آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری

دانلود پروژه بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری

بررسی رابطه تک فرزندی با اختلالات رفتاری

فهرست مطالب
چکیده ۳
فصل اول
مقدمه ۵
بیان مساله ۷
اهمیت پژوهش۹
فرضیه پژوهش ۱۱
تعاریف عملیاتی۱۱
فصل دوم
اختلالات رفتاری۱۳
تعاریف اختلالات رفتاری ۱۴
رفتار بهنجار۱۸
برآورد درصد شیوع اختلالات رفتاری۱۹
بررسی مختصری از تاریخچه و علل اختلالات رفتاری۲۲
اصل فراموش شده ژنتیک ۲۸
ارتباط نقش سیستم ایمنی با افزایش مشکلات رفتاری۳۰
دسته بندی اختلالات رفتاری۳۲
انواع اختلالات رفتاری موجود در هر گروه از دسته بندی های گروه ترویج روانپزشکی۴۳
چگونگی ارتباط با والدین با فرزندان و تاثیر آن بر ویژگی های رفتاری آنان۴۹
چگونگی بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرایان ۵۴
روشهای رفتار درمانی۵۹
اختلالات رفتاری در کودکان تک فرزند و چند فرزند شهر تهران۶۵
فصل سوم
جامعه آماری۶۸
ابزار پژوهش۶۹
اعتبار پرسشنامه راتر۷۲
پایایی آزمون راتر۷۳
روش اجرای تحقیق ۷۴
روش تحلیل آماری ۷۵
فصل چهارم
بحث و نتیجه گیری۸۰
پیشنهادات۸۱
محدودیتها۸۲
منابع۸۳
پیوست۸۶
پرسشنامه۸۷
پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق