آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » محیط زیست و بهداشت » دانلود پروژه انتخاب روشی مناسب برای بازسازی خلاءهای آماری بارندگی

دانلود پروژه انتخاب روشی مناسب برای بازسازی خلاءهای آماری بارندگی

انتخاب روشی مناسب برای بازسازی خلاءهای آماری بارندگی
فهرست مطالب
۱-۱- مقدمه و هدف ۵
۱-۲-۱- بارندگی: ۵
۱-۲-۲- فرایند بارندگی ۶
۱-۲-۳- انواع بارندگی ۹
۱-۲-۴- قوانین حاکم بر بارندگی ۱۱
۱-۲-۵- پراکنش بارندگی در ایران ۱۳
۱-۲-۶- تغییرات بارندگی ۱۴
۱-۲-۷- شبکه بارانسنجی و تعداد ایستگاههای مناسب در یک منطقه ۱۸
۱-۲-۱۲- میانیابی مکانی داده‌های بارندگی ۲۴
۳-۱- محدوده مطالعاتی ۲۷
۳-۱-۱- جغرافیای طبیعی ۲۷
۳-۱-۲- سیمای اقلیمی ۲۷
- مرکز پر فشار سیبری ۳۱
- مرکز پرفشار کلاهک قطبی ۳۲
- مرکز پر فشار آزر ۳۲
- سیستم کم فشار مدیترانه‌ای ۳۳
- سیستم کم فشار سودانی ۳۴
- کم فشار حرارتی کویر مرکزی ۳۵
۳-۱-۳- رژیم بارندگی ۳۵
۳-۱-۴- تغییرات بارش با ارتفاع ۳۶
۳-۲- شبکه ایستگاهها ۳۸
۳-۲-۱- شبکه ایستگاههای موجود ۳۹
۳-۲-۲- شبکه ایستگاههای استنادی ۳۹
۳-۲-۳- هم تقویم سازی آمار ۴۱
۳-۳- روش‌های آماری مورد استفاده برای بازسازی خلاء‌های آماری ۴۲
۳-۳-۱- روش دگرسیون ۴۲
۳-۳-۱-۱- رابطه خطی با یک متغیر مستقل ۴۳
۳-۳-۱-۱-۱- روش حداقل مربعات ۴۴
۳-۳-۱-۱-۲- خوبی برازش سنجی ۴۵
۳-۳-۱-۱-۳- ضریب همبستگی ۴۶
۳-۳-۱-۲- رابطه خطی با چند متغیر مستقل ۴۷
۳-۳-۱-۲-۱- مدل خطی عمومی بر حسب نمادهای ماتریسی ۴۸
۳-۳-۲- روش نسبت نرمال ۵۰
۳-۳-۴- روش‌های زمین آماری ۵۱
۳-۳-۴-۱- تعریف زمین آمار ۵۲
۳-۳-۴-۲- روش‌های تخمین: ۵۳
۳-۳-۴-۲-۱- روش میانگین متحرک وزنی ۵۳
۳-۳-۴-۲-۲- روش کریجینگ ۵۵
۴-۱- کلیات ۶۰
۴-۱-۱- ماتریس فاصله ایستگاهها ۶۰
۴-۱-۲- ماتریس ضرائب همبستگی بارندگی ۶۲
۴-۱-۳- انتخاب ایستگاه شاهد برای بازسازی ۶۲
۴-۲- بازسازی ها ۶۳
۴-۲-۱- بازسازی با استفاده از اطلاعات موجود ۶۳
۴-۲-۱-۱- بازسازی به روش رگرسیون خطی با یک متغیر مستقل ۶۴
۴-۲-۱-۲- بازسازی به روش رگرسیون خطی با چند متغیر مستقل ۶۴
۴-۲-۱-۳- روش نسبت نرمال ۶۵
۴-۲-۱-۴- روش عکس مجذور فاصله ۶۵
۴-۲-۱-۵- روش‌های زمین آماری ۶۵
۴-۲-۲- بازسازی داده‌ها در دوره‌های منحصراً خشک ۶۶
۴-۲-۲-۱- ایجاد خلاء‌های مصنوعی ۶۶
۴-۲-۲-۲- روشهای بازسازی مورد استفاده در دوره‌های منحصراً خشک ۶۷
۴-۲-۳- بازسازی داده‌ها در دوره‌های منحصراً تر ۶۷
۱-۱- مقدمه و هدف
اولین قدم در مراحل مطالعاتی یک پروژه آبی، مطالعات هواشناسی است، به طوریکه سایر مطالعات مانند هیدرولوژی، سیلخیزی، فرسایش و رسوب و غیره بر آن متکی است.
بدیهی است دسترسی به داده‌های کافی و دقیق شبکه ایستگاه‌های هواشناسی از یک طرف موجب کوتاهتر شدن مدت مطالعات گردیده و از طرف دیگر در بر آورد مقرون به صحت ابعاد تاسیسات و به دنبال آن هزینه‌های اجرایی طرح موثر است.
از آنجا که آمار هواشناسی و به ویژه بارندگی در ایران با خلاء‌های گسترده ناشی از عدم دیده‌بانی یا مشکوک بودن آمار مواجه است، لذا دستیابی به یک روش صحیح بازسازی خلاء‌های آماری ضروری به نظر می‌رسد.
آنچه در این پژوهش دنبال می‌شود انتخاب روشی مناسب جهت بازسازی خلاء‌های آماری بارندگی می‌باشد به طوریکه آمار بازسازی شده با آنچه واقعیت داشته ولی به دلایلی ثبت نگردیده حدالامکان نزدیک باشد.
۱-۲- فرایند بارش و ویژگی‌های آن
۱-۲-۱- بارندگی:
بارندگی یا بارش شامل کلیه نزولات جوی مانند باران، برف و تگرگ می‌باشد که بر اساس اقالیم مختلف باران و یا برف قسمت عمده از آن را تشکیل می‌دهد. بارش در واقع ورودی سیکل هیدرولوژی می‌باشد. بارندگی در مناطق مرطوب با پراکنش منظم و در تمام طول سال اتفاق می‌افتد، در حالیکه در مناطق خشک و نیمه خشک پراکنش نامنظم و حتی گاهی در یک بارندگی کوتاه مدت بیش از ۵۰% بارندگی سالانه بوقوع می‌پیوندد.
۱-۲-۲- فرایند بارندگی
به طور کلی مکانیسم بارندگی ناشی از افزایش رطوبت نسبی هوا تا حد معینی است که این پدیده یا در اثر تبخیر از سطح آب یا سطوح نمناک حاصل می‌شود یا در اثر کاهش دمای هوا و یا ممکن است تلفیقی از این دو باشد.
سرد شدن هوا در طبیعت عمدتاً معلول صعود هواست. در این عمل که تقریباً به حالت آدیاباتیک می‌باشد. هوا ضمن صعود به علت کاهش فشار سرد می‌شود. مکانیسم‌های اصلی صعود هوا عبارتند از صعود جبهه‌ای، صعود کوهستانی، صعود جابجایی و صعود سیکلونی.
چرخه آبی در اتمسفر سه مرحله مجزا از هم تشکیل می‌دهد که عمدتاً عبارتست از تبخیر، تراکم و بارندگی. تفاوت تبخیر و تراکم امری واضح و روشن است ولی تفاوت تراکم و بارندگی احتیاج به کمی بررسی دارد.
به طور کلی فرایند تراکم شامل یک انباشتگی حداکثر از مولکولهای بخارآب تا رسیدن به حد ذرات ریز است در صورتیکه فرایند بارندگی، مرحله‌ای از پیوستن ذرات ریز یا قطرکها و سیکل قطرات مایع و یا تراکمی از بلورهای یخ می‌باشد.
عمل تراکم احتیاج به یک هسته که هسته تراکم نامیده شده دارد تا مولکولهای آب در اطراف آن جمع شوند. ذرات گرد و خاک معلق در هوا می‌توانند به عنوان هسته‌های تراکم عمل کند. ذرات دارای یون روی هسته‌ها اثر می‌کنند، زیرا یونها با داشتن الکتریسیته ساکن مولکولهای آب را در باندهای قطبی خود جذب می‌کند. یونها در اتمسفر شامل ذرات نمک ناشی از تبخیر از سطح دریا و یا ترکیبات سلفور و نیتروژن ناشی از احتراق می‌باشند. قطر این ذرات از ۳-۱۰ تا ۱۰ میکرون تغییر می‌کند که این ذرات به عنوان هواویز شناخته می‌شوند. برای مقایسه باید متذکر شد که اندازه یک اتم حدود ۴-۱۰ میکرون است، بنابراین کوچکترین هواویز ممکن است فقط از چند اتم تشکیل شده باشد.
قطرات ریز که در اثر حرکت تلاطمی حمل می‌شوند بوسیله تراکم و برخورد با ذرات مجاور خود رشد می‌کند تا اینکه به اندازه کافی بزرگ شوند تا حدیکه نیروی جاذبه زمین بر اصطکاک غالب شود و شروع به ریزش کنند. افزایش بیشتر اندازه قطرات در نتیجه برخورد آنها با قطرات دیگر در مسیر ریزش صورت می‌گیرد. ولی گاهاً وقتیکه قطره به سمت پائین حرکت می‌کند هنگام عبور از لایه‌های گرمتر تبخیر می‌شود و اندازه قطره کاهش یافته و بنابراین ممکن است قطره باز به اندازه یک هواویز تبدیل شود و به واسطه حرکت تلاطمی هوا به سمت بالا حرکت کند در حرکت به سمت بالا فقط یک سرعت ۵/۰ سانتیمتر بر ثانیه کافی است تا یک قطر ۱۰۰ میکرونی را حرکت دهد. (محمدپور، ۱۳۷۳)
چرخه تراکم، ریزش، تبخیر و صعود به طور متوسط حدود ۱۰ بار قبل از اینکه قطره به اندازه بحرانی حدود ۱/۰ میلیمتر برسد اتفاق می‌افتد. مکانیسم بارش در ابرها در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.
شکل ۱-۱ مکانیسم تشکیل قطرات باران در ابر (چو و همکاران،۱۹۸۸)
۱-۲-۳- انواع بارندگی
هوای مرطوب در اثر صعود و سرد شدن به مرحله‌ای می‌رسد که دیگر قادر به نگهداری رطوبت خود نیست در نتیجه تولید بارندگی نموده که بر مبنای نحوه صعود هوای مرطوب، بارندگیها را به صورت زیر تقسیم‌بندی می‌کنند:
الف- بارندگیهای همرفتی
در اتمسفر آرام هوای اشباع و غیر اشباع مجاور سطح زمین بر اثر تشعشعات خورشید بویژه به روش غیر مستقیم گرم و در نتیجه متسع شده و به طور عمودی جابجا می‌شود. در حین صعود بسته به وضعیت رطوبتی طبق گرادیان آدیاباتیک خشک (یعنی ۱۰ درجه سانتیگراد به ازاء هر کیلومتر) و یا آدیاباتیک اشباع (یعنی ۴ تا ۸ درجه سانتیگراد به ازاء هر کیلومتر) سرد شده و در یک ارتفاع که ارتفاع تراکم نامیده می‌شود به نقطه میعان می‌رسد. از این ارتفاع به بالا ابرها شروع به تشکیل شدن می‌کند و اگر جریان قائم اولیه کنوکسیون شدت داشته باشد این عمل می‌تواند مدتها ادامه یابد. مسلماً سیستم ابر حاصله پس از رسیدن به نقطه سرد و یا دارای تلاطم نسبتاً شدید ایجاد باران خواهد نمود. بنابراین بارندگیهای حاصل که به کنوکسیون شهرت دارند محصول هوای گرم بوده که اغلب با رعد و برق و طوفان همراهند. قسمت اعظم این بارندگیها به صورت باران و یا همراه با تگرگ می‌باشد. این بارندگیها عمدتاً در مناطق گرمسیری و استوایی دیده می‌شود، چون در آنجا بر اثر ضعف عادی بادها جریانات هوا اغلب عمودی است. بارندگیهای کنوکسیون در مناطق معتدله نیز در فصول گرم به صورت طوفانهای تابستانی و موضعی خیلی شدید ایجاد می‌شوند البته باید دانست که تمام طوفانها از مکانیسم بارندگی کنوکسیون نتیجه نمی‌شوند.
ب- بارندگیهای کوهستانی
زمانیکه بادهای مرطوب در حال وزش از اقیانوسها به طرف خشکیها به یک مانع کوهستانی برخورد کرده و یا از یک منطقه تحت نفوذ دریای گرم به مناطق خشک و وسیع سردتر می‌رسند بالطبع بالا رفته و افزایش حجم آنها موجب سرد شدن و تشکیل توده‌های ابر و بالاخره ایجاد بارندگی می‌شود. این بارندگیها معروف به ریزشهای کوهستانی بوده به صعود باران یا برف روی دامنه‌هائی که در معرض باد هستند فرو می‌ریزند. به علاوه چه از لحاظ مقدار و چه نحوه توزیع مکانی بسیار نامنظم و تحت نفوذ اغتشاشات سیلکونی می‌باشد. همانطوری که جذب یک فلوی نورانی توسط یک جسم کدر ایجاد سایه می‌کند به همان طریق سد معبر توده‌های مرطوب توسط کوه تولید یک منطقه کم باران و خشک در دامنه یا ناحیه‌ایکه در جهت مخالف باد قرار گرفته خواهد نمود. هوا بر اثر پائین‌ آمدن در روی این دامنه گرمتر شده و رطوبت نسبی آن کاهش می‌یابد (پدیده فون).

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق