آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

دانلود پروژه استیفاء در قانون مدنی

فهرست مطالب
مقدمه ۱
چکیده کار تحقیقی ۷
پیشینه تاریخی ۱۰
نتیجه ۱۷
فصل اول : استیفاء از عمل شخص ۲۲
بخش نخست – کلیات ۲۳
گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع ۲۳
گفتار دوم – ماهیت استیفاء ۲۹
گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی ۳۵
نتیجه ۴۶
بخش دوم : شرایط و آثار ۵۵
گفتار اول – روابط معرفین ۵۵
گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل ۶۱
فصل دوم : استیفاء از سال غیر ۷۷
بخش نخست – کلیات ۷۸
گفتار اول – تعاریف ۷۸
گفتار دوم – کلیات ۷۸
بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی ۷۹
گفتار اول – مبانی فقهی ۷۹
گفتار دوم – مبانی قانونی ۸۹
بخش سوم : شرایط و احکام و آثار ۹۰
گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری ۹۰
گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری ۱۰۶
گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری ۱۱۱
گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء ۱۲۱
گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم ۱۲۳
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق