آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حسابداری » دانلود پروژه ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

دانلود پروژه ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

ارزیابی سهام از طریق تجدید ارزیابی دارایی ها

فهرست مطالب

نمودار : نرخ رشد سود تقسیمی در طی زمان ۹
الگوی نرخ رشد سود تقسیمی برای الگوی H ۱۱
اندازه گیری ریسک – انحراف معیار (استاندارد) ۱۳
جدول ۶-۷ توزیع احتمال بازده ی ممکن برای نگهداری یک دوره ی یک ساله ۱۳
ضریب بتا و ریسک سیستماتیک ۱۷
محاسبه ضریب بتا ۱۷
روشهای آماری ۱۸
تقسیر ضریب بتا ۱۹
رگرسیون خطی بازده شرکت و بازار ۲۱
محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه ۲۴
هزینه بدهی ها ۲۴
هزینه سهام ممتاز ۲۶
جدول ۱- هزینه خاص هر یک از اقلام تشکیل دهنده سرمایه شرکت ۳۱
جدول ۲ میانگین موزون هزینه سرمایه با استفاده از ضریبهای ارزش دفتری ۳۲
جدول ۴- میانگین موزون هزینه سرمایه با استفاده از ضریبهای ارزش بازار ۳۵
تجدید سرمایه گذاری با استفاده از اهرم مالی ۴۰
تجدید سرمایه گذاری با استفاده از اهرم مالی ۴۴
نرخ بازده مورد توقع سهامداران (y) ۵۹
میانگین موزون هزینه سرمایه ۶۱
ارزش طرح های آتی ۶۱
۳- مدل گوردن ۶۷
تکنیک های ارزشیابی نسبی ۷۳
۳- نسبت قیمت به ارزش دفتری ۷۶
سود سهام ، زیربنای ارزش سهام ۸۱
مبانی نظری تعیین ارزش سهام عادی ۸۲
الگوهای تعیین ارزش سهام عادی ۸۳
روش ارزش فعلی ۸۸
جریانات نقدی مورد انتظار ۸۹
چارت زیر ارزش جریانات نقدی آینده شرکت را نشان می دهد : ۱۰۲
نمودار فوق با در نظر گرفتن متغیرهای ارزش زا بصورت زیر می گردد : ۱۱۲
ارزش رشد دوره ۱۱۹
الف- سود ۱۲۶
۲٫ روش استهللاک سرقفلی ۱۲۷
۴٫ روش استهلاک دارایی های ثابت ۱۲۷
ج. سود هر سهم ۱۳۱
و. جریان نقدی آزاد ۱۳۴
اوراق قرضه ۱۴۰
ارزیابی اوراق قرضه ۱۴۳
ارزش فعلی ۱۴۶
ارزش فعلی اوراق قرضه در سررسید ۱۴۷
اوراق بهادار تقلیل دهنده ۱۵۰
* اوراق بهادار قابل تبدیل ۱۵۰
روش ارزش دفتری اوراق قرضه ۱۵۲
قیمت بازار هر حق تقدم ۱۵۶
سیستم تقسیم سود و ارزش گذاری سهام ۱۵۸
مدل گوردون ۱۶۳
انتقادات وارد به دیدگاه M,M ۱۶۸
دیدگاه بنیادنگر (رادیکال) ۱۶۹
نمایشگر ۳- راه حل عددی برای مدل گوردون ۱۷۱
نمایشگر ۴- اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام ۱۷۱
روشهای ارزشیابی طرح های سرمایه گذاری ۱۸۴
جدول شماره ۱- عوامل تنزیل و ارزش فعلی عایدات ۱۸۶
جدول شماره ۱- ارزیابی طرح سرمایه گذاری ۱۸۸
جدول شماره ۲- ارزیابی طرح سرمایه گذاری بر اساس تولید در سطح نقطه سر به سر ۱۹۲
جدول شماره ۳- محاسبه نقطه سر به سر بر اساس ارزش زمانی پول ۱۹۴
ارزش افزوده اقتصادی شرکت ۲۰۰
بازده EVA بر روی سرمایه ۲۰۶
سود خالص عملاتی بعد از مالیات (NOPAT): ۲۰۹
وضعیت شرکت بعد از افزایش سرمایه : ۲۴۹
منابع ۲۵۴
از دیدگاه فروشندگان سهام هر شرکت ، مهمترین عامل برای تصمیم گیری در خصوص فروش سهام ، قیمت روز اموال و دارایی های آن می باشد و مبنای گذاری سهام قیمت روز اموال و داراییهای شرکت است و تجدید ارزیابی اموال و داراییهای شرکت با دو روش زیر امکان پذیر می باشد :
الف : تجدید ارزیابی با روش شاخص بانک مرکزی و تفاوت نرخ ارز
شاخص بانک مرکزی نشان دهنده حداقل افزایش قیمت ها می باشد . از طرفی نرخ ارز طی سنوات گذشته تغییرات قابل توجهی داشته است ، لذا چنانچه اثرات این دو عامل در داراییهای ثابت شرکت محاسبه گردد ، امکان برآرود قیمت روز اموال و داراییهای ثابت شرکت میسر می شود و از آنجایی که داراییهای ثابتی که بیشتر از ده سال قبل خریداری شده ، عملاً مستهلک گردیده اند لذا چنانچه تغییرات داراییهای ثابت و استهلاکات آنها از ده سال قبل به با شاخص بانک مرزی محاسبه گردد ، قسمت روز دارایی ها بدون احتساب تغییرات نرخ ارز بدست خواهد امد و سپس با استفاده از آخرین جدول داراییهای ثابت اقلام ارزبر آنها برآورد می شود و پس از آن چنانچه شرکت دارای کسری ذخیره برای اقلامی از قبیل مالیات ، بیمه ، مطالب مشکوک الوصول ، بازخرید خدمت کارکنان باشد ، کسری ذخایر مربوطه برآورد و مجموع این ارقام محاسبه می گردد .
در حالیتی که شرکت در سایر شرکتها سرمایه گذار باشد قیمت روز سرمایه گذاری شرکت در سایر شرکتها به یکی از روشهای فوق برآورد شده و پس از آن قیمت روز سهام به شرح زیر محاسبه می شود .
حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر
کسر می شود کسری ذخایر
حقوق صاحبان سهام پس از تعدیلات
اضافه می شود :
تفاوت ارزش روز داراییهای ثابت با شاخص بانک مرکزی
تفاوت ارزش روز داراییهای ثابت با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز داراییهای جاری با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز سرمایه گذاری در سایر شرکتها
جمع
کسر می شود :
تفاوت ارزش روز بدهیهای ارزی
قیمت روز سهام شرکت
ضمناً چنانچه اثرات تورمی فوق در هر یک از حسابهای ذیربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قیمت روز اموال فراهم می شود و بطور خلاصه قیمت روز سهام از تفاوت داراییها با قیمت روز ، منهای بدهیها با قیمت روز بدست می آید .
ب- تجدید ارزیابی با روش کارشناسی رسمی دادگستری
در این روش ، ابتدا قیمت روز اموال و داراییهای ثابت شرکت توسط کارشناسان رسمی دادگستری برآورد و گزارش می گردد . آنگاه میزان ارز موجودیهای جنسی شرکت ، وجوه نقد ارزی ، مطالبات ارزی و بدهیهای ارزی و نرخ ارز ثبت شده در دفاتر مشخص و تفاوت نرخ ارز آنها برآورد می گردد . و پس از آن چنانچه شرکت دارای کسری ذخیره برای اقلامی از قبیل مالیات ، بیمه ، مطالبات مشکوک الوصول و بازخرید خدمات کارکنان باشد ، مجموع این ارقام نیز محاسبه می گردد .
سپس قیمت روز سرمایه گذاری شرت در سایر شرکتها به یکی از روشهای فوق برآورد می گردد و پس از آن قیمت روز سهام به شرح ذیل محاسبه می شود .
حقوق صاحبان سهام طبق دفاتر
کسر می شود : کسری ذخایر
حقوق صاحبان سهام پس از تعدیلات
اضافه می شود :
تفاوت ارزش روز داراییهای ثابت با قیمت کارشناس دادگستری
تفاوت ارزش روز داراییهای جاری با نرخ ارز
تفاوت ارزش روز سرمایه گذاریها
جمع
کسر می شود :
تفاوت ارزش روز بدهیهای ارزی
قیمت روز سهام شرکت
قیمت روز هر سهم =

ضمناً چنانچه اثرات تورمی فوق در هر یک از حسابهای ذیربط عمل گردد ، امکان استخراج ترازنامه با قیمت روز اموال فراهم می شود و بطور خلاصه قیمت روز سهام از تفاوت داراییهای با قیمت روز ، منهای بدهیها با قیمت روز بدست می آید .
لازم به تذکر است چنانچه ؛ در این روش موجودیهای جنسی نیز توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردد ، صرفاً سایر اقلام داراییهای جاری از قبیل موجودی نقد ارزی و مطالبات ارزی از طریق تفاوت نرخ ارز ، ارزیابی می شوند .
مثال شرکت فرزانگان در سال ۱۳۶۳، بمنظور اجرای طرح تولید کاغذ صنعتی تأسیس گردیده است .
اطلاعات مالی ذیل در راتباط با فعالیتهای شرکت در دست می باشد :
۱٫ منابع ریالی مصرف شده در طرح مزبور تا سال ۱۳۷۲ به شرح ذیل بوده است :
ارقام : میلیون ریال
سال ۶۳ ۶۴ ۶۵ ۶۶ ۶۷
وجوه  ۶ ۱/۲۱۹ ۷/۱۷ ۲۸ ۸/۸۵

سال ۶۸ ۶۹ ۷۰ ۷۱ ۷۲
وجوه ۳/۲۰۷ ۵/۵۸۴ ۴۸۰۸ ۲/۶۶۲۳ ۸/۷۸۷۰

۲٫ مجموعه ارز مصرفی طرح تولید کاغذ تا پایان سال ۱۳۷۲ به شرح ذیل بوده است.

دلار مصرف شده به نرخ دولتی
مارک«     «      رقابتی
ارز تخصیصی به نرخ دولتی (دلار) ارقام: میلیون
۷/۳۰
۷/۱
۷/۴ معادل ریالی
۲۱۴۹
۶۸۰
۳۲۹
۳۱۵۸
الگوی سه مرحله ای رشد : در الگوی سه مرحله ای فرضی بر این گذاشته می شود که رشد سود تقسیمی دارای سه مرحله متفاوت است . در حالی که در الگوی مبتنی بر رشد ثابت سود تقسیمی فرض بر این گذاشته می شد که سود تقسیمی دارای رشد ثابت ، دائمی و همیشگی است . در الگوی سه مرحله ای ، در مرحله نخست ، فرض بر این است که سود تقسیمی با نرخ ثابت ga برای دوره A سال رشد می کند . پس از این ، مرحله انتقالی پیش می آید که از سال A+1 تا نقطه زمانی B طول می کشد . در دوره انتقالی نرخ رشد سود تقسیمی به صورت خطی کاهش می یابد و به یک نرخ رشد دائمی و ثابت بنام gn می رسد . این نرخ رشد ثابت و دائمی gn ، را نرخ رشد عادی شرکت در بنلد مدت می نامند . در نمودار زیر نرخ رشد سود تقسیمی در این سه مرحله نشان داده شده و فرض بر این است که در آغاز نرخ رشد سود تقسیمی از نرخ رشد عادی شرکت در بند مدت بیشتر است .
نرخ رشد هر یک از سالهای دوره انتقالی با فرمول زیر محاسبه می شود .
نمودار : نرخ رشد سود تقسیمی در طی زمان
در فرمول فوق اگر Z با S برابر باشد ، به مرحله انتقالی می رسیم . نرخ رشد بصورت نرخ رشد ثابت در بلند مدت (gn) در می آید . بنابراین با فرض با فرض در دست داشتن gn , A , B , g و اگر آخرین سود تقسیمی را Do بنامیم می توان سودهای تقسیمی دوره های آتی را محاسبه کرد . در آن صورت اگر نرخ تنزیل در دست باشد ، ارزش فعلی سوده های تقسیمی آینده به دست می آید و می توان آن را با قیمت کنونی مهم مقایسه کرد .
مثال : مراحل رشد و نرخ رشد هر مرحله برای شرکت «سویت» برابر است با
بارم مرحله  سال  نرخ رشد  سود تقسیمی – رادر
مرحله اول  ۱
۲ ۶%
۶% ۰۶/۱= ۰۶/۱×۱
۱۲۴/۱=۰۶/۱×۰۶/۱
مرحله دوم  ۳
۴
۵ ۵%
۴%
۳% ۱۸/۱=۰۵/۱×۱۲۴/۱
۲۲۷/۱=۰۴/۱×۱۸/۱
۲۶۴/۱=۰۳/۱×۲۲۷/۱
مرحله سوم  ۶ به بعد  ۳% ۰۳۲/۱=۰۳/۱×۲۶۴/۱
مقدار سود تقسیمی سال صفر برابر ۱ دلار است (۱۰۰۰=Do)
B,A سالهای انتقالی می باشند . (A=2) و (B=5)
(نرخ رشد سال سوم) g3=%6(%6-%3)
با در دست داشتن سودهای تقسیمی و نرخ تنزیل ۸% ، ارتش فعلی سودهای تقسیمی مورد انتظار ۳۸/۲۲ دلار خواهد دشات که از طریق زیر به دست می آید :
الگوی سه مرحله ای از فرمول زیر برای محاسبه ارزش فعلی سودهای تقسیمی بدست می آید :
Po=
الگوی X، نولروهایسا ، یک الگوی ساده مبتنی بر ارزش فعلی سود تقسیمی ارائه کرده اند که از نظر محاسباتی بر الگوی سه مرحله ای برتری دارد و از هر نظر دارای همان ویژگی هاست . اگر ga از gn بزرگتر باشد نرخ رشد بلا فاصله رو به کاهش می گذارد . تا به نرخ رشد عادی (gn) برسد در طی m سال نرخ رشد دقیقاً حد وسط بین gn , ga قرار می گیرد و ۲m سال طول می کشد تا نرخ رشد به نرخ رشد بلند مدت خود که gn است برسد . کاربرد معادله k بسیار ساده است و آن را بصورت زیر می نویسیند :

الگوی نرخ رشد سود تقسیمی برای الگوی H
در الگوی * در صورتیکه ga برابر gn باشد معادله بصورت معادله ای با نرخ رشد ثابت در می آید و معادله را می توان بصورت زیر بازنویسی نمود :
قیمت یک سهم برابر با ارزش فعلی سودهای تقسیمی با توجه به نرخ رشد عادی شرکت در بلند مدت (gn) به اضافه مازاد یا صرفی که ناشی از نرخ رشد بیش از نرخ رشد عادی (ga) است ، و این مبلغ متناسب با دوره رشد غیر عادی (H) است . اگر ga از gn کمتر باشد . سهم مورد نظر با تخفیف بفروش می رسد .
با استفاده از الگوی x می توان نرخ تنزیل را محاسبه نمود بدین صورت که :
H را می توان به یکی از دو طریق زیر محاسبه کرد :
۱- H برابر است با نصف دوره زمانی لازم ، برای این که نرخ رشد از ga به gn تغییر یابد و یا ۲) براساس الگوی سه مرحله ای ، k در وسط مرحله انتقالی قرار می گیرد .
برای مثال قبل با استفاده از H ، کمیت سهم برابر است با :
Do=1   ga=%6  A=2سال  B-5سال (مرحله ۲ ، سه سال طول می کشد)
gn=%3      r=%8
فرض می کنیم که H در وسط مرحله انتقالی قرار می گیرد که در این صورت x برابر است با ۵/۳ سال .
Po=
قیمت سهم با توجه به الگوی x برابر ۷/۲۲ دلار می باشد . (جهانخانی ، ۷۶، ۴۲۲- ۴۳۶)
اندازه گیری ریسک – انحراف معیار (استاندارد)
در جهان ناپایدار ، ممکن است بازده پیش بینی شده برای یک سهم واقعی بنا شد و با انحراف از پیش بینی های اولیه ما رو می دهد . باید درباره ی ریسک نیز ، به عنوان امکان آن که بازده ی واقعی از نگهداری یک سهم آنی نباشد که پیش بینی کرده ایم ، اندیشید . هر اندازه انحراف و احتمال رویداد آن بیشتر باشد ، ریسک نگهداری سهم نیز بیشتر خواهد بود . نمودار ۲-۷، احتمال پراکندگی بازده های ممکن برای دو سهم را نشان می دهد .
چون احتمال انحراف بازده ی پیش بینی شده از بازده واقعی سهم (ب) بیشتر از سهم (الف) است، پس ریسک آن بیشتر است . گرچه سرمایه گذار نگران امکان بازده ی منفی است ، ولی بهتر است برای اندازه گیری ریسک ، تمام انحراف های بازده پیش بینی شده از بازده واقعی را در نظر گرفت .
برای نشان دادن این اندازه ، فرض کنید یک سرمایه گذار ، بازده های یک ساله از سرمایه گذاری در یک سهم عادی ویژه که در جدول ۶-۷ نشان داده شده است را پیش بینی می کند . این توزیع احتمال را می توان به پایه ی دو پارامتر فشرده کرد : ارزش منتظره ی بازده و انحراف معیار . ارزش منتظره ی بازده برابر است با :
جدول ۶-۷ توزیع احتمال بازده ی ممکن برای نگهداری یک دوره ی یک ساله
احتمال رویداد ۵% ۱۰% ۲۰% ۳۰% ۲۰% ۱۰% ۵%
بازده ی احتمالی ۱/۰ ۰۲/۰ ۰۴/۰ ۰۹/۰ ۱۴/۰ ۲۰/۰ ۲۸/۰
(۳۶-۷)
که در آن، Ri ، بازده امین احتمال، Pi ، احتمال دستیابی به آن بازده ، و n ، شمار همه ی احتمال ها می باشد . انحراف معیار برابر است با :
نشانه انحراف معیار و O2 مبین واریانس است .
برای نشان دادن این اندازه ها ، دوباره به توزیع احتمال بازده های نشان داده شده در جدول ۶-۷ نگاه کنید . ارزش منتظره ی بازده برابر است با :
R=0/1(0/05)-0/02(0/1)+0/04(0/2)+0/09(0/3)+0/14(0/2)+0/2(0/1)+0/28(0/05)=%9
انحراف معیار برابر است با :
O= {(-0/1-0/09)2×۰/۰۵+(-۰/۰۲-۰/۰۹)۲×۰/۱+(۰/۰۴-۰/۰۹)۲×۰/۲+(۰/۰۹-۰/۰۹)۲×۰/۳+ (۰/۱۴-۰/۰۹)۲×۰/۲+(۰/۲-۰/۰۹)۲×۰/۱+(۰/۲۸-۰/۰۹)۲×۰/۰۵}۱/۲=(۰/۰۰۷۰۳)۱/۲=%۳/۳۸
بهره گیری از آگاهی های انحراف معیار
هنگامی که با توزیع احتمالات ناپیوسته سروکار داریم ، نباید انحراف را برای شناسایی احتمال پی آمدهای ویژه برآرود کنیم . برای شناسایی احتمال بازده ی واقعی مثال خود ، که کمتر از صفر می باشد ، نگاهی به جدول ۶-۷ می اندازیم و می بینیم که احتمال، ۱۵ درصد است . ولی هنگامی که با توزیع احتمالات پیوسته سر و کار داریم ، روند کار کمی پیچیده تر می باشد .
در توزیع احتمالات نرمال به شکل زنگ ، ۶۸/۰ توزیع در میان یک انحراف معیار از ارزش منتظره ۹۵/۰ در میان دو انحراف معیار ، و ۹۹/۰ آن در میان سه انحراف معیار می باشد . با نشان دادن توفیرهای پدید آمده از ارزش بر حسب انحراف معیار ، می توانیم درجه ی احتمال کمتر یا بیشتر بودن بازده ی واقعی را از یک مقدار معین ، شناسایی کنیم . فرض کنید توزیع ما ، یک توزیع نرمال با ارزش منتظره بازده به مقدار ۹ درصد و انحراف معیار ۳۸/۳ درصد بوده است، می خواهیم درجه ی این احتمال را که بازده ، انحراف معیاری برابر با ۰۷/۱%=   داریم . جدول توزیع احتمالات نرمال ، جدول «پ» پایان کتاب نگاه می کنیم ، و در می یابیم که نزدیک به ۱۴ درصد احتمال دارد بازده ی واقعی ۰۷/۱ انحراف معیار بیش از ارزش منتظره بازده باشد . پس ۱۴ درصد احتمال دارد که بازده ی واقعی در سرمایه گذاری ، صفر یا کمتر شود .
از این رو ، پراکندگی توزیع احتمالات بازده های ممکن ، بازتابی است از درجه ی عدم اطمینان سرمایه گذار . توزیع احتمالاتی که دارای انحراف معیار کوچک نسبت ارزش منتظره بازده است ، نشان دهنده ی درجه اطمینان بالایی از وقوع بازده های پیش بینی شده است . توزیع احتمالاتی که انحراف معیار چشمگیر نسبت به ، ارزش منتظره ی بازده دارد ، نشان دهنده ی عدم اطمینان بالایی درباره بازده ی پیش بینی شده در سرمایه گذاری است . در مباحث آتی فرض می کنیم که توزیع احتمالات را می توان در دو پارامتر فشرده کرد : ارزش منتظره بازده و انحراف معیار.
با در نظر گرفته توزیع احتمالات بازده های ممکن از نگهداری یک سهم ، می خواهیم بدانیم که چگونه می توانیم در بر گزیدن سرمایه گذاری ها از این داده ها بهره گیری کنیم . چون این بهره گیری ، به برتری مطلوبیت با توجه به بازده ها و ریسک برای ما بستگی دارد ، باید تابع مطلوبیت مورد بررسی قرار گیرد .
نرخ رشد .
برای محاسبه متوسط نرخ رشد از میانگین هندسی استفاده می نمایم . در صورتیکه بخواهیم متوسط نرخ رشد فروش ، سود یا یک قلم دیگر را در طی چند سال مورد نظر را بدست از میانگین هندسی استفاده می نمایم .
میانگین هندسی از طریق فرمول زیر بدست می آید :
میانگین هندسی برای محاسبه متوسط نرخ مناسب می باشد و نتایج دقیقی را می دهد.
مثال فروش سالیانه شرکت فولاد مبارکه تا طی سال ۹۱ بشرح زیر می باشد ، نرخ رشد هر سال نسبت به سال قبل درج گردیده ، مطلوبست محاسبه متوسط نرخ رشد فروش در طی چند سال .
gn)1/n×g2×Mh=(g1.
Mh میانگین هندسی
g1: نرخ رشد سال اول
gn: نرخ رشد سال n ام
n : تعداد سالهای مورد بررسی
میانگین هندسی را اغلب برای محاسبه میانگین درصدها ، نسبت ها بکار می برند.
ضریب بتا و ریسک سیستماتیک
هدف از ارائه ضریب بتا محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و سایر اوراق بهادار خاص (و ریسک سیستماتیک یک مجموعه از داراییهای مالی) است . ضریب بتای یک سهم عادی چیزی جز شاخص ریسک سیستماتیک تلقی نمی گردد ؛ زیرا می توان با استفاده از آن ، تغییرات نرخ بازده آن سهم را با نرخ بازده کل بازار سهام مقایسه کرد . در این مبحث ، از طریق تشریح نحوه محاسبه ضریبهای بتا سعی می کنیم ضریب بتای یک سهم را توضیح داده ، آن را به صورتی مفصل تفسیر کنیم . در پیوست فصل نهم جلد اول ، روشهای آماری ذی ربط را بحث کرده ایم .
محاسبه ضریب بتا
ضریب بتای یک سهم عبارت است از مجموع ریسکهای سیستماتی تجاری و مالی آن سهم . روش معمول این است که بتای «کل» را محاسبه می کنند . سپس می توان آن را به دو جزء تشکیل دهنده ریسک سیستماتیک تقسیم کرد . برای مثال ، در فرمولها یا الگوهایی که برای محاسبه ارزش ذاتی سهام ارائه شد ، ضریب بتای (کل) را محاسبه می کنند و از نرخ بازده ای استفاده می کنند که متأثر از ریسک سیستماتیک باشد .
روشهای آماری
محاسبه ضریب بتای یک سهم عادی کار چندان پیچیده و مشکلی نیست ، اگرچه گاهی طاقت فرساست .
اولین مرحله این است که نرخ بازده سهام مورد بررسی و نرخ بازده پرتفوی بازار را برای یک دوره زمانی مشخص اندازه گیری کنیم (نرخ بازده پرتفوی بازار از روی شاخص قیمت بورس سهام قابل محاسبه است). سری زمانی حاصله ممکن است برای دوره های زمانی هفتگی ، ماهانه یا سالانه باشد. اگر قصد این باشد که آن را برای یک هفته محاسبه کنیم ، باید بسادگی درصد تغییرات قیمت آن سهم و درصد تغییرات شاخص بازار را (در آن هفته) محاسبه کرد . اگر قرار باشد که میزان بازده یک سهم برای یک سال محاسبه شد ، باید مقادیر سود تقسیمی هر سهم را در آن فرمول گنجانید .
دومین مرحله این است که کوواریانس نرخ بازده این سهام و نرخ بازده پر تفوی بازار را محاسبه کنیم . سومین مرحله این است که کوواریانس حاصله را بر واریانس نرخ بازده پرتفوی بازار تقسیم کنیم .
ضریب بتای گذشته یک سهم را بوسیله رگرسیون محاسبه می نمایند . ضریب بقا از طریق رگرسیون نرخ بازده سهام و نرخ بازده پورتفوی بازار بدست می آید . در محاسبه رگرسیون می توان از نرم افزار Excel استفاده و آنگاه ضریب B مهم را بدست آورد .
تقسیر ضریب بتا
این معادله به ما کمک می کند تا ضرایب بتا را تفسیر کنیم . اول، اگر ضریب بتای یک سهم، ۱ باشد ، موید این است که «کوواریانس» بازده آن سهم و بازده پرتفوی بازار با هم برابر است . از آنجا که کوواریانس نشان دهنده میزان همپایی یا همگامی این دو بازده است ، اگر ضریب بتای نوعی از سهام عدد ۱ باشد ، موثد این است که ریسک سیستماتیک آن سهم برابر با ریسک سیستماتیک شاخص بازار است .
دومین تفسیر ضریب بتا این است که می توان با آن ، تغییر پذیری قیمت یک سهم را در رابطه با کل بازار محاسبه کرد . می گویند که اگر بتای سهم شرکتی بیش از عدد ۱ باشد ، تغییر پذیری قیمت سهام آن از بازار بیشتر است . مثلاً اگر بتا به عدد ۲ برسد ، بدین مفهوم است که کوواریانس آن سهم دو برابر واریانس بازده پر تفوی بازار است . این امر موید این مطلب است که همپایی یا همگامی بازده آن سهم در طول زمان دو برابر میزان واریانس شاخص بازار است ؛ بنابراین، اگر اندک تغییری در شاخص قیمت بازار سهام رخ دهد ، انتظار می رود که بازده آن سهم شاهد نوسانات و تغییرات شدیدتری باشد . نکته دیگر اینکه با استفاده از بتا ، شدت تغییرات را می سنجند و آن موید هیچ رابطه علت و معلولی نیست . ضریب بتا فقط نشان دهنده تغییرات میزان بازدهی یک سهم در ازای تغییرات شاخص بازار خواهد بود . ( پی نو ، ۳۱۵- ۳۱۳).
فرض اولیه CAPM در این است که نوعی رابطه خطی بین بازده سهام هر فعالیت و بازده بازار سهام ، آن هم در طی چند دوره وجود دارد . به کمک حداقل مجموع مربعات (تجذیه و تحلیل رگرسیون)

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق