آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » حقوقی و قضایی » دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

دانلود پروژه بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

بررسی احراز رابطه نسبیت بین ضرر و فعل زیانبار

مقدمه
فصل اول: کلیات
بخش نخست: مفهوم ضرر و اقسام آن
۱-۱- مفهوم ضرر
۱-۲- ضرر قابل جبران و شرایط آن
۱-۳- از دست دادن موقعیتهای عملی
۱-۴- محروم ماندن از کار
۱-۵- ضرر معنوی
بخش دوم: بیان مختصر فعل زیان‌بار
بخش سوم: بیان مختصر رابطة سببیت
فصل دوم: فصل زیان بار
بخش نخست: عنصر مادة فعل زیان بار
۱-۱- تقصیر با فعل مثبت
۱-۱-۱- قاعده
۱-۱-۲- شرایط فعل مثبت زیان بار و زیانها
۱-۲- تقصیر از نوع فعل سلبی یا ترک فعل
۱-۲-۱- اقسام ترک فعل
۱-۲-۲- مبانی نظری مسئولیت ناشی از خودداری
۱-۲-۳- نتایج عنصر مادی
بخش دوم: عنصر معنوی فعل زیانبار
۲-۱- نقش اراده و تمیز در تشخیص انواع تقصیر
۲-۲- مسئولیت مدنی صفیر غیرممیز و مجنون
۲-۲-۱- نظریه‌های حقوقی
۲-۲-۲- حقوق موضوعه ایران
۲-۳- آزادی اراده
۲-۳-۱- نظریه سنتی و نوعی تقصیر
۲-۳-۲- نقش اراده آزاد
بخش سوم: عنصر قانونی فصل زیانبار
۳-۱- مفهوم غیرقانونی بودن
۳-۱-۱- معنا و چهره‌های گوناگون تجاوز
۳-۱-۲- ضابطه و معیار تجاوز
۳-۲- افعال مشروع
۳-۲-۱- دفاع مشروع
۳-۲-۲- امر آمر قانونی
۳-۲-۳- اکراه یا اجبار
۳-۲-۴- غرور
۳-۲-۵- اضطرار
۳-۲-۶- اعمال حق
۳-۲-۷- مصلحت عمومی
۳-۲-۸- اذن و برائت از انجام عمل
فصل سوم: رابطة سببیت
بخش نخست: چگونگی رابطة سببیت
۱-۱- لزوم رابطة سببیت
۱-۲- اجتماع اسباب
بخش دوم: اسباب خارج و اثر آن در مسئولیت
۲-۱- وقوع حوادث پیش‌بینی نشده یا قوای قاهره
۲-۲- فعل شخص ثالث
۲-۳- تقصیر زیاندیده
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق