آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

دانلود پروژه بازوی ربات قابل برنامه ریزی برای cnc

فهرست مطالب

مقدمه ۱

فصل اول – درگاه موازی کامپیوتر ۲

۱-۱ تاریخچه درگاه موازی ۴

۱-۲ آشنائی با درگاه موازی ۹

۱-۳ پینها و ثباتهای پورت پارالل ۱۴

۱-۴ شرح پینهای درگاه موازی ۱۷

۱-۵ استاندارد Centronics 18

1-6 آدرسهای پورت موازی ۲۰

۱-۷ ثبات های نرم افزار در پورت پارالل استاندارد ۲۳

۱-۸ پورتهای دو طرفه (Bi-Directional) 25

1-9 استفاده از پورت پارالل در ورود ۸ بیت ۲۹

۱-۱۰ مود چهار بیتی (Nibble Mode) 31

1-11 بکارگیری IRQ پورت پارالل ۳۲

۱-۱۲ مودهای پارالل پورت در BIOS 33

فصل دوم موتورهای پله ای و مدارات کنترل آنها ۳۶

۲-۱ آشنایی با موتور پله ای ۳۷

۲-۲ ساختمان داخلی موتور پله ای ۴۰

۲-۳ طبقه بندی موتورهای پله ای ۴۲

الف- موتورهای پله ای نوع آهنربای دائمی ۴۲

ب- موتورهای پله ای نوع رلوکتانس متغییر ۴۴

ج- موتورهای هیبرید ۴۷

۲-۴ انواع موتورهای پله ای و چگونگی عملکرد آنها ۴۷

- موتورهای با مقاومت مغناطیسی متغییر ۴۸

- موتورهای تک قطبی ۵۱

- موتورهای دو قطبی ۵۲

- موتورهای چند فاز ۵۴

۲-۵ ترتیب فازهای موتور پله ای ۵۴

۲-۶ پارامترها و اصطلاحات موتور پله ای ۵۹

۲-۷ مدارات کنترل موتور پله ای ۶۸

- موتورهای رلوکتانس متغییر ۶۸

- موتورهای مغناطیس دائم تک قطبی و هیبرید ۷۱

- راه اندازهای تک قطبی و رلوکتانس متغییر کاربردی ۷۳

- موتورهای دوقطبی و H-bridge 76

- مدارات راه انداز دوقطبی کاربردی ۷۹

۲-۸ نرم افزار کنترل موتور پله ای ۸۴

۲-۹ آشنائی با چند موتور پله ای قابل دسترس در بازار ۸۸

۲-۹-۱ شناسایی بعضی از موتورهای پله ای

از روی تعداد و رنگ سیم ۹۳

۲-۱۰ بررسی بعضی از مدارات کنترل و درایور موتورهای پله ای ۹۵

فصل سوم – سخت افزار و نرم افزار پروژه ۱۰۱

۳ -۱ معرفی میکرو کنترلر AVR 105

3-2 خصوصیات ATMEGA32 106

3-3 معرفی مختصر کامپایلر BASCOM 107

3-4 استفاده از ATMEGA32 به عنوان درایور یک

STEPPER MOTOR 108

3-5استفاده از میکرو کنترلر ATMEGA32 به عنوان

درایور چهار محور ربات ۱۱۰

۳-۶ استفاده از کامپایلر C++ در برنامه نویسی پورت پارالل ۱۱۲

۳-۷ برنامة کنترل ربات نوشته شده تحت کامپایلر C++ 115

ضمیمة الف ۱۲۱

ضمیمة ب ۱۲۶

ضمیمة ج ۱۳۳

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق