آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کشاورزی و دامپروری » دانلود پروژه استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی(Largescale tonguesole)

دانلود پروژه استخراج و شناسایی ترکیبات طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی(Largescale tonguesole)

-۲ پیشینه تحقیق

۱-۳ روش کار و تحقیق

فصل دوم: کفشک زبانی ماهیان(cynoglossidae tongue soles)

        کفشک زبان گاوی(cynoglossus marco lepidotus)

1-2کفشک زبانی ماهیان (cynoglossidae tongue soles)

2-1-1 ریخت شناسی کفشک زبانی ماهیان

۲-۱-۲ گونه های موجود در ایران

۲-۲ جایگاه سیستماتیک کفشک زبان گاوی (cynoglossidate macrolepidotus )

2-2-1 ریخت شناسی کفشک زبان گاوی (largescale tonguesole)

2-2-2 محیط زیست

۲-۲-۳ ارزش اقتصادی

۲-۲-۴ اندازه و وزن

۲-۲-۵ پراکنش

فصل سوم:چربی ها (lipids) وروغن ماهی(fish oil)

3-1 چربی ها

۳-۲ اسید های چرب

۳-۲-۱ مشخصات عمومی اسیدهای چرب

۳-۲-۲ خواص اسیدهای چرب

۳-۳ ساختمان و خواص انوع چربیها

۳-۳-۱ چربی های خنثی (اسیل گلیسرولها)

۳-۳-۲ فسفوگلیسیریدها

۳-۳-۳ اسفنگولیپیدها و گلیکولیپیدها

۳-۳-۴ موم ها ( waxed)

3-3-5 لیپیدهایی که صابون نمی شوند

۳-۶ روغن ماهی (Fish oil)

فصل چهارم : مواد و روش ها

۴-۱ مواد مصرف شده

۴-۲ وسایل آزمایشگاهی مورد نیاز

۴-۳ دستگاههای مورد نیاز

۴-۴ روش

۴-۴-۱ تهیه نمونه ماهی کفشک زبان گاوی

۴-۴-۲ استخراج مواد طبیعی از کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی

۴-۴-۳ مراحل عملی استخراج به روش bligh and dyer

4-4-4 استخراج و خالص سازی چربی ها در روش Bligh and dyer

4-5 استفاده توأم از کروماتوگراف و طیف سنج جرمیGC/MS

4-5-1 اندیس کواتس (Kovts index )

 ۴-۶ شناسایی مواد طبیعی موجود در فاز –n هگزانی کبد و بافت عضله

 ماهی کفشک زبان گاوی (largescale tongusole) با استفاده از دستگاه GC/MS

4-6-1 مشخصات دستگاه GC/MS مورد استفاده

فصل پنجم : نتایج آزمایش و بحث

۵-۱ نتایج ، تفسیر داده ها و شناسایی طیف های GC-MS

5-2 بحث

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

جدول ۳-۱ برخی از اسیدهای چرب طبیعی

جدول ۵-۱ ترکیبات شناسایی شده در فاز کلروفرمی کبد ماهی کفشک زبان گاوی

جدول ۵-۲ نتیجه گیری کلی در مورد ترکیبات شناسایی شده در کبد ماهی کفشک

زبان گاوی

جدول ۵-۳ ترکیبات طبیعی شناسایی شده در فاز کلروفرمی بافت عضله ماهی کفشک

 زبان گاوی

جدول ۵-۴ نتیجه گیری کلی در مورد ترکیبات شناسایی شده در بافت عضله ماهی

 کفشک زبان گاوی

 فهرست شکل ها

شکل ۲-۱ کفشک زبان گاویlargescale tonuesole))                  ۱۸

شکل ۲-۲ نمای سر ماهی کفشک زبان گاوی                          ۲۰

شکل ۲-۳ نمای پشت بدن ماهی کفشک زبان گاوی                     ۲۰

شکل ۲-۴ نمای دم ماهی کفشک زبان گاوی(largescale tanguesole) )       ۲۰

شکل ۲-۵ پراکنش ماهی کفشک زبان گاوی                       ۲۱

شکل ۳-۱ ساختار مولکولی (ALA) Alpha linolenic acid .               ۳۳

شکل ۴-۱ نمونه ماهی کفشک زبان گاوی                       ۳۷

شکل ۴-۲ نمونه کبد ماهی کفشک زبان گاوی                       ۳۷

شکل ۴-۳ نمونه عضله ماهی کفشک زبان گاوی                   ۳۸

شکل ۴-۴ دستگاه rotary evaporator                         ۳۹

شکل ۴-۵                                        ۴۱

شکل۴-۶ شمای کلی از یک سیستم GC/MS                       ۴۳

شکل ۴-۷ نحوه محاسبه اندیس کواتس از روی زمان بارداری                     ۴۵

  فهرست نمودار

نمودار ۵-۱ کروماتوگرام  GC-MS مربوط به فاز کلروفرمی کبدها ماهی

 کفشک زبان گاوی                                     ۵۰

نمودار ۵-۲ کروماتوگرام gc-ms مربوط به فاز کلروفرمی عضله کفشک

 زبان گاوی                                          ۷۵

چکیده :

در این تحقیق مواد طبیعی و اسید های چرب موجود در بافت کبد و عضله ماهی کفشک زبان largescale tonguesole با نام علمی  (cynoglossus macrolepidotus ) معروف به زبان گاوی با استفاده از روش(bligh and dyer ) استخراج گردید .

برای شناسایی این مواد ابتدا کلروفرم که به عنوان حلال مورد استفاده قرار گرفته بود توسط دستگاه rotary evaporator تبخیر و سپس مواد در –n هگزان حل گردید و به دستگاه GC-MS تزریق شد . با استفاده از کروماتوگرام جرمی و طیف های جرمی بدست آمده مواد طبیعی موجود از جمله اسیدهای چرب بافت کبد و عضله با محاسبه اندیس کواتس و مقایسه آنها با اندیس کواتس استاندارد و نیز بررسی داده های طیفی ( GC-MS ) و مقایسه آنها با داده های استاندارد موجود در مراجع (Eight peak ) شناسایی گردید .

در کبد یازده ترکیب شناسایی شد که  palmitic acid با ۹۸/۱۴ درصد بیشترین مقدار می باشد . سایر ترکیبات شناسایی شده در کبد شامل oleic acid (30/12درصد) ،
۱,۳-cyclooctadiene(97/7درصد)stearicAcidو(۸۰/۶)درصد، methyl eicosa-5,8,11,14,17 pentaenoate   (۴۵/۶ درصد) ،  ۱,۴,۸-dodecatiene (75/5 درصد). ۹-hexadecanoic acid (39/5درصد)ethyl ester، ۵,۸,۱۱,۱۴-eicosatetranenoic acid (08/4درصد)،heptacosane (77/1درصد)،۳-heptadecan-5-yne (24/1درصد)،myristic acid (66/0درصد)می باشد . ترکیبات شناسایی شده در بافت عضله شامل plamitic acid (15/43درصد) ، methyl eicosa-5,8,11,14,17-pentanoate  (۵۱/۲۳درصد) ،stearic acid (35/8درصد)،oleic acid(68/0درصد)،nonane(74/6درصد)، decane(06/3درصد) می باشد .

مقدمه :

اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دو گانه (PUFA)poly unsturated fatty acids  از نوع اسید های چرب Omega-3 و اسیدهای چرب Omega-6 جزو اسیدهای چرب  ضروری برای بدن انسان هستند که بدن انسان توانایی ساخت این اسیدهای چرب اشباع نشده  را ندارد و باید از طریق مواد غذایی تامین گردد .

 اسیدهای چرب  Omega-3 بیشتر در بدن  ماهی و بخصوص ماهی های  روغنی  مثل شاه  ماهی،ماهی خال مخالی، ساردین ، پلیچارد، ماهی آزاد و ماکرل یافت می شود .

اسیدهای چرب امگا ۳ شامل (ALA) Alpha – linolenic acid و دو مشتق آن با اسامی Decosahexaenoic acid (DHA) و  Eicosapentaenoic acid (EPA)
می باشند .

 در بدن ماهی ALA از طریق فعل و انفعالات بیوشیمیایی به EPA , DHA تبدیل می گردد . مشابه همین امر در بدن انسان نیز رخ می دهد اما آنچه حائز اهمیت است این است که ALA در بدن وجود نداشته و ساخته نمی شود ، بنابراین بایستی از طریق مواد غذایی(مثل ماهی و روغن ماهی که یکی از منابع سرشار اسیدهای چرب امگا ۳ است ) به بدن برسد و همین نکته نشانگر ضرورت مصرف ماهی و غذاهای دریایی می باشد . [۱۲] .

 DHA برای عملکرد مغز، چشم و سیستم تولید مثل پستانداران ضروری است و تحقیقات اخیر نشان می دهد که وجود آن به میزان کافی در بدن باعث تعادل خلق و داشتن روحیه مثبت
می گردد .

EPA برای ساخته شدن پروستاگلایدینهای ضروری برای عملکرد صحیح سیستم قلب و عروق حیاتی هستند و در ساختمان غشای سلولی نیز شرکت می کنند.

 اسیدهای چرب غیراشباع امگا ۶ در روغن های گیاهی مثل روغن آفتابگردان، روغن کنجد و روغن ذرت ، سویا و .. یافت می شود [۲۵] .

اسیدهای چرب امگا ۳ با زنجیر کوتاه به نام اسید آلفا لینولینک در روغن های گیاهی خاصی مثل روغن برزک ، روغن کلزا (کانولا) و روغن گردو یافت می شود[۳۱].

 اگر چه برخی از دانشمندان معتقدند بدن انسان مقادیری از امگا ۳ موجود در روغن های گیاهی را نیاز دارد[۲۱] .

ماهی یک منبع مهم است . گوشت ماهی منبع مهم پروتئینی و چربی به شمار می رود و در مقایسه با سایر گوشت ها هضم راحتی دارد . روغن ماهی غنی از ویتامین های D,A بوده و کبد ماهی یک منبع عظیم از ویتامین هاست . خوردن دو تا سه وعده ماهی در غذای هفتگی بسیار موثر است .

برای استخراج چربی ها و از جمله اسیدهای چرب از بافت های موجودات روش های مختلفی وجود دارد که از جمله آن ها می توان به روش استخراچ لیپیدها با مخلوطی از هگزان و ایزوپروپانول ، روش ستون خشک ، روش bligh and Dyer و … اشاره کرد .

در این پژوهش از روش bligh and Dyer استفاده گردیده است [۲۰] .

هدف از انجام این بررسی گامی درجهت شناخت ترکیبات طبیعی موجود در بافت عضله وکبد گونه ای از ماهیان خلیج فارس بنام ماهی کفشک زبان با نام محلی زبان گاوی و نام انگلیسی (largescale tonguesole) بوده است .

۱-۱ هدف

در سالهای اخیر تحقیقات وسیعی در مورد اثر تبلیغات استفاده از ماهی و روغن ماهی انجام گرفته است .

نتیجه این مطالعات اثرات مفید آن را در بهبود و یا پیشگیری از بسیاری از  بیماریها و نارسایی ها اثبات می کند .

این اثرات مثبت به دلیل وجود اسیدهای چرب اشباع نشده با چند پیوند دو گانه PUFA-(poly unsaturated fatty acdis) از نوع اسیدهای چرب امگا ۳ و اسیدهای چرب امگا ۶ در ماهی می باشد .

این اسیدها جزو اسیدهای چرب ضروری برای بدن انسان هستند که بدن انسان توانایی ساخت این اسیدهای چرب اشباع نشده را ندارد و باید از طریق مواد غذایی (مصرف ماهی و آبزیان ) تامین گردند .

از فواید و خواص ماهی و روغن ماهی می توان به موارد زیر اشاره کرد :

۱-  پیشگیری از بروز بیماری های قلبی و عروقی

۲-  افزایش تمرکز و یادگیری

۳-  اثرات مفید بر سیستم مغز و اعصاب

۴-  اثرات مثبت در افراد مبتلا به سرطان

۵-  کاهش ابتلا به بیماریهای التهابی مانند آرتریت روماتویید، آسم،پسوریازیس،اگزما،انواع آلرژی ها و…

۶-  کاهش سردردهای عروقی و بیماری های کلیوی

۷-  کاهش خطر سکته مغزی ، قلبی و انسداد رگ ها

۸-  کاهش درد و سختی مفاصل در بیماریهای رماتیسم مفصلی

۹-  درمان خشکی چشم

۱۰-  کمک به کاهش وزن بدن(امگا ۳ باعث بهبود بخشیدن به عملکرد تک تک سلولهای بدن می شود . )

۱۱-  کمک به گردش خون و ممانعت از لختگی خون در رگ ها

۱۲-  با تحریک تشکیل کلاژن موجب شادابی پوست می شود.

۱۳-  اثرات مثبت روی سلولهایی که بوسیله نیکوتین در افراد سیگاری از بین می روند .

۱۴-  کاهش افسردگی در افراد

۱۵-  افزایش قدرت سیستم دفاعی بدن و…

تمامی عوامل ذکر شده و رشته تحصیلی ، نگارنده را بر آن داشت که پژوهش حاضر را در راستای شناسایی مواد طبیعی موجود در کبد و بافت عضله ماهی کفشک زبان گاوی (Cynoglossus macrolepidotus) را به انجام رساند تا از این طریق سهم کوچکی در تضمین سلامتی هموطنان خود داشته باشد .

۱-۲ پیشینه تحقیق

روغن ماهی منبع سرشاری از اسیدهای چرب غیر اشباع(PufA) و ویتامین های محلول در چربی است و دارای خواص دارویی و صنعتی قابل توجهی می باشد . کاربردهای این روغن تا قبل از سال ۱۹۵۶ میلادی بیشتر در موارد صنعتی از قبیل صنایع چرم ، صابون ، رنگ ، مارگارین و… بوده است ولی از آن زمان به بعد با پی بردن به ارزش دارویی روغن ماهی تحقیقات وسیعی در زمینه آن انجام گرفته است . وجود اسیدهای چرب غیراشباع به خصوص از خانواده -۳ و ویتامین های محلول در آن باعث شده که این روغن نقش مهمی در درمان بیماریهای قلبی و بعضی از سرطان ها ، درد مفاصل ، آسم و… و به طور کلی افزایش سیستم دفاعی بدن در مقابل بیماریها داشته باشد .

در سال ۱۹۵۸، مطالعات Zutphen اولین سری مطالعاتی بود که رابطه معکوس بین مصرف ماهی و بیماری های قلبی را نشان داد . [۳۳]

Gurr در سال ۱۹۹۳ در انگلستان به بررسی توصیفی تاثیر اسیدهای چرب -۳روی چربی های خون پرداخته است . مهمترین تاثیر اسیدهای چرب -۳ روغن ماهی ، کاهش دادن VLDL پلاسما می باشد . چون این ذرات غنی از تری گلیسیرید هستند بنابراین تاثیرعمده اسیدهای چرب —۳ روی کاهش غلظت تری گلیسیرید پلاسما می باشد .(Gurr,M.,1993)

بسیاری از مطالعات دیگر نشان داده اند که مصرف متوسط PUFA از نوع n-3 مقدار تری گلیسیرید پلاسمای بیماران و افراد سالم را پایین می آورد . همچنین تحقیقات نشان داده اند که رژیم غذایی سرشار از MUFA که در روغن ماهی فراوان یافت می شود مقدار کلسترول تام و کلسترول LDL پلاسما را کاهش می دهد اما موجب کاهش HDL نمی شود (Gurr,M.,1993) .

اسیدهای چرب ضروری (EFAS) شناخته شده ترین ترکیبات مفید برای بیماریهای قلبی – عروقی است . در نوامبر ۲۰۰۲، انجمن قلب آمریکا توصیه هایی در خصوص سلامتی بزرگسالانی که حداقل هفته ای دوبار ماهی می خورند ( بخصوص ماهی حاوی مقادیر زیاد DHA,EPA) ، منتشر نمود.[۳۴]

  بیشترین توجه روی اسیدهای چرب ، ناشی از مطالعات انجام گرفته در سال ۱۹۷۵ بر روی اسکیموهای گرینلند بود . محققین مغایرت مصرف زیاد چربی در رژیم غذایی اسکیموها و پایین بودن نرخ بیماریهای قلبی- عروقی را کشف کردند (Dyerberg,J.,et al.,1987) در بررسی  و تحقیق انجام گرفته در سال ۲۰۰۱، محققان دریافته اند که جایگزین نمودن ۱۰% از چربی اشباع شده در رژیم غذایی موش صحرایی با روغن گل گاو زبان و روغن نوعی پامچال وحشی(Epo)، اثرات بازدارنده در افزایش کلسترول کل و غلظت کلسترول LDL دارد

 ( Fukushima,M.,et al.,2001) .

مطالعات دیگر نشان داده است که مصرف روغن ماهی در کاهش بیماری فشار خون به ویژه در بزرگسالان موثر می باشد . [۳۵]

مقادیر کم اسید چرب امگا-۳ در درمان بیماری افسردگی بکار می رود. طی بررسی بعمل آمده در سال ۲۰۰۲، محققین دریافتند که با مصرف یک گرم در روز EPA، افسردگی طویل المدت بیماران بهبود می یابد . [۳۶]

عوارض پوستی نظیر اگزما، التهابات پوستی نشان داده اند که با اسیدهای چرب ضروری (EFA) ، به ویژه GLA ( گامالینولینگ اسید) قابل درمان هستند .[۳۷]

 مکانیسم عمل GLA در جهت کمک به عوارض پوستی ناشناخته است . تحقیقات انجام گرفته در دانشگاه Inha کشور کره ؛ روشن ساخت که استفاده از Epo (روغن ماهی پامچال وحشی) التهاب و زخم های پوستی را بهبود می دهد . لذا محققین به این نتیجه رسیدند که ماده GLA موجود در EPO احتمالا با سیستم ایمنی بدن در ارتباط است . (Yoon,s., et al.,2002) .

امگا-۳ در معالجه بیماران روانی نیز بسیار موثر است . محقیقن در تحقیقات دیگر به این نتیجه رسیده اند که LCPUFAs ( اسیدهای چرب اشباع نشده با زنجیر طولانی) برای رشد و پیشرفت کودکان نیز ضرروی است . حتی در بزرگسالان تحقیقات کلینیکی نشان داده است که Lcpufas در جلوگیری از خونریزی مغزی ، حفاظت و سلامت بیشتر مغز و بزرگتر شدن آن دخالت دارد . (lavque,E.,etal.,2002) .

غیر از EFAs ( اسیدهای چرب ضروری)، چربی های دیگری نیز هستند که برای سلامتی انسان مفیدند . CLA(اسیدهای لینولئیک مزدوج) از نظر ساختاری شبیه به لینولئیک اسید (LA)  از خانواده امگا-۶ است ، اگر چه CLA دو پیوند دوگانه دارد که در موقعیت های مختلفی قرار دارند . LA دو پیوند دوگانه در موقعیت کربنهای ۹و۱۲ از طرف دم دارد .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق