آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

دانلود پروژه بررسی انواع و کاربرد سیستم های بارکدینگ

فهرست مطالب

مقدمه
چکیده٢
فصل ١آشنایی با مفهوم شناسایی خودکار٣
١-١نوارهای مغناطیس ۴
٢-١شناسایی نوری الفبا۴
٣-١فرکانس رادیوی ۵
۴-١تشخیص صوت ۶
۵-١بینایی مصنوعی۶
۶-١کارتهای هوشمند ٧
٧-١بارکد ٧
٨-١برتری های سیستم بارکد به دیگر سیستمهای شناسایی خودکار٨
فصل٢بارکد٩
١-٢تعریف بارکد٩
٢-٢تاریخچه بارکد٩
٣-٢ضرورت استفاده از بارکد ١٢
١-٣-٢ سیستم بارکدگذارى چگونه آغاز شد ١٢
٢-٣-٢ سیستم بارکدامروزى چگونه شروع به کار کرد ١٣
۴-٢فواید بارکد کردن ١۶
۵-٢انواع مختلف روشهای کدگذاری ١٨
۶-٢انواع بارکد ١٨
١-۶-٢ بارکد خطی ١٨
الفبارکد رقمی ١٩
ببارکدALPHANUMERIC ٢٠
١-۶-٢بارکد دوبعدی ٢٠
٧-٢ چاپ بارکد ٢١
٨-٢معرفی انواع بارکد ٢٢
١-٨-٢UPC/EAN ٢٢
١-١-٨-٢بارکد١٣EAN٢٢
الف تاریخچه١٣EAN٢٣
بمحاسبه عدد کنترلی(رقم سیزدهم) ٢۴
ج ساختار بارکد١٣EAN٢۴
٢-٨-٢٣٩ Code ٢٨
٣-٨-٢١٢٨Code٢٩
١-٣-٨-٢ساختار بارکد١٢٨Code٣٠
٢-٣-٨-٢نحوه محاسبه رقم کنترل٣١
۴-٨-٢Interleaved 2 of 5 ٣٢
۵-٨-٢PDF417 ٣٣
٩-٢بارکدها چگونه خوانده میشوند٣٣
١٠-٢ بارکد خوانها ٣۴
١-١٠-٢بارکدخوانهای ثابت ٣۴
٢-١٠-٢بارکدخوانهای سیار دسته ای ٣۵
٣-١٠-٢ بارکدخوانهای سیار بی سیم ٣۶
١١-٢اسکنر چکونه کار میکند ٣۶
١٢-٢کدام بارکدخوان برای کار و نرم افزار شما مناسب است ٣٧
١٣-٢آیا دستگاه بارکد خوان با کامپیوتر من سازگار است ٣٨
١۴-٢چاپ بارکد ٣٩
١۵-٢استفاده از بارکد در هر کجا ٣٩
١-١۵-٢کارخانجات ٣٩
٢-١۵-٢حمل و نقل ٣٩
٣-١۵-٢فروشگاهها ۴٠
۴-١۵-٢مراکز درمانی ۴٠
١۶-٢تکنولوژی های جدید بارکد ۴٠
فصل٣جدید ترین جانشین بارکد ۴٣
١-٣RFID )تشخیص هویت رادیویی ( ۴۵
٢-٣برخی کابردهای RFID۴۵
٣-٣انواع یا کلاس‌های برچسب‌‌های RFID۴٧
۴-٣دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌بندی RFIDها۴٧
۵-٣ساختار RFID۴٩
۶-٣اجزای تگ ۴٩
٧-٣اجزای سیستم RFIDغیرفعال ۴٩
٨-٣آنتن ۵١
٩-٣ابعاد و اشکال مختلف تگ غیرفعال ۵١
١٠-٣فرکانس‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رادیویی ۵٢
١١-٣کنترل کیفیت ۵٣
١٢-٣کاربردهای عمده RFIDها۵٣
١٣-٣فرایند پرینت برچسب ۵۴
١۴-٣پرینت برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها۵۴
١۵-٣برچسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌های هوشمند ۵۵
١۶-٣مقایسه سیستم‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بارکدینگ ۵٧
١٧-٣مزیت RFID نسبت به بارکدها ۵٨
١٨-٣دیگر کاربردهای امنیتی ۵٩
١-١٨-٣انبارداری و ردیابی کالا ۵٩
٢-١٨-٣حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ۶٠
٣-١٨-٣حمل‌‌‌‌‌‌‌‌‌و‌‌‌‌‌‌‌‌‌نقل ریلی ۶٠
۴-١٨-٣ باربری ۶١
۵-١٨-٣خودروسازی ۶١
۶-١٨-٣ فرودگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ۶١
٧-١٨-٣ حریم خصوصی افراد ۶٢
١٩-٣فناوری RFID بدون نیاز به ریزتراشه ۶٣
٢٠-٣دیگر استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که از فناوری RFID می‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود ۶۴
٢١-٣معایب RFID۶۵
فصل۴نگاهی به آغاز اجرای طرح بارکد ژنتیکی ۶٨
١-۴گستره استفاده۶٩
٢-۴قالب ژنتیک ٧٠
ضمیمه١نمونه ای از طراحی بارکد ٧٢
ضمیمه ٢نرم افزار موبایل برای خواندن بارکد ٧۵
ضمیمه ٣جدول کدEAN•UCCمربوط به کشور های مختلف ٧٧
ضمیمه ۴جدولانواع بارکد ها ٨٠
ضمیمه ۵ا شکال متنوعی از بارکد ٨٢
منابع

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق