آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » اقتصاد » دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

دانلود پایان نامه عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه ریزی

فهرست
چکیده تحقیق
فصل اول
مقدمه پژوهش
طرح مسأله
سئوالات تحقیق
اهمیت موضوع تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعاریف عملیاتی
مقدمه:
بیان مسأله
« سئوالات تحقیق»
« هدف تحقیق»
« اهمیت موضوع تحقیق»
« فرضیه های تحقیق»
« تعاریف عملیاتی اصطلاحات تحقیق»
۱- انگیزش شغلی:
۲- نیازهای فیزیولوژیکی :
۳- تأمین مسکن:
۴- استقرار شریت در سازمان:
۵- مزایای جانبی غیر رسمی:
۶- مشارکت در کارهای گروهی داخل و خارج از سازمان:
۷- پذیرش اجتماعی:
۸-میزان آزادی افراد در انجام فعالیت های سازمانی:
فصل ۲
تعریف و تعیین جامعه
نمونه و روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار یا پایایی پرسشنامه
روش تحقیق
روش آماری
« تعریف و تعیین جامعه»
« نمونه و روش نمونه گیری»
« اعتبار یا پایایی پرسشنامه»
« ابزار اندازه گیری»
روش تحقیق:
روش آماری:
تفسیر اندازه ضریب آلفای کربناخ:
فصل سوم
« تحلیل توصیفی داده ها»
« تحلیل توصیفی داده ها»
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال ششم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال نهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال چهاردهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها درمورد سئوال بیستم
توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال دوم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هفتم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال چهارم
توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال دهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست وششم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال یازدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها د رمورد سئوال نوزدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هیجدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال پانزدهم
توزیع فراوانی مطلق و درصدی اظهار نظرها در مورد سئوال پنجم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و هشتم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال هفدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و سوم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال دوازدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و دوم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و پنجم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و هفتم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال سی ام
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال سیزدهم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیستو چهارم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیست و نهم
« تجزیه و تحلیل استنباطی داده ها»
فصل سوم:
آزمون فعلی دار بودن فرضیه اول
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال بیستو یکم
توزیع فراوانی مطلق و در صدی اظهار نظرها در مورد سئوال شانزدهم
آزمون معنی دار بودن فرضیه سوم:
آزمون معنی داربودن فرضیه دوم
آزمون معنی دار بودن فرضیه ششم:
آزمون معنی دار بودن فرضیه پنجم:
آرمون معنی داربودن فرضیه هفتم
فصل چهارم
بحث ونتیجه گیری
محدودیته های تحقیق
پیشنهادات
بحث و نتیجه گیری
« محدودیتهای تحقیق»
۱- محدودیتهای قابل کنترل
۲- محدودیتهای غیر قابل کنترل:
«پیشنهادات»

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق