آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

دانلود پایان نامه تأثیر تحصیلات زنان در توسعه اقتصاد کشور

فهرست مطالب

مقدمه………………………………………………………………………………………………….. ۱

چارچوبی نظری تحقیق…………………………………………………………………………… ۳

فرضیه‌ها ……………………………………………………………………………………………… ۴

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………… ۵

مشکلات و موانع…………………………………………………………………………………… ۵

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی………………………………………………………………… ۶

(۱) فصل اول: ……………………………………………………………………………………… ۸

…….. ۱-۱) توسعه و مفاهیم…………………………………………………………………….. ۸

…….. ۲-۱) توسعه اقتصادی…………………………………………………………………….. ۱۷

…….. ۳-۱) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی…………………………….. ۱۹

…….. ۴-۱) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ –۱۳۷۶…۲۳

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………. ۲۶

(۲) فصل دوم: ……………………………………………………………………………………… ۲۸

…….. ۱-۲) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران…………….. ۲۸

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………. ۴۰

(۳) فصل سوم: …………………………………………………………………………………….. ۴۴

…….. ۱-۳) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی ۴۴

…….. ۲-۳) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی…………………….. ۵۹

…………….. الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی……. ۶۳

……………………… A) وضعیت زناشویی و سواد …………………………………………. ۶۳

……………………… B ) باروری و سواد……………………………………………………….. ۶۴

……………………… C) سواد و تعداد فرزندان ………………………………………………. ۶۵

……………………… D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان……………………………….. ۶۶

…………….. ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی……… ۶۷

……………………… A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده………………………………… ۶۸

……………………… B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر…………

…….. ۳-۳ ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی………………… ۶۹

جداول و نمودارها…………………………………………………………………………………. ۸۱

(۴) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد……………………………………………….. ۹۳

…….. ۱-۴) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران …………. ۹۶

۲_۴)بررسی فرضیه ها……………………………………………………………………….. .۱۰۲

۳_۴)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی………………………………….. ۱۰۲

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………….. ۱۰۳

فهرست جداول و نمودارها

عنوان صفحه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جدول (۱-۴-۱) : روند اقتصاد ایران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶……………………………………… ۲۶

جدول (۲-۴-۱): شاخص‌های فرهنگی- اجتماعی ایران ۱۳۸۲- ۱۳۷۶……………. ۲۶

جدول (۳-۴-۱): توسعه انسانی ایران در مقایسه با برخی

کشورها ۱۳۸۲-۱۳۷۶ …………………………………………………………………………… ۲۷

جدول (۱-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه انواع جمعیت در ایران در

سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفکیک جنس ………………………………………. ۴۰

جدول (۲-۲) : تعداد و درصد رشد سالانه جمعیت موثر کشور در سالهای

۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به تفکیک گروه‌های مختلف سنی و جنس………………… ۴۰

جدول (۳-۲): ضریب اشتغال به تحصیل جمعیت ایران در گروه‌های سنی

۲۴-۶ ساله به تفکیک جنس دو سال‌های ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ …………………. ۴۱

جدول (۴-۲): نسبت جنسی محصلین در سالهای ۱۳۷۵ و ۱۳۶۵ و ۱۳۵۵ به

تفکیک گروه‌های سنی مختلف……………………………………………………………….. ۴۱

جدول (۵-۲) درصد دانش‌آموزان دختر در سال‌های ۱۳۷۶ – ۱۳۱۵ به تفکیک

سطوح مختلف آموزشی ………………………………………………………………………… ۴۱

جدول (۶-۲) درصد دختران در بین جمعیت دانش آموزش کشور در سال‌های

۱۳۷۶-۱۳۴۷ به تفکیک سطوح مختلف آموزشی………………………………………. ۴۱

جدول (۷-۲): تعداد و درصد رشد سالانه پذیرفته شدگان، دانشجویان

و فارغ التحصیلان آموزش ‌عالی در ایران در سال‌های

۱۳۷۷- ۱۳۵۷ به تفکیک جنس………………………………………………………………. ۴۲

جدول (۸-۲): تعداد و درصد پذیرفته‌شدگان زن در آموزش عالی در سال

۱۳۷۶- ۱۳۵۸ به تفکیک دوره‌های تحصیلی …………………………………………….. ۴۳

جدول (۹-۲): تعداد و درصد دانشجویان در آموزش عالی در سال‌های

۱۳۷۷-۱۳۵۸ به تفکیک دوره‌های تحصیلی ………………………………………………. ۴۳

جدول (۱-A – الف- ۲-۳) : جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع

زناشویی به تفکیک شهری و روستایی ……………………………………………………… ۸۱

جدول (۲- A- الف- ۲ -۳): جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع

سواد و زناشویی به تفکیک نقاط شهری و روستایی ……………………………………. ۸۱

نمودار (۳-A- الف- ۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب وضع زناشویی ۸۲

جدول (۴-A- الف- ۲ – ۳): جمعیت زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده بر حسب وضع سواد به تفکیک شهری و روستایی ……………………. ۸۳

جدول (۱-B- الف- ۲-۳): میزان باروری ویژه سنی زنان بر حسب وضع

سواد در نقاط شهری و روستایی ……………………………………………………………… ۸۳

نمودار (۲-B- الف- ۲-۳): باروری ویژه سنی زنان باسواد و بی سواد هنگام

تولد اولین فرزند زنده به دنیا آورده…………………………………………………………… ۸۴

نمودار (۳-B- الف-۲-۳): زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده …………………………………………………………………………………. ۸۴

نمودار (۱-C – الف – ۲-۳) زنان ۱۰ ساله و بیشتر بر حسب تعداد فرزندان

زنده به دنیا آورده …………………………………………………………………………………. ۸۵

جدول (۱- D – الف- ۲-۳): توزیع نسبی زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار

ازدواج کرده و بر حسب تعداد فرزندان زنده به دنیا آورده و دوره تحصیلی …….. ۸۶

جدول (۱- A- ب- ۲-۳) : زنان ۱۰ ساله و بیشتر حداقل یکبار ازدواج کرده

برحسب سواد و تعداد فرزندان فوت شده…………………………………………………… ۸۶

جدول (۱-B- ب- ۲-۳): توزیع نسبی زنان مورد مطالعه در جمعیت نمونه بر

حسب سطح تحصیلات و سطح تحصیلات فرزندان ……………………………………. ۸۷

جدول (۱-۳-۳): توزیع سنی زنان داوطلب و منتخب انتخابات مجلس شورای

اسلامی……………………………………………………………………………………………….. ۸۸

جدول (۲-۳-۳): تعداد مدیران شاغل در دستگاه‌های دولتی به تفکیک جنس

در سال ۱۳۸۰……………………………………………………………………………………….. ۸۸

نمودار (۳-۳-۳): کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای انقلاب اسلامی به

تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱……………………………………………………………. ۸۹

نمودار (۴-۳-۳): کارکنان نهاد ریاست جمهوری و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال ۱۳۸۱……………………………………………………………………….. ۹۰

نمودار (۵-۳-۳): کارکنان وزارت آموزش و پرورش و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال ۱۳۸۱……………………………………………………………………….. ۹۰

نمودار (۶ –۳-۳-): کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی و موسسات وابسته به

تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱……………………………………………………………. ۹۱

نمودار (۷-۳-۳): کارکنان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و موسسات وابسته

به تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱………………………………………………………… ۹۱

نمودار (۸-۳-۳): کارکنان وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و

موسسات وابسته به تفکیک جنس در پایان سال ۱۳۸۱………………………………….. ۹۲

نمودار (۹-۳-۳): کارکنان وزارت بازرگانی و موسسات وابسته به تفکیک

جنس در پایان سال ۱۳۸۱ ۹۲
مقدمه

افزایش مشارکت زنان در توسعه، شاید پیش از آنکه موضوعی اجتماعی باشد، بحثی اقتصادی است و افزایش زنان تحصیل‌کرده می تواند شاخصی برای پیشرفت محسوب شده و فرصتی برای سرعت بخشیدن به روند توسعه و نیز رویارویی با چالش ‌ها و پیامدهای تغییر و تحول ناشی از رشد و توسعه فراهم آورد. بررسی تأثیرات آموزش در سطوح مختلف فردی ، خانوادگی و اجتماعی زنان نشان از بهبود موقعیت زنان در زندگی فردی و اجتماعی داد. این امر آنها را در مراحل بعدی در ایفای نقش های متعدد و متنوع اجتماعی، چه در جایگاه مادر در امر تربیت فرزند چه در جایگاه نیروی انسانی ماهر و متخصص در عرصه کار و مدیریت و به طور کلی به عنوان یک شهروند مسئول و آگاه و زیر مجموعه‌ای از سرمایه‌های انسانی، تواناتر می‌کند، که نبود آن دور باطلی را ایجاد می ‌کند که محرومیت‌های زنانه و فقر زنانه و به دنبال آن کندی بسیار در روند توسعه در اجتماع بروز می کند. دقیق تر آن است که به این محرومیت‌ها هم به عنوان علت و هم به عنوان معلول در این سیکل باطل نگاه کنیم: در جامعه‌ای با میزان آگاهی، دانش اجتماعی و درآمد ناچیز، والدین در سرمایه‌گذاری برای دخترانشان کوتاهی می کنند زیرا از آنان انتظار ندارند که در امور اقتصادی خانواده مشارکت داشته باشند. دختران بدون تحصیلات و با آگاهی ناچیز، تبدیل به مادران تحصیل نکرده‌ای می‌شوند که دارای مهارتهای ارزشمندی در خارج از منزل نیستند، قدرت اثر گذاری بر تصمیم‌گیری‌های خانواده را ندارند، دخترانشان نیز مانند خودشان از آموزش محروم می مانند و دور باطل ادامه می یابد. در حالیکه پسران برای آموزش به مدرسه فرستاده می‌ شوند، دختران برای ایفای نقش‌های سنتی در خانه می ماندند، در نتیجه دانش نیاموخته و مهارت نیافته باقی می‌ماندند و شرایط لازم برای مشارکت اقتصادی برایشان فراهم نمی شود. اقتصاد آسیب می‌بیند، هنجارها و فرهنگ سنتی و تبعیضات کلیشه‌ای جنسیتی کهنه بر جای خود می‌مانند و اولین نیروی محرکه توسعه که نوزایش اندیشه‌ها و تواناسازی پتانسیل‌هااست خاموش و بی اثر می‌شود و افراد تحت نظام‌های غلط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، خود به عواملی مقاومت کننده در برابر توسعه تبدیل می‌شوند از این منظر در جوامع توسعه نیافته یا در حال توسعه چون ایران که با فقر سرمایه‌های انسانی و پدیده فرار مغزها مواجه است، زنان می توانند «نیروی شتاب دهنده» توسعه محسوب شوند. [۱]جامعة‌ امروز ایران، جامعه‌ای در حال گذار از همه ابعاد اقتصادی، فرهنگی ، نقشی و اجتماعی است. متعاقب این گذار الگوهای موجود باید

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق