آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » کامپیوتر » دانلود پروژه ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

دانلود پروژه ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

ایجاد و مدیریت شبکه های اطلاعاتی مبتنی بر تجهیزات سخت افزاری سیسکو

فهرست مطالب
فصل اول ۱۰
LAN ۱۰
WAN ۱۰
شبکه‌های نوع Circuit-Switched ۱۰
شبکه‌های نوع Cell-Switched ۱۱
Packet-Switched ۱۱
MAN ۱۲
Intranet, Extranet, Internet ۱۲
VPN ۱۳
فصل دوم ۱۳
OSI Reference Model ۱۳
مزایای مدل OSI ۱۴
خصوصیات مدل OSI ۱۴
Application Layer ۱۵
Peresentation Layer ۱۶
Session Layer ۱۶
Transport Layer ۱۷
Network Layer ۱۷
Data Link Layer ۱۸
Physical Layer ۱۹
فیبرهای نوری ۲۰
Unicast ۲۱
Multicast ۲۲
Broadcast ۲۳
Ethernet ۲۳
انواع مختلف Ethernet ۲۵
IEEE 802.3 ۲۵
IEEE 802.2 ۲۷
بریج‌ها ۲۷
انجام عمل Learning ۲۸
انجام عمل Forwarding ۲۸
مشکلاتی که بریج‌ها حل می‌کنند. ۲۹
سوئیچ‌ها ۲۹
آدرس‌دهی لایه سوم یا Layer-3 ۲۹
جدول Routing ۳۱
منافع استفاده از روترها ۳۲
Transport Layer ۳۴
فصل سوم ۳۴
TCP/IP ۳۴
لایه Application ۳۵
لایه Transport ۳۵
لایه Internet ۳۵
IP Datagram ۳۶
ICMP ۳۶
ARP و RARP ۳۷
مقدمه‌ای بر آدرس‌دهی IP ۴۱
انواع کلاس‌های ادرس IP ۴۲
Private IP address ۴۲
Subnetting ۴۳
Subnet Masks ۴۵
فصل چهارم ۴۶
آشنایی با محصولات سیسکو ۴۶
Hubs ۴۷
سوئیچ‌ها ۴۸
روترها ۴۸
LEDها و مراحل بوت شدن سوئیچ ۴۹
روترها ۴۹
پورتها و کنسولها ۵۰
پورت کنسول ۵۱
Interface‌های فیزیکی موجود در روی دستگاه ۵۲
ترکیب دستورات به کار رفته برای دسترسی به Interfaceهای سوئیچ ۵۲
ترکیب دستورهای به کار رفته برای دسترسی به Interfaceهای روتر ۵۳
چگونگی کابل‌کشی Ethernet ۵۴
وسایل کابل‌کشی Ethernet ۵۵
کابل‌کشی در WAN ۵۶
فصل پنجم
قدمه‌ای بر سیستم عامل IOS ۵۸
تنظیمات مقدماتی سوئیچ‌ها ۵۹
دسترسی به CLI ۵۹
EXEC mode ۶۰
دسترسی به Configuration mode ۶۱
پسورددهی به EXEC در ۲۹۵۰ ۶۱
آدرس‌دهی در ۲۹۵۰ ۶۵
Configuration files ۶۵
مشاهده محتویات Configuration file ۶۶
ذخیره کردن تنظیمات اعمال شده ۶۷
مشاهده تنظیمات اعمال شده دستگاه ۶۸
دستور show interfaces ۶۸
دستور show ip ۷۱
دستور show version ۷۲
تنظیمات مقدماتی روترها ۷۳
Configuration mode ۷۳
نامگذاری روترها ۷۳
تنظیمات مربوط به Interfaceهای روتر ۷۴
مشخص کردن توضیحات مربوط به هر Interface ۷۵
فعال کردن هر Interface ۷۵
پیکربندی مربوط به LAN Interfaces ۷۶
پیکربندی مربوط به Serial Interfaces ۷۷
آدرس‌دهی در روترها ۷۸
تخصیص آدرس IP ۷۹
تست عملکرد روتر ۸۱
دستور show interface ۸۱
دستور show ip interface ۸۲
دستور show hosts ۸۳
دستور show version ۸۴
فصل ششم ۸۵
قسمت های سخت افزاری روتر سیسکو ۸۵
ROM ۸۵
RAM ۸۶
Flash ۸۶
NVRAM ۸۶
Configuration register ۸۶
مراحل بوت شدن ۸۷
(CDP) Cisco Discovery Protocol ۸۹
CDP حاوی چه اطلاعاتی است؟ ۸۹
تنظیمات CDP ۹۰
آزمایش عملکرد CDP ۹۰
Ping ۹۳
کاربرد Ping در Privilege EXEC ۹۴
کاربرد دستور traceroute ۹۶
استفاده از Simple traceroute ۹۷
کاربرد telnet ۹۸
دستور debug ۹۹
فصل هفتم
انواع روش های Switching ۱۰۰
ـ Store-and-forward ۱۰۱
ـ Cut-through ۱۰۱
ـ Fragment-Free ۱۰۱
عملکرد بریج ها و سوئیچ‌ها ۱۰۱
مرحله Learning ۱۰۲
مرحله Forwarding ۱۰۴
Loops ۱۰۴
پروتکل STP ۱۰۶
فصل هشتم ۱۰۶
آشنایی با مفهوم VLANs ۱۰۶
Subnetها و VLANها ۱۰۸
قابلیت انعطاف یا Scalability ۱۱۰
انواع اتصالات VLAN ۱۱۰
اتصالات Access link ۱۱۱
اتصالات Trunk ۱۱۱
ISL ۱۱۴
۸۰۲٫۱Q ۱۱۶
پیکربندی Trunk در روی سوئیچ ۲۹۵۰ ۱۱۸
ایجاد VLAN ۱۲۰
تنظیمات مربوط به VLANها در ۲۹۵۰ ۱۲۱
عیب‌یابی VLANها و اتصالات Trunk ۱۲۲
فصل نهم ۱۲۳
انواع Routeها ۱۲۳
Routing Protocols و Routed protocols ۱۲۴
پروتکل‌های Distance Vector و Default Route ۱۲۴
مزیتهایی که پروتکل های Link State ارائه می‌دهند ۱۲۶
معایب استفاد از پروتکل‌های Link state ۱۲۷
فصل دهم ۱۲۸
مقدماتی در مورد پروتکل‌های Routing ۱۲۸
استفاده از دستور Router ۱۲۸
دستور Network ۱۲۹
IP RIP ۱۳۱
پیکربندی IP RIP ۱۳۱
عیب یابی IP RIP ۱۳۴
دستور Show IP protocols ۱۳۴
دستور Show IP Route ۱۳۵
دستور Debug IP RIP ۱۳۷
IP IGRP ۱۳۸
پیکربندی IP IGRP ۱۳۹
پخش ترافیک یا Load Balancing ۱۴۰
فصل یازدهم ۱۴۳
OSPF ۱۴۳
ویژگیهای OSPF ۱۴۳
پیکربندی OSPF ۱۴۴
EIGRP ۱۴۶
عملکرد EIGRP ۱۴۹
فصل دوازدهم ۱۵۲
IP Access List ۱۵۲
آشنایی با ACL ۱۵۳
انواع ACL ۱۵۴
مرا حل پردازش ACLها ۱۵۵
فعال کردن ACL ۱۵۸
فصل سیزدهم ۱۵۹
مقدمه‌ای بر ترجمه آدرسها یا Address Translation ۱۵۹
انواع سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation ۱۶۲
NAT ۱۶۲
NAT استاتیک ۱۶۲
NAT دینامیک ۱۶۴
PAT ۱۶۵
PAR ۱۶۷
مزایای استفاده از سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation ۱۶۸
معایب استفاده از سیستم ترجمه آدرسها یا Address translation ۱۶۹
فصل چهاردهم ۱۶۹
انواع ارتباطات ۱۶۹
اتصالات Leased line ۱۶۹
اتصالات Circuit-Switched ۱۷۰
اتصالات Packet-Switched ۱۷۲
HDLC ۱۷۴
نوع فریم HDLC ۱۷۴
پیکربندی HDLC ۱۷۵
PPP ۱۷۶
نوع فریم یا Frame Type ۱۷۷
LCP و NCP ۱۷۷
پیکربندی PPP ۱۷۸
PPP Authentication یا عمل تشخیص هویت در PPP ۱۷۹
PAP ۱۷۹
CHAP ۱۸۱
فصل پانزدهم ۱۸۴
Frame Relay ۱۸۴
Virtual Circuits ۱۸۴
طراحی Full-meshed ۱۸۵
مزیتهای VCs ۱۸۶
انواع VC ۱۸۹
PVCs ۱۸۹
SVCs ۱۹۰
پیکربندی Frame Relay ۱۹۱
پیکربندی LMI ۱۹۳
عیب‌یابی LMI ۱۹۴
دستور show interfaces ۱۹۴
دستور show frame-relay lmi ۱۹۵
دستور debug frame-relay lmi ۱۹۵

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق