آخرین مقالات

خانه » پروژه مالی » دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق به صورت فرضی

دانلود پروژه امور مالی در صنعت برق به صورت فرضی

::

توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه امورمالی در صنعت برق به صورت فرضی :

فهرست مطالب

فصل اول
مقدمه
تاریخچه

 ویژگیهای صنعت برق

 سرمایه بری زیاد تأسیسات

 زمان بری زیاد در اجرای پروژه ها

 ضرورت تداوم تأمین برق

نظارت و کنترل
انحصار

 آماده کردن زمینه ها برای استفاده از بخش دولتی در اداره صنعت برق

اجرای سیاستهای عدم تمرکز

هزینه یابی
توجه به منابع و فروش برق

حذف بخشهای امانی و خدماتی

ظرفیت سازی

تفکیک فعالیت های برق

اقدامات انجام شده در زمینه بهره برداری

 تشکیل شرکت های توزیع نیروی برق

 تشکیل شرکتهای پشتیبانی فنی مانند تعمیرات و تأمین قطعات

 محدود نمودن فعالیت در شرکتهای توزیع

 اقدامات انجام شده در زمینه توسعه

 صنعت برق در برنامه های عمرانی

 صنعت برق در برنامه اول عمرانی

  صنعت برق در برنامه دوم عمرانی

 صنعت برق در برنامه سوم عمرانی

 تغییر مؤسسات و کاهش فایده صورتهای مالی

 فصل دوم

  نگاهی به قانون بودجه کل کشور

 تبصره های مربوط به وظایف شرکتهای دولتی

  بند « الف » تبصره ۱۵

 بند « ب » تبصره ۱۵

 بررسی و تحلیل حسابهای روش متحدالشکل حسابداری برق از دیدگاه نظری اصول و استانداردهای حسابداری

 ثبت تأسیسات برق بر اساس قیمت تما م شده

 حسابهای معین تأسیسات برق

شرح حساب

۱ـ تاسیسات تولید برق با نیروی بخار

۲ – تأسیسات تولید برق با نیروی آب

فصل سوم

ملاحظاتی در مورد تجدید ارزیابی دارایی ها ی ثابت شرکت های تابعه وزارت نیرو

مقدمه

انتخاب دارایی جهت تجدید ارزیابی

تناوب تجدید ارزیابی

 تعیین مبلغ تجدید ارزیابی

 فصل چهارم

 مدلهای نقدینگی در مدیریت مالی صنعت برق

مدیریت صندوق

 چرخه نقدی در بخش توزیع برق و شیوه های بهبود بخشیدن به آن

 حسابداری وجوه نقد در شرکت های برق

 کنترل های داخلی وجوه نقد در شرکتهای برق منطقه ای

راهبری متمرکز وجوه در صنعت برق – دیسپاچینگ وجوه

 الف : راهبری متمرکز وجوه منطقه ای

 ب : راهبری متمرکز وجوه صنعت برق

  اهداف اصلی گزارشگری نقدینگی

 هدفها ی گزارشگری در برنامه ریزی

 هدفهای گزارشگری نقدینگی در اعمال کنترل

 زمان گزارشگری نقدینگی

 انواع گزارشهای نقدینگی

 نکات مورد توجه در حساب سپرده ویژه

 ویژگیهای حساب سپرده

 فصل پنجم

 هزینه ها در صنعت برق

 هزینه یابی جذبی

 تخصیص و تسهیم

 فصل ششم

 هدف از ترخیص و طبقه بندی اطلاعات در صورتهای مالی

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

 بررسی روند نسبتهای مالی صنعت برق

 نقاط ضعف و قوت نسبت های مالی

نقاط قوت
نقاط ضعف

 روند نسبت های نقدینگی

 فرایند نسبت های اهرمی

 نسبت های مالی در صنعت برق

نسبت های مالی

محاسبه نسبتها در صنعت برق

جدول شماره ۲ حد متوسط بالا و پایین نسبت های مالی در صنعت برق

ترازنامه

 یادداشتهای همراه صورتهای مالی

 صورت حساب سود و زیان

صورت سود (زیان) انباشته و تخصیص سود

صورت گردش وجوه نقد

جریان ورود و خروج وجه نقد

سرمایه

اثرات انباشته تغییر در اصول و روشهای متداول حسابداری

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق