آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » برق و الکترونیک و مخابرات » دانلود پروژه بررسی ترانسهای ولتاژ نوری

دانلود پروژه بررسی ترانسهای ولتاژ نوری

فهرست مطالب

۲-۱ مقدمه

۲-۲- معرفی ترانسفورماتورهای اندازه گیری

۲-۳ ترانسفورماتورهای ولتاژ و انواع آن

۲-۳-۱ ترانسفور ماتور ولتاژ القایی

۲-۳-۲ ترانسفورماتور ولتاژ خازنی (CVT )

2-4 مسایل جنبی ترانسفورماتورهای ولتاژ

۲-۴-۱ ضریب ولتاژ

۲-۴-۲ آلودگی

۲-۴-۳ ظرفیت پراکندگی

۳-۱ مقدمه

۳-۲ ماهیت نور

۳-۳ بررسی نور پلاریز ه شده

۳-۳-۱ نور پلاریزه شده خطی

۳-۳-۲ نورپلاریزه شده دایره ای

۳-۳-۳ نورپلاریزه شده بیضوی

۳-۴ پدیده دو شکستی

۳-۵ فعالیت نوری

۳-۶ اثرهای نوری القائی

۳-۶-۱ اثر فارادی

۳-۶-۲ اثر کر

۳-۶-۳ اثر پاکلز

۳-۷ معرفی المانهای مهم نوری

۳-۷- ۱ منابع نور

۳-۷-۲ تار نوری

۳-۷-۳ قطبشگر

۳-۷-۴ تیغه ربع موج و نیمه موج

۳-۷-۵ آشکار سازی نور

بررسی ترانسهای ولتاژ نوری

۴-۱ مقدمه

۴-۳ OPT بر اساس اثر پاکلز

۴-۳- ۱ اصول کار OPT

4-3-2 سیستم مدولاسیون شدت نور در OPT

4-3-3 مدار پردازش سیگنال در OPT

4-2-4 مواد سازنده سلول پاکلز

۴-۴ مشخصات OPT

4-4-1 مشخصه خروجی OPT

4-4-2 مشخصه حرارتی OPT

4-5 مسئل عملی OPT

4-6 بررسی مدار پردازش سیگنال در OCT

4-6- 1 مدار پردازش سیگنال بر اساس روش AC/DC

4-6-2 مدار پردازش سیگنال به روش +/-

۴-۶-۳ مدار پردازش سیگنال با استفاده از متوسط شدت نور

فصل پنجم

۵-۱ مقدمه

۵-۲- مزایا

امنیت درونی ، طراحی مساعد محیطی

۵-۳- تحلیل نوع تجاری

۵-۳-۱ هزینه‌های سرمایه پست و هزینه‌های ساخت

۵-۳-۲ بازده کارآیی عملکرد

۵-۳-۳ صرفه‌جویی‌های نگهداری و تعمیرات

۵-۳-۴ صرفه‌جویی‌های مصرف دوره نهایی

۵-۳-۵ مثال عملکرد IPP، MW600 در KV230

5-4 نتیجه‌گیری

فصل ششم

مقایسه PT های معمولی با ترانسفور ماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۱ مقدمه

۶-۲ مشکلات و معایب ترانسفورماتورهای اندازه گیری معمولی

۶-۲-۱ احتمال انفجار

۶-۲-۲ اشباع شدن هسته ترانسفورماتور

۶-۲-۳ اثر فرورزونانس

۶-۲-۳-۱ ترانسفورماتورهای ولتاژ خازنی

۶-۲-۳-۲ ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ القایی

۶-۲-۴ شار پس ماند

۶-۲-۵ وزن و حجم زیاد

۶-۲-۶ محدود بودن دقت آنها

۶-۳ مزایای ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۳-۱ عدم احتمال انفجار

۶-۳-۲ عدم ایجاد پدیده فرورزونانس در آنها

۶-۳-۳ بدون اثر شار پس ماند

۶-۳-۴ وزن و حجم کم

۶-۳-۵ داشتن دقت بالا

۶-۳-۶ داشتن سرعت پاسخ دهی بالا

۶-۴ کاربردهای عملی ترانسفورماتورهای اندازه گیری نوری

۶-۵ نتیجه گیری

۶-۶ پیشنهادات

۷-۱ مبدل ولتاژ نوری KV 230 توسط سنسور نوری پخش میدان الکتریکی

۷-۱-۱ مقدمه

۷-۱-۲ طرح OVT :

7-1-3 برپایی آزمایش:

۷-۲ مبدل‌های ولتاژ نوری بدون باند پهن ۱۳۸ کیلوولت و ۳۴۵ کیلوولت

۷-۲-۱ مقدمه:

۷-۲-۲ اصول طرح و کارکرد

۷-۲-۳ نتایج تست‌های آزمایشگاهی ولتاژ بالا:

۷-۲-۳-۱ بازدهی در مورد دقت

۷-۳ ترانس اندازه‌گیری ولتاژ فشار قوی نوری توسط تداخل نسبی نور سفید

۷-۳-۱ مقدمه

۷-۳-۲ سنسور پاکلز فشار قوی و ترانسفورماتور ولتاژ نوری بر پایه سیستم WLI

۷-۵ نتیجه‌گری

ضمیمه ۱: تحلیل ماتریس پلاریزاسیون نور

۵ـ معرفی ماتریسهای فارادی، کروپاکلز

مقدمه

انرژی الکتریکی به وسیله نیروگاههای حرارتی که معمولاً در کنار ذخایر بزرگ ایجاد می شوند و نیروگاههای آبی که در نواحی دارای منابع آبی قابل ملاحظه احداث می شوند ، تولید می شود . از این رو به منظور انتقال آن به نواحی صنعتی که ممکن است صدها و هزاران کیلومتر دورتر از نیروگاه باشد ، خطوط انتقال زیادی بین نیروگاهها و مصرف کننده ها لازم است .

در هنگام جاری شدن جریان در طول یک خط انتقال مقداری از قدرت انتقالی به صورت حرارت در هادیهای خط انتقال تلف می شود . این تلفات با افزایش جریان و مقاومت خط افزایش می یابد .تلاش برای کاهش تلفات تنها از طریق کاهش مقاومت ، به صرفه اقتصادی نیست زیرا لازم است افزایش اساسی در سطح مقطع هادیها داده شود و این مستلزم مصرف مقدار زیادی فلزات غیر آهنی است .

ترانسفورماتور برای کاهش توان تلف شده و مصرف فلزات غیر آهنی بکار می رود . ترانسفورماتور در حالیکه توان انتقالی را تغییر نمی دهد با افزایش ولتاژ ، جریان و تلفاتی که متناسب با توان دوم جریان است را با شیب زیاد کاهش می دهد .

در ابتدای خط انتقال قدرت ، ولتاژ توسط ترانسفورماتور افزاینده افزایش می یابد و در انتهای خط انتقال توسط ترانسفورماتور کاهنده به مقادیر مناسب برای مصرف کننده ها پایین آورده می شود و به وسیله ترانسفورماتور های توزیع پخش می شود .

امروزه ترانسفورماتور های قدرت ، در مهندسی قدرت نقش اول را بازی می کنند . به عبارت دیگر ترانسفورماتور ها در تغذیه شبکه های قدرت که به منظور انتقال توان در فواصل زیاد به کار گرفته می شوند و توان را بین مصرف کننده ها توزیع می کنند ، ولتاژ را افزایش یا کاهش می دهند . به علاوه ترانسفورماتور های قدرت به خاطر ظرفیت و ولتاژ کاری بالایی که دارند مورد توجه قرار می گیرند .

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق