده قرار گرفته
بخش چهارم : شگردهای تبلیغی
فصل چهارم : تعیین فرصتها، تهدیدها، نقاط قوت، نقاط ضعف و ارائه راهبردهای مقابله با عملیات روانی
مقدمه
بخش اول : فرصتها، تهدیدات، نقاط قوت و نقاط ضعف
فرصت ها و تهدیدات خارجی
نقاط قوت و ضعف داخلی
فرصتهای عمده برای نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
تهدیدات عمده برای نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
نقاط قوت عمده نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
نقاط ضعف عمده نهادهای مسئول کشور در حوزه فعالیتهای رسانه ای در برابر عملیات روانی بیگانگان علیه جوانان کشور
بخش دوم : راهبردهای مقابله با عملیات روانی رسانه های بیگانه
راهبرد
راهبردهای مقابله با عملیات روانی دشمن علیه جوانان
منابع
پیوستها
تحلیل برخی از موضوعات مرتبط با جوانان در رسانه های بیگانه
مقاله‌ اکونومیست‌ با عنوان‌ “فرزندان‌ خمینی‌”
الجزیره : تصویرسازی برای القاء شکاف الگویی بین جوانان و حاکمیت
فرانس بیست و چهار: شبکه های تلویزیونی بیگانه در پی القائ شکاف فرهنگی در بین جوانان و مسئولان نظام
الجزیره انگلیسی : تصویرسازی برای ترسیم فضای بسته فرهنگی و هنری‌ برای جوانان ایرانی
دویچه‌وله‌، آمار خودکشی‌ جوانان‌ در ایران‌ روبه‌ افزایش‌ است‌
اوپی نیون : احمدی نژاد در تقابل با سه نسل از انقلاب
سایت خبری التر نت: تحلیل جایگاه سیاسی و اجتماعی جوانان و زنان در جامعه ایران
نیویورک تایمز : تلاش در ایران برای توازن نیازهای فردی و اجتماعی جوانان
رویترز : تلاش خبرگزاری رویترز برای ترویج الگوی رفتاری ضد اسلامی همجنس بازی
گزارش روزنامه “آ.ب.ث” درباره اوضاع اجتماعی جوانان ایران
شبکه‌ خبری‌ بی‌بی‌سی‌ : بیکاری ۲۲ درصدی جوانان‌ ایرانی‌
۱۲- الجزیره : سوژه جراحی زیبایی بینی در میان جوانان
۱۳- فرانس بیست و چهار: ارایه تصویری بحرانی از جوانان در ایران
۱۴- خبرگزاری فرانسه : طرح برخورد با موسیقی رپ در ایران
۱۵- بی بی سی : آمار بالای ازدواج کم سالان در ایران
۱۶- بی بی سی : بازداشت جوانان بزهکار در ایران اقدامی سطحی است
۱۷- رادیو فرانسه : گزارشی درباره نحوه استفاده از ماهواره در ایران
۱۸- لیبراسیون : تناقضات جامعه جوان ایرانی
۱۹- اشپیگل : مصاحبه اشپیگل آنلاین با نازنین افشین جم : ” مدل “مانکن” مقابل ملایان”
۲۰- خبرنگار اشپیگل عنوان نمود
۲۱- فیگارو: زندگی آزاد جوانان‌ ایرانی با وجود ممنوعیت‌ها
۲۲- دویچه‌وله‌: اختلال‌های‌ روانی‌ دومین‌ بیماری‌ رایج‌ در میان جوانان ایران‌
۲۳- بی بی سی : وضعیت نامعلوم “رپ” در بازار موسیقی ایران
۲۴- روزنامه فیگارو: مبارزه با آرایش های غربی در ایران
۲۵- لوفیگارو : سرکوب های اجتماعی در ایران
۲۶- لوفیگارو : تشدید تدابیر خدمت وظیفه در ایران
۲۷- سایت بی بی سی : پسرهای ایرانی، مو افشان می کنند/مدل های تازه ای برای آرایش مو میان پسرهای جوان ایرانی باب شده است
۲۸- رادیو فردا : تغییر الگوی‌ انتقال‌ ایدز جوانان‌ ایرانی‌ را تهدید می‌کند
۲۹- رادیو فردا : رپ ایرانی و زبان روزمره مردم
۳۰- رادیو فردا : ادعای برخورد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با خواننده‌گان رپ در ایران
۳۱- رادیو فردا : بی چین و چروک!
۳۲- رادیو فردا: زندان آموزشگاه بدآموزی برای جوانان ایرانی
۳۳- رادیو فردا: به نقل از مهرانگیزکار میگوید، نبود امکانات کافی برای دختران به منظور گذراندن اوقات فراغت
۳۴- روزنامه‌ال‌پاییس: وجود همجنس‌ بازی‌ در میان جوانان ایرانی‌
۳۵- روزنامه البیان امارات : رواج عمل جراحی پلاستیک در ایران
۳۶- خبرگزاری آفتاب: الگوی خطرناک مصرف الکل در کشور
۳۷- ال پائیس: حجاب مانعی برای ورزشکاران زن ایرانی
۳۸- سایت عصر ایران : مسائل اخلاقی از دلایل مراجعه زوجین به دادگاه
۳۹- سایت”الف” :ایران زیر پوشش ماهواره‏ها
۴۰- وینر سایتونگ اتریش: مقابله با ترویج مدهای غربی در ایران
۴۲- خبرگزاری مهر : زنگ خطر برای مسئولان ، دانش آموزان “کراک” را بهتر از “تریاک” می‌شناسند!
۴۳- رویترز: گزارش رویترز از زنان ایرانی: شبیه آنجلینا جولی شده ام!
۴۴- رویتر : افزایش فال بینی در ایران
۴۵- رویترز : زیبایی و شریعت
۴۶- سایت اخبار روز : وضعیت جوانان ایرانی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق