آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی استفاده از کنترلرهای دیجیتالی در سیستم های مکانیکی

دانلود پروژه بررسی استفاده از کنترلرهای دیجیتالی در سیستم های مکانیکی

بررسی استفاده از کنترلرهای دیجیتالی در سیستم های مکانیکی
فهرست مطالب
۱-فصل اول : کنترل موتور   ۱
۱-۱-اهداف سیستم های کنترل   ۱
۲-۱-موتورهای احتراق جرقه ای   ۳
۳-۱-موتورهای احتراق تراکمی   ۹
۲-فصل دوم   ۹۰
۱-۲-مقدمه   ۹۰
۲-۲-مبانی ترمزگیری خودروها   ۹۰
۳-۲-سیستم های ضدقفل  ۱۰۵
۴-۲-سیستم های آینده ترمزگیری خودروها   ۱۱۸
۱-۱-اهداف سیستمهای کنترل موتور الکترونیکی
سیستم کنترل موتور الکترونیکی شامل دستگاههای دریافت کننده ایست که به طور مداوم موقعیت های کاری موتور را ارزیابی می کنند، یک واحد کنترل الکترونیکی(Ecu) {است} که جداول داده ها و محاسبات کاربردی در ورودی دریافت کننده ( حسگرSensor) را ارزیابی می کند و خروجی را برای دستگاههای راه انداز معین می کند
این دستگاههای راه انداز توسط Ecu فرمان می گیرند تا در پاسخ به ورودی حسگر، عملی را انجام دهند
هدف استفاده از یک سیستم کنترل موتور الکترونیکی این است که موارد زیر تامین شود: دقت مورد نیاز و سازگاری به منظور کمتر کردن آلودگی خروجی و کم کردن مصرف سوخت، بهینه کردن قابلیت حرکت برای همه موقعیت های کاری، کم کردن آلودگی تبخیری، و تشخیص دادن سیستم وقتی که بد عمل می کند
برای اینکه در سیستم کنترل، این اهداف را شاهد باشیم، یک مدت زمان توسعه شایان توجهی برای هر موتور وکارایی وسیله نقلیه مورد نیاز است مقدار قابل توجهی از توسعه برای یک موتور نصب شده روی دینامومتر، تحت موقعیت های کنترل شده، مصرف شود اطلاعات جمع آوری شده برای توسعه جداول داده های Ecu مفید است مقدار قابل توجهی از تلاش های توسعه هم لازم است که در یک موتور نصب شده در وسیله نقلیه انجام شود
وبالاخره، تعیین کردن رخ دادهای جداول داده ها در طول تست وسیله نقلیه لازم است

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق