آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

دانلود پروژه اصلاح رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال نیرو

فهزست مطالب

فصل اول : مقدمه‌ای در مورد خطوط انتقال و رگولاسیون ولتاژ در خطوط انتقال
مقدمه
مفهوم رگولاسیون ولتاژ
الف- خطوط انتقال کوتاه
ب- خطوط انتقال متوسط
ج – خطوط انتقال بلند
تاثیر ولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال
راه‌حل‌های کنترل ولتاژ در شبکه
عوامل افت ولتاژ
اهداف
فصل دوم
تعاریف یک سیستم قدرت و انواع شبکه‌ها
تاثیرولتاژ بر روی ضریب بهره انتقال
علل استفاده از شبکه‌های سه فاز
انواع شبکه‌ها
افت ولتاژ و تلفات انرژی
طراحی شبکه‌های توزیعی
فصل سوم : مقدمه‌ای بر انواع انرژی در ایران
تولید و توزیع
منابع انرژی برق در ایران
انتقال و توزیع برق
توزیع نیرو
منابع انرژی طبیعی جدید و طبیعی موجود
فصل چهارم : انتخاب سطح ولتاژ در انتقال
مقدمه
انتخاب ولتاژ اقتصادی
الف) تعیین ولتاژ به کمک رابطه تجربی استیل
ب) تعیین ولتاژبه کمک منحنی تغییرات ولتاژ
ج) رابطه تجربی جهت تعیین ولتاژ انتقال در مسافت طولانی
د) یک رابطه تجربی دقیق جهت تعیین ولتاژ در انتقال
فصل پنجم : بررسی انجام ولتاژ‌ها
مقدمه
اضافه ولتاژهای موجی
اضافه ولتاژهای موقت
فصل ششم : اثر نوسانات ولتاژ بر دستگاه‌های الکتریکی و روشهای اصلاح آن
چکیده
۱- اثر تغییرات ولتاژ بر عملکرد وسایل الکتریکی
۲- افت ولتاژ مجاز در اجزاء شبکه
۳- روشهای تنظیم ولتاژ در شبکه توزیع
۴- تنظیم در قسمتهای مختلف شبکه توزیع
۵- روش کنترل دستگاههای تنظیم ولتاژ
فصل هفتم : بهبود تنظیم ولتاژ در خطوط توزیع انرژی الکتریکی
مقدمه
تصحیح کننده ولتاژ ترانسفورماتوری
تصحیح کننده ولتاژ راکتیو TSC/TSR
فصل هشتم : تنظیم سریع ولتاژ ژنراتور
۱- تنظیم کننده تیریل
۲- تنظیم کننده سکتور گردان
۳- تنظیم کننده روغنی
۴- تنظیم کننده آمپلیدین
فصل نهم : سیستم MOSCAD برای جبران افت ولتاژ
کاربرد عملی
مراحل تولید و توزیع نیروی برق
سیستم اتوماتیک کنترل شبکه توزیع از راه دور DA
پایه واساس طرز کار سیستم کنترل از راه دور DA
مشخصات مهم و اصلی MOSCADRTU
شرح جعبه MOSCAD کنترل از راه دور و قابل برنامه‌ریزی
ارتباط متغیرها
فصل دهم : تنظیم ولتاژ ترانسفورماتور
تنظیم طولی ولتاژ
تنظیم ولتاژ زیربار
تنظیم عرضی ولتاژ
فصل یازدهم : بررسی کنترل ولتاژ و راههای جبران سازی آن
الف ) کنترل قدرت راکتیو و ولتاژ توسط ترانسفورماتورهای متغییر
ب‌) عملکرد خطوط انتقال بدون جبران کننده
۱- خط انتقال در شرایط بی‌باری
۲- خط انتقال در شرایط بارداری
ج ) جبران کننده‌های ثابت ، موازی در سیستم به هم پیوسته
د) انواع جبران کننده‌ها
جبران کننده‌های راکتیو
و ) کندانسورهای سنکرون
هـ) جبران کننده‌های استاتیک

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق