آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » صنایع غذایی » دانلود پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

دانلود پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان :
دانلود پروژه اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
فهرست مطالب
فصل اول : اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان ۸
۱-۱) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان ۹
جدول شماره ۱- مقایسه ترکیب شیمیایی صدگرم گوشت حیوانات مختلف(۲) ۱۰
جدول شماره ۲- مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت ۱۴
جدول شماره ۳ – مرغداریهای پرورش دهنده مرغ گوشتی، تعداد سالنها و ظرفیت آنها در استان گیلان ۱۵
فصل دوم : بررسی منابع ۱۷
۱-۲) تعریف و تاریخچه کشف زئولیت ۱۸
۳-۲) طبقه بندی زئولیت ها ۲۰
مکانیسم هغای مختلف عمل زئولیت ۲۳
۱۴- موارد مصرف زئولیت در آبزیان: ۲۸
۱۵- مزایای مصرف زئولیت در پولتها: ۲۹
۶-۲ مدیریت پروش طیور: ۳۰
۱-۲) تهویه سالن و نقش و اهمیت آن در پرورش: ۳۱
۲-۶-۲) انتخاب بستر مناسب ۳۲
۱-۲-۶-۲) بستر مناسب و اهمیت آن ۳۲
۲-۲-۶-۲) خصوصیات بستر مناسب ۳۴
جدول شماره ۴ – مزایا و معایب انواع مواد رایج مورد استفاده بعنوان بستر ۳۵
۳-۲-۶-۲) کیفیت بستر و عملکرد گل ۳۶
۶-۳-۲) مدیریت بستر ۳۹
۵-۶-۲) نقش جیره روی کیفیت بستر ۴۲
۷-۲) مدیریت کود و محیط زیست ۴۴
۹-۲)مدیریت کود طیور ۴۶
فصل سوم : مواد و روشها ۵۳
جدول ۵- تجزیه کانی شناسی زئولیت(XRD ) 54
2-3) زمان، محل، و شرایط آزمایش ۵۶
۳-۳ آماده سازی جایگاه ۵۶
۱-۴-۳) تهیه جوجه ها و انتصاب آنها به واحدهای آزمایشی ۵۷
۲-۴-۳) کنترل روزانه ۵۷
جدول۶ – دمای سالن در دورة پرورش( ۷ هفته ) ۵۸
-رطوبت: ۵۸
- چگونگی تهویه: ۵۸
- روشنایی ۵۹
- مصرف آب و دان ۵۹
- وضع سلامتی گله ۶۰
۵-۳) گروههای آزمایشی ۶۰
- مرحله اول ۶۰
مرحله دوم: ۶۱
جوجه های یک روزه مورد استفاده در مرحله دوم طرح: ۶۲
۶-۳) طرح آماری ۶۳
۷-۳ مدل طرح آزمایشی ۶۳
۸-۳) واکسیناسیون ۶۳
جدول ۷ – برنامه واکسیناسیون اعمال شده در آزمایش ۶۴
۹-۳) سایر عوامل مدیریتی ۶۴
۱۰-۳) تهیه و تنظیم جیره غذایی ۶۵
۱-۱۲-۳) اندازه گیری میزان گاز آمونیاک متصاعدشده از بستر ۶۶
۲-۱۲-۳ میزان رطوبت و ماده خشک بستر ۶۸
۳-۱۲-۳) اندازه گیری PH بستر ۶۸
۴-۱۲-۳) اندازه گیری مواد جامد غیرفرار ۶۸
۵-۱۲-۳) اندازه گیری مواد جامد فرار ۶۸
۶-۱۲-۳) اندازه گیری ازت آمونیاکی بستر ۶۹
۷-۱۲-۳) افزایش وزن بدن ۷۰
۸-۱۲-۳) مصرف خوراک ۷۲
۹-۱۲-۳) ضریب تبدیل غذایی ۷۳
۱۰-۱۲-۳) درصد تلفات ۷۳
۱۱-۱۲-۳) شاخص تولید ۷۴
۱۲-۱۲-۳) درصد یکنواختی ۷۴
فصل چهارم : عوامل موثر در بهره وری در مزارع پرورش طیور ۷۵
اول ـ ضایعات در مرحله تولید ۷۶
ضایعات غذا ۷۶
تلف شدن غیر مستقیم غذا( پرت دان) ۷۷
دوم ) ضایعات در مرحله بهره برداری : ۸۱
۱- ضایعات مربوط به شکستن تخم مرغ : ۸۱
۲- کم شدن بازده غذا در اثر حرارت : ۸۱
ضایعات در مراحل مختلف : ۸۳
۱- ضایعات باقیمانده کارخانجات جوجه کشی : ۸۴
۲- ضایعات بقایای کشتارگاههای طیور: ۸۴
فصل پنجم : مدیریت جوجه گوشتی:۲۴ ساعت اول زندگی ۸۶
مدیریت جوجه گوشتی:۲۴ ساعت اول زندگی ۸۷
مهمترین بخش زندگی جوجه ۸۸
بهبودهای ژنتیکی ۸۸
کیفیت هوا ۸۸
دمای برودینگ ۸۸
آب ۸۹
محیط ۹۰
تراکم تجهیزات ۹۰
کیفیت بستر ۹۰
خوراک و آب ۹۰
نتیجه ۹۱
فصل ششم : هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه های گوشتی ۹۲
هضم نشاسته با سرعت کند در تغذیه جوجه های گوشتی ۹۳
تنوع نشاسته در منابع حاوی نشاسته: ۹۳
سرعت هضم کند نشاسته بهتر است: ۹۴
انسولین و سوالات پروتئین: ۹۵
تغذیه سنین ابتدایی جوجه گوشتی ۹۶
اهمیت تغذیه اولیه ۹۶
تاثیر تغذیه اولیه بر سیستم ایمنی ۹۷
مصرف آّب حاوی شکر ۹۹
نتیجه گیری ۱۰۰
فصل هفتم : رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب ۱۰۱
رشد اولیه جوجه های گوشتی و برنامه تغذیه ای مناسب ۱۰۲
فرآیندهای هضم جنینی: ۱۰۲
مطالعه بر روی رشد اولیه جوجه : ۱۰۳
شاخص های تعیین کننده کیفیت گوشت ۱۰۵
رنگ گوشت ۱۰۵
طعم گوشت ۱۰۶
بافت و تردی گوشت ۱۰۶
ظرفیت نگهداری آب در گوشت ۱۰۷
تنش های قبل از کشتار طیور ۱۰۸
تنش های گرمایی و سرمایی ۱۰۸
محرومیت غذایی ۱۰۸
تحریک الکتریکی ۱۰۹
نتیجه گیری ۱۱۲
فصل هشتم : رنگ گوشت طیور ۱۱۳
رنگ گوشت طیور ۱۱۴
۱ – فاکتورهای قبل از کشتار: ۱۱۴
استرس سرما و گرما: ۱۱۴
اثرات جیره غذایی : ۱۱۵
حمل و نقل و دستکاری: ۱۱۷
بیهوشی و شک طیور: ۱۱۷
فرآوری و ذخیره افزودنی ها و PH: 119
محیط و شرایط پخت : ۱۲۰
خلاصه و نتیجه: ۱۲۱
فصل هشتم : کیفیت مرغ گوشتی ۱۲۲
مکانیسم دفاعی در طیور ۱۲۶
فاکتورهای ایمنی: ۱۲۷
عفونتهای مختلط رایج ۱۲۸
ارتباط بین تغذیه وسیستم ایمنی طیور ۱۲۹
اثر پاسخ ایمنی بر روی تغذیه ۱۳۱
تنظیم تغذیه‌ای سیستم ایمنی ۱۳۲
اهیمت مواد مغذی ۱۳۳
تأثیر سطوح مختلف مواد مغذی بر تقویت سیستم ایمنی ۱۳۵
انرژی ۱۳۵
لیپیدها ۱۳۵
پروتئین و آمینواسیدها ۱۳۷
ویتامین‌ها ۱۳۸
ویتامین A 138
سایر نقش‌های ویتامین‌ A در سیستم ایمنی ۱۴۰
ویتامین E 141
سایر نقش های ویتامین E در سیستم ایمنی طیور ۱۴۳
ویتامین C 144
سایر نقش های ویتامین C در سیستم ایمنی ۱۴۴
ویتامین D 145
ویتامین‌های ب کمپلکس ۱۴۵
مواد معدنی ۱۴۶
سدیم و کلر ۱۴۶
روی Zinc 146
مس ۱۴۷
آهن ۱۴۸
سلنیوم ۱۴۹
منگنز ۱۴۹
کبالت ۱۵۰
افزودنی‌های بیولوژیکی ۱۵۰
پروبیوتیک‌ها ۱۵۱
منابع ۱۵۳
مرکز آمار ایران ، دفتر آمارهای کشاورزی ۱۵۴
منابع لاتین ۱۵۵
فصل اول : اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
۱-۱) اهمیت گوشت مرغ در تغذیه انسان
در حال حاضر با افزایش سریع جمعیت و احتیاج روزافزونی که به مواد غذایی بالاخص موادپروتئینی احساس می شود تأمین نیازهای غذایی انسانها در درجه اول اهمیت درجوامع بشری قرار گرفته است. گزارشها نشان می دهند که در هر ساعت ۸۷۰۰ نفر به جمعیت جهان افزوده می شود که این مسئله با توجه به بهبود وضعیتت بهداشتی جوامع و ارائه روشهای نوین پیشگیری از بیماریها که منجر به کاهش مرگ ومیز و بالارفتن حد متوسط عمر گردیده می تواند روند روبه رشد سریعتر را دنبال نموده و در نهایت نیاز به مواد غذایی را بیش از پیش افزایش دهد.(۱۲)
در سال های اخیر گوشت طیور بعنوان یک منبع پروتئین حیوانی بطور سریعی در تغذیه انسان مورداستفاده قرار گرفته و در بعضی از کشورها که از نظر شرایط طبیعی و مرتع با کمبود مواجه هستند گوشت طیور به سرعت جانشی گوشت دامهای دیگر شده است.( ۳)
براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی فرد سالم شخصی است که از حد اعلای توانایی فکری، و نیروی کافی بهرهمنمد بوده و از تمام مظاهر زندگی لذت برد و کمترین درد و رنج را اساس نماید( پایان نامه قرمز رنگ).
دلایل فرایند برای گوشت طیور به قرار زیر است:
۱-۱-۱) ارزش غذایی گوشت مرغ: هدف اصلی استفاده از گوشت در جیره های غذایی تأمین پروتئین موردنیاز بدن است همانگونه که جدول ۱نشان میدهد درصد پروتئین گوشت مرغ از انواع گوشتهای دیگر بالاتر است(۲).
۲-۱-۱) راندمان لاشه: افت پس از کشتار در گاو و گوسفند در حدود ۵۰ دردصد است در حالیکه این رقم در طیور گوشتی بسته به وزن زنده و در گوشت آماه برای طبخ نیز افت استخوان طیور به مراتب کمتر از گوشت حیوانات مزرعه ای دیگر می باد. بدین ترتیب از یک کیلو وزن زنده مرغ میزان بیشتری گوشت و در نتیجه پروتئین بیشتری در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد.(۲)
۳-۱-۱) سلامت و بهداشتی بود گوشت: بیماریهای قابل انتقال از گوشت مرغ به انسانها محدود است. ازجمله بیماریهای قابل انتقال بیماری های سالمنلوزیس است که اغلب گوشت مرغ در مرحله آماده سازی، آن آلوده شده و ازاین رو چنانچه پس از سردبریدن طیور پرکنی، تهیه گوشت و ذخیره آن بطور بهداشتی صورت گیرد هیچگونه خطری از نظر انتقال بیمار یهای مشترک به انسان وجود ندارد.(۲)
۴-۱-۱) قابلیت هضم و جذب: گوشت مرغ از نظر ترکیب پروتئین و تناسب و تعادل اسیدهای آمینه ضروری کمبودی نسبت به گوشتهای قرمز مانند گوشت گاو و گوسفند و خوک ندارد، با این تفاوت که میزان کلسترول آن کمتر بوده و نسوج آن سهل الهضم تر از سایر گوشتها می باشد. بعلاوه طعم و مزه گوشت مرغ نیز مناسب تر از سایر گوشت ها است از نظر اقتصادی و سهولت تهیه نیز نگهداری و پرورش طیور برای تولید گوشت بخصوص در شرایط خاص کشورها قابل توصیه می باشد.(۲)
۵-۱-۱-) سرعت رشد: از نظر سرعت رشد مشابه هیچ حیوان مزرهغه ای با طوب قابل مقایسه نباشد بعنوان مثال امروزه نژادهای مخصوصی از جوجه های گوشتی در بازارهای دنیا و ایران وجود دارند که در مدتی در حدود ۴۰ روز جوجه یک روزه با وزن حدود ۴۵-۴۰ گرم به نیمچچه گوشتی ۲۰۰۰ گرمی تبدل می گرددد بعبارت دیگر در یک مدت محدود جوجه یک روزه به ۵۰ برابر وزن اولیه خود می رسد بدین ترتیب با پرورش طیور می توان به سرعت گوشت مورد نیاز جامعه را تولید و ارائه نمود(۲).
۶-۱-۱- سهولت تغذیه :برای پرورش طیور مانند گوسفند و گاو احتیاج به مراتع وسیع طبیعی و یا کشت و تهیه علوفه سبز وموادی مانند آن نیست بلکه با استفاده از خوراک های غذای متراکم می توان به مقدار وسیع گوشت طیور تولید نمود. همچنین مواد غیرقابل استفاده از نظر تغذیه انسان که قاعدتاً نباید دور ریخته شوند بوسیله ماشین حیاتی بودن طیور تبدیل به ممتاز ترین ماده مغذیی مورد نیاز انسان یعنی پروتئین با کیفیت ممتاز می گردد. از طرف دیگر بخاطر اصلاح نژاد هایی که در مرغ صورت گرفته بازده غذایی در طیور بیش ا زحیوانات مزرعه ای دیگر بوده بطوریکه در نژادهای موجود با مصرف حدود ۲ تا ۳/۲ کیلوگرم غذای متعادل می توان یک کیلوگرم کوشت تولید نمود.(۲)
۷-۱-۱ صرفه جویی در جایگاه و زمین:
امروزه تولید جوجه ای گوشتی و تخم گذاری د رمحیطها بسته و متراکم و در قفس هایی که یک یا چند طبقه انجام میگیرد در روش زمین در هر مترمربع لانه بیش از ۲۰۰کیلوگرم گوشت مرغ درمدتی کوتاه می توان تیه نمود و این در مدتی نگهداری در قفسهای چند طبقه به بیش از ۱۰۰ قطعه جوجه در مترمربع می رسد(۲).
۸-۱-۱) برگشت سریع سرمایه: در هیچ رشته کشاورزی و دامپروری گوشت سرمایه سریع تر از پرورش طیور گوشتی نیست زیرا درسرعت زمانی کمتر از ۵۰ روزز جوجه ها روانه بازار شده و سرمایه برگشت داده می شود.(۲)
۹- اشتغال زایی: با توجه به نکات ذکر شده تقاضا برای احداث واحد های پرورش طیور(در زمینه های مختلف) سیر صعودی داشته و عامل مهم اساسی در ایجاد فرصتهای شغلی مستقیم و غیرمستقیم محسوب می شود جداول زیر تعداد مرغدار یهای پرروش دهنده مرغ گوشتی و ظرفیت سالنهای آنها را درکشور و در استان تهران را نشان میدهند……

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق