آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه انبار IT

دانلود پروژه انبار IT

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه انبار IT :
انبار IT
فهرست مطالب
* فصل اول
* مقدمه ۱
* معرفی سیستم انبار ۱
* آماده سازی محیط توسعه۱
* قابلیت های سیستم۲
* فاز تشریح ۲
* ۱Introduction
* 11Purpose 3
* 12Scope ۳
* ۱۳Definitions, Acronyms, and Abbreviations 3
* ۲Positioning 3
* ۲۱Business Opportunity ۴
* ۲۲Problem Statement4
* 23Product Position Statement 4
* 3Stakeholder and User Descriptions 4
* 31Market Demographics ۴
* ۳۲Stakeholder Summary 5
* 33User Summary 5
* 34User Environment 5
* 35Stakeholder Profiles 5
* 36Key Stakeholder or User Needs 7
* ویژ گی های محصول ۶
* ریسک۶
*
* فصل دوم
* فازساخت construction7
* UML چیست ؟ ۷
* دیاگرام UML ۸
* Use Case 8
* class diagram12
* object diagrams 13
* state chart diagram ۱۴
* چرا نمودارهای حالت مهم هستند؟ ۱۴
* Static Structure ۱۵
* sequence diagram 23
* پیامها ۲۳
* activitydiagram diagrams:25
* تصمیمات ۲۶
* نمودار همکاری ۲۸
* نمودار جزء ۲۸
* deployment diagram28
* دیاگرام بسته ۲۹
* یادداشتها۳۰
* چرا این همه نمودارهای مختلف؟ ۳۰
* Collaboration diagram31
* فصل سوم
* الگوریتم۳۲
* مراحل پنج گانه ۳۳
* مرحله مقداردهی اولیه۳۳
* مرحله ورودی ۳۳
* مرحله پردازش۳۴
* مرحله خروجی۳۴
* مرحله پاکسازی ( Cleanup )35
* پالایش یک طرفه ۳۶
*
* فصل چهارم
* پیاده سازی۳۷
* دیاگرام های موجود برای سیستم انبار۴۰
* کد های مربوط به فرم اصلی۴۸
* منوی فایل۴۹
* گزینه کالاها ی موجو د در انبار۴۹
* کدهای مربوط به فرم کالا های وارد شده ۵۳
* کدهای مربوط به فرم کالاهای خارج شده ۶۱
* کدهای مربوط به فرم نمایش جستجو۶۶
* منوی گزارش۶۷
* منوی ویرایش ۶۷
* منوی ثبت نام ۷۳
* کدهای مربوط به فرم ثبت نام ۷۴
* کدهای مربوط به فرم نمایش کالاها ۷۶
* کدهای مربوط به فرم چاپ کالا ها ۷۶
* کدهای نمایش جستجو ۷۷
* فصل پنجم
* Web saite80
* ورود به سیستم ۸۰
* صفحه اصلی۸۱
* کالاهای موجود در انبار۸۱
* کالاهای خارج شده ۸۲
* منابع ۸۳
* فهرست نمودارها واشکال
* نمودارها:
* use case diagram 11
* class diagram13
* Object diagrams13
* Sequnce diagram25
* activitydiagram 25
* 26Component diagram
*
* جداول:
* Product name نام کالا:
* جدول نوع کالا product type38
* جدول ظرفیت product size38
* جدول کالاهایی که وارد می شوند:give ۳۹
* جدول کالاهایی که خارج می شوند: take39
* جدول کالاهای موجود در انبار: product39
* جدول کاربران سیستم۴۰
* دیاگرام کالاهای وارد شده مربوط به جدول give40
* دیاگرام کالاهای خارج شده مربوط به جدول Take41
* دیگرام کالاهای موجود در انبار مربوط به جدول produ41
* اشکال:
* فرم ورود به سیستم شکل(۱) ۴۵
* منوی فایل شکل(۲) ۴۵
* منوی ویرایش شکل(۳) ۴۶
* منوی گزارش شکل(۴) ۴۶
* منوی ثبت نام شکل(۵) ۴۶
* گزینه کالاها ی موجو د در انبار شکل(۶) ۵۰
* نمایش کالاهای موجوددرانبارشکل( ۷) ۵۱
* گزارش موجودی انبار شکل(۸) ۵۲
* کالاهای وارد شده شکل (۹) ۵۷
* پیغام حذف شکل(۱۰)۵۸
* نمایش کالاهای وارد شده شکل (۱۲)۵۸
* گزارش کالاهای وارد شده شکل (۱۳)۵۹
* گزینه کالاهای خارج شده شکل (۱۴)۶۰
* گزینه جستجو شکل (۱۵)۶۵
* نمایش جستجو شکل (۱۶)۶۵
* منوی ویرایش شکل (۱۷) ۶۸
* منوی ثبت نام شکل (۱۸)۷۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق