آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

دانلود پروژه اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

اهمیت مطالعه کردن در تعلیم و تربیت

فهرست مطالب

فصل اول مقدمه تحقیق
مقدمه
۲-۱ بیان مسئله
۳-۱ اهداف تحقیق
۴-۱ اهمیت موضوع تحقیق
۵-۱ فرضیه‌های تحقیق
۶-۱ تعریف عملیاتی مفاهیم و متغیرها
فصل دوم الف) ادبیات تحقیق
۱-۲ مقدمه
۲-۲- تاریخچة شروع کتاب‌نویسی برای کودکان در ایران
۳-۲ اشاره به مسئله کتاب و کتابخانه در دیگر کشورهای جهان
۴-۲ ادبیات کودکان و اهداف آن
۵-۲ اهمیت مطالعه
۱-۵-۲ اهداف مطالعه
۲-۵-۲ انگیزه‌های مطالعه
۳-۵-۲ روشهای مطالعه
۴-۵-۲ تأثیرات مطالعه
۵-۵-۲ ارتباط مطالعه و خواندن با دروس دیگر
۶-۲ ویژگی و معیارهای اساسی کتاب کودک
۱-۶-۲ اهم مطالبی که در خصوص قالب و محتوای کتاب کودک گفتنی است عبارتند از
۲-۶-۲ نکاتی در مورد چگونگی علاقمند کردن کودکان به کتابخوانی
۷-۲ راههای ایجاد عادت به مطالعه در کودکان
۸-۲ رغبتهای مطالعه در کودکان و نوجوانان چیست؟
۹-۲ کتابخانه‌ای برای کودکان فراهم کنیم
۱۰-۲ همکاری خانه و مدرسه
۱۱-۲ نقش مطالعه در توسعة فرهنگی
ب) پیشینة تحقیق
فصل سوم روش تحقیق
۱-۳ مقدمه
۲-۳ جامعة آماری
۴-۳ ابزار اندازه‌گیری
۵-۳ روش جمع‌آوری اطلاعات
۶-۳ روشهای آماری تحقیق
فصل چهارم تحلیل یافته‌های تحقیق
۱-۴ مقدمه
پرسشنامه تحقیقی
۳-۴ اجرای آزمون آماری خی دو ( )
۴-۴ بررسی وضعیت هر یک از فرضیه‌های تحقیق
فصل پنجم نتایج تحقیق
۱-۵ بحث و نتیجه‌گیری
۲-۵ محدودیتهای تحقیق
۳-۵ پیشنهادهای تحقیق
فصل ششم خلاصة تحقیق
منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق