آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » هنر و گرافیک » دانلود پروژه استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

دانلود پروژه استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی :

استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

فهرست مطالب
مقدمه    ۱
فصل اول: شناخت ملزومات کارگاه    ۲
۱٫ شناخت چوب    ۳
۲٫ شناخت ابزار    ۵
۳٫ شناخت مواد    ۱۶
فصل دوم: شناخت رشته های آموزشی و میزان فضای لازم    ۱۸
۱٫ معرق    ۱۹
الف) شناخت    ۱۹
ب) ابزار و مواد    ۱۹
ج) فضای لازم    ۱۹
۲٫  منبت    ۲۱
الف) شناخت    ۲۱
ب) ابزار و مواد    ۲۱
ج) فضای لازم    ۲۱
۳٫ مشبک    ۲۳
الف) شناخت    ۲۳
ب) ابزار و مواد    ۲۳
ج) فضای لازم    ۲۳
فصل سوم: ویژگی های کارگاه    ۲۴
۱٫ مشخصات کارگاه    ۲۵
الف) وسعت کارگاه    ۲۵
ب) روشنایی و تهویه    ۲۶
ج) تأسیسات کارگاهی    ۲۸
د) طراحی فضای ساختمانی کارگاه    ۳۰
۲٫ بررسی ضوابط و استانداردهای اجزاء کارگاه    ۳۱
الف) توضیحات    ۳۱
ب) مراحل تهیه سرانه فضاها    ۳۲
ج) احکام فضایابی    ۳۵
فصل چهارم: ارائه طرح    ۳۶
۱٫ ارائه آلترناتیو و بررسی محاسن و معایب    ۳۷
۲٫ ارائه طرح بهینه و بررسی محاسن    ۵۷
نتیجه گیری    ۶۰
فهرست منابع و مأخذ متن    ۶۲
فهرست منابع تصاویر    ۶۴
گزارش کار عملی    ۶۵
فهرست منابع تصاویر کارعملی    ۷۲

مقدمه:
پرداختن به موضوع کارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیکن با توجه به اهمیت زیاد آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته که اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در کارگاه ها، کارگاهی با فضای ایده آل را معرفی نماید.
در پایان از تمام عزیزانی که در گردآوری مطالب رساله، همچنین کارهای عملی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردند، سپاسگزاری می نمایم.

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق