آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

دانلود پروژه بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

بررسی سلامت عمومی و رضایت شغلی کارشناسان شرکت بهمن موتور

فهرست مطالب

بخش اول: سلامت روانی
بهداشت روانی از دیدگاه مکاتب مختلف روان‌شناسی
بهداشت روانی از دیدگاه مکتب زیست‌گرایی
بهداشت روانی از دیدگاه مکتب روان‌کاوی
بهداشت روانی از دیدگاه مکتب رفتارگرایی
بهداشت روانی از دیدگاه مکتب انسان‌گرایی
مفهوم انسان سالم از دیدگاه روان‌شناسان
عوامل مؤثر در تأمین سلامت روانی
نقش خانواده در سلامت روانی
نقش مدرسه در سلامت روانی
نقش خود در سلامت روانی
اهداف بهداشت روانی
ابعاد فعالیت‌های بهداشت روانی
اصول بهداشت روانی
عوامل سازندة ‌مقیاس سلامت عمومی
نشانه‌های جسمانی
اضطراب
کنش اجتماعی
افسردگی
پژوهش‌های انجام یافته در رابطه با مقیاس سلامت عمومی
مؤلفه‌های عاطفی و شناختی رضایت شغلی
تأثیر خلق و خو
نظریه‌های رضایت شغلی
نظریه‌ی کامروائی نیاز
نظریه گروه مرجع
نظریه مک کللند
نظریه‌های مغایرت
نظریه تفاوتهای فردی
نظریه‌های موازنه
نظریة برابری
نظریة سه وجهی آلدرفر
نظریه ارزشی لاک
نظریه سلسله مراتب نیازهای مزلو
نظریه سیستمها و رضایت شغلی
نظریة دو عاملی رضایت شغلی
ویژگی‌‌های رضایت شغلی
الگوهای رضایت شغلی
ابعاد رضایت شغلی
پرداخت
ارتقاء و پیشرفت
سرپرستی
همکاران
ماهیت شغل
تنوع شغل
استاندارد و تخصصی کردن وظایف
کنترل
چالش انگیز بودن شغل
وضوح شغلی
تطابق بین شخصیت و شغل و تأثیر آن بر رضایت شغلی
همبسته‌های خشنودی شغلی: متغیرهای شخصی
سن
سطح تحصیلات
جنسیت
شاخص و پایمردهای رضایت شغلی و نارضایتی شغلی
رضایت شغلی و عملکرد
تأثیر رضایت شغلی بر عملکرد ضعیف است
حفظ عملکرد قبلی
طریقه سازماندهی کارها
وجود ارتباط غیرمستقیم
رضایت شغلی غیرمستقیم منجر به عملکرد بهتر می‌شود
عملکرد بهتر، منجر به افزایش رضایت شغلی می‌گردد
بین رضایت شغلی و عملکرد رابطه متقابل وجود دارد
رضایت شغلی و غیبت
رضایت شغلی و سلامت جسمی و روانی
رضامندی کلی از زندگی
تخلف و رفتارهای ضدتولیدی
ترک خدمت
کارکنان چگونه نارضایتی خود را ابراز می‌کنند؟
خروج (ترک خدمت)
اعتراض
وفاداری (وظیفه شناسی)
سهل‌انگاری
بخش اول : جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه
ابزار پژوهش
روش نمره گذاری
بخش دوم: تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده
سن
جنسیت
سابقه کار
تحصیلات
رضایت از کار
رضایت از سرپرستی
رضایت از همکار
رضایت از ارتقاء
رضایت از پرداخت
نشانه های جسمانی ( شکایت جسمی)
اضطراب
کنش اجتماعی
افسردگی

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق