آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

دانلود پروژه بررسی سلامت روانی سالمندان آسایشگاهی و غیر آسایشگاهی

فهرست مطالب

چکیده ۱
فصل اول : کلیات تحقیق۲
مقدمه۳
بیان مسأله۵
سؤال مسئله ۶
اهمیت و ضرورت تحقیق۷
فرضیه های تحقیق۸
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم۹
فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق۱۱
تعریف۱۲
مشکل تعریف۱۲
تاریخچه۱۹
مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران۲۵
اهمیت، دامنه، حدود و زیان بخشی بیماری های روانی در جامعه۳۴
علل افزایش و شیوع بیماریهای روانی ۴۰
با شور و شوق پیر شدن۴۸
خانواده۵۱
دوستی ها۵۳
روابط اجتماعی : تنهایی و انزوا ۵۴
محل زندگی ۵۵
خانه سالمندان۵۶
سالمند کیست؟۶۰
قانون سالمندى۶۲
واقعیات خانه سالمندى۶۶
نگاهی به خانه سالمندان و گرایش افرادپیر برای ورود به این خانه ها۷۰
چرا این عزیز را به جمع هم سالان خود نبریم؟۷۲
مراکز ارائه دهنده خدمات بهداشتی به خانواده۷۴
آیا سالمندان گرایشی به خانه سالمندان دارند؟!۷۷
مشکلات اقتصادی عزت نفس سالمندان را خدشه دار میکند۸۱
افراد سالمند و مشکلاتشان درخانه سالمندان۸۳
تحقیقات انجام شده۹۰
فصل سوم : روش تحقیق۹۲
جامعه آماری۹۳
نمونه روش نمونه گیری۹۳
ابزار اندازه گیری در تحقیق۹۴
شیوه اجرای آزمون۹۵
نمره گذاری۹۶
روش تحقیق۹۷
روش تجزیه و تحلیل دادها۹۸
فصل چهارم : یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها ۹۹
تجزیه و تحلیل داده ها ۱۰۰
آزمون فرضیه تحقیق ۱۰۲
نمودار مربوط به تجزیه و تحلیل دادها۱۰۷
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری۱۱۰
بحث و نتیجه گیری ۱۱۱
محدودیت ها ۱۱۴
پیشنهادات ۱۱۵
منابع ۱۱۶
پیوست ۱۱۸

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق