آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » مدیریت » دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک

دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک

:: توضیحات بیشتر در مورد دانلود پروژه بررسی ارزیابی کار و زمان تلویزیون های پارس الکترونیک :
فهرست مطالب
تاریخچه ۱
فصل اول معرفی واحدصنعتی ۳
۱-۱- سازماندهی و تشکیلات ۵
۲-۱- بخش تولید ۵
۳-۱- بخش بازرگانی ۱۳
۴-۱- کنترل کیفیت ۱۵
۵-۱- مهندسی صنایع ۱۶
۶-۱- تعمیرات وتأسیسات ۱۷
۷-۱- مرکز ایمنی و بهداشت ۱۸
۸-۱- امور اداری ۲۴
۹-۱- امور مالی و چارت واحد مالی ۲۷
۱۰-۱- بخش کامپیوتر ۲۸
فصل دوم سالنها و خطوط تولید ۳۰
۱-۲- سالن تولید تلویزیون ۳۱
۲-۲- انبارها ۴۱
۳-۲- خط pars42
4-2- خط Grundic44
فصل سوم نمودارهای فرآیند جریان نمودار فرآیند جریان خطوط تولید (کلیه نمودارها به صورت جدول می باشد) ۵۰
۱-۳- نمودار فرآیند جریان تولید شاسی ۵۱
۲-۳- نمودار فرآیند جریان تولید فرانت ( خط قدیم PARS) 52
3-3- نمودار فرآیند جریان تولید بک ۵۳
۴-۳- نمودار فرآیند جریان آماده سازی لامپ تصویر ۵۴
۵-۳- نمودار فرآیند جریان تولید فراتب ( خط جدید PARS) 55
6-3- نمودار فرآیند جریان تولید مارک ۵۶
۷-۳- نمودار فرآیند جریان تولید فرم بلندگو ۵۷
۸-۳- نمودار فرآیند جریان تولید شیلت ۵۸
۹-۳- نمودار فرآیند جریان تولید سنترپل ۵۹
۱۰-۳ – نمودار فرآیند جریان تولید واشر ۶۰
۱۱-۳- نمودار فرآیند جریان تولید ترمینال ۶۱
۱۲-۳- نمودار فرآیند جریان مونتاژ بلند گو ۶۲
۱۳-۳- نمودار فرآیند جریان تولید فوم ۶۳
۱۴-۳- نمودار فرآیند جریان آماده سازی کارتن ۶۴
۱۵-۳- نمودار فرآیند جریان مونتاژ تلویزیون ( خط قدیم سالن ۱) ۶۵
۱۶-۳- نمودار فرآیند جریان مونتاژ تلویزیون ( خط جدید سالن ۲) ۶۷
فصل چهارم عناصر کاری ۶۹
۱-۴- معرفی عناصر و نقاط شروع وانفصال ۷۰
۲-۴- تعداد اپراتورهایی که عملیات مربوط به هر عنصر را انجام می‌دهند ۷۵
۳-۴- جدول زمان مربوط به انجام عناصر ۷۶
۴-۴- جدول بهبودی ۷۸
فصل پنجم پیشنهادات ۸۰
۱-۵- موارد مربوط به برنامه‌ریزی تولید ۸۱
۲-۵- موارد مربوط به حمل و نقل ۸۲
۳-۵- موارد مربوط ، ایمنی و بهداشت ۸۳
منابع ومأخذ ۸۴

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق