آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

دانلود پروژه بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها

فصل اول: مقدمه
کلیات
هدف
فصل دوم: بررسی انواع اضافه ولتاژها در سیستمهای قدرت و علل پیدایش آنها
مقدمه
انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبکه
اضافه ولتاژهای صاعقه
مشخصه اضافه ولتاژهای صاعقه
اضافه ولتاژهای کلید زنی (قطع و وصل)
موج استاندارد قطع و وصل یا کلید‌زنی
علل بروز اضافه ولتاژهای کلیدزنی
اضافه‌ ولتاژهای ناشی از کلید‌زنی جریان‌های سلفی و خازنی
اضافه ولتاژهای کلیدزنی ناشی از تغییرات ناگهانی بار
اضافه ولتاژهای موقت
مقدمه
خطاهای زمین
تغییرات ناگهانی بار
اثر فرانتی
تشدید در شبکه
تشدید در خطوط موازی

فصل سوم: نحوه تعیین پارامترهای برقگیر جهت حفاظت از شبکه در مقابل اضافه ولتاژها
مقدمه
برقگیرهای اکسید روی
ساختمان مقاومتهای غیر خطی
منحنی ولت – آمپر غیرخطی مقاومتها
پایداری حرارتی، اختلال حرارتی
تعاریف و مشخصات برقگیرهای اکسید روی
ولتاژ نامی
مقدار حقیقی ولتاژ بهره‌برداری
عنوان
حداکثر ولتاژ کار دائم
فرکانس نامی
ولتاژ تخلیه
مشخصه حفاظتی برقگیر
نسبت حفاظتی
حاشیه حفاظتی
جریان مبنای برقگیر
ولتاژ مرجع
جریان دائم برقگیر
جریان تخلیه نامی برقگیر
قابلیت تحمل انرژی
کلاس تخلیه برقگیر
انتخاب برقگیرها
انتخاب ولتاژ نامی و ولتاژ کار دائم برقگیر
فصل چهارم: بررسی علل ایجاد اختلال در برقگیرهای اکسید روی
مقدمه
اشکالات مربوط به طراحی و ساخت برقگیر
پایین بودن کیفیت قرص‌های وریستور
پیرشدن قرص‌های اکسید روی تحت ولتاژ نامی در طول زمان
نوع متالیزاسیون مورد استفاده روی قاعده قرص‌های اکسید روی
عدم کیفیت لازم عایق سطحی روی وریستورها
اشکالات مربوط به انتخاب نوع برقگیر و محل آن در شبکه
پایین‌بودن ظرفیت برقگیر مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقه‌های موجود در محل
پایین‌بودن ولتاژ آستانه برقگیر انتخاب شده نسبت به سطح TOV
اشکالات ناشی از نحوه نگهداری و بهره‌برداری از برقگیر
وجود تخلیه جزئی در داخل محفظه برقگیر
آلودگی سطح خارجی محفظه برقگیر
اکسید شدن و خرابی کنتاکتهای مدارات خارجی برقگیر
فصل پنجم: شناسایی پدیده فرورزونانس و بررسی حادثه پست ۲۳۰/۴۰۰ کیلوولت فیروز بهرام
مقدمه
شناسایی پدیده فرورزونانس
فرورزونانس
فرورزونانس سری یا ولتاژی
فرورزونانس موازی یا فرورزونانس جریانی
طبقه‌بندی مدلهای فرورزونانس
مدل پایه
مدل زیر هارمونیک
مدل شبه پریودیک
مدل آشوب گونه
شناسایی فرورزونانس
جمع‌آوری اطلاعات شبکه و پست جهت شبیه‌سازی و بررسی حادثه پست فیروز‌ بهرام
بررسی حادثه مورخ ۲۸/۲/۸۱ پست فیروز بهرام
مدلسازی و مطالعه حادثه با استفاده از نرم‌افزار emtp
رفتار برقگیرهای سمت اولیه و ثانویه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه۸۷
عنوان
رفتار برقگیر فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
بررسی روشهای جهت جلوگیری از وقوع پدیده فرورزونانس در پست فیروز بهرام
الف- وجود بار در سمت ثانویه ترانسفورماتور
ب- ترانسپوز کردن خط رودشور – فیروز بهرام
فصل ششم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۶-۱- نتیجه‌گیری و پیشنهادات

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق