آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

دانلود پروژه بررسی عوامل موثر بر انگیزش کارکنان آموزش و پرورش از دیدگاه مدیران آموزش و پرورش

*فهرست مطالب

چکیده
* فصل اول : کلیّـات
* تحقیق
* مقدمه
* بیان مسئله
* و سئوال پژوهش
* هدف های تحقیق :
* فرضیه های تحقیق :
* اهمیت و ضرورت تحقیق :
* متغیرهای تحقیق و تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها :
* تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم :
* فصل دوم : پیشینه و ادبیات تحقیق
* تعریف مدیریت
* انگیزش
* عوامل مؤثر در انگیزش :
* انگیزش وطراحی سیستم پاداش مؤثر:
* بررسی جوانب مختلف انگیزش کارکنان در سازمان
* مقدمه
* نگرش های مرسوم به انگیزش در سازمان
* الگوهای سنتی
* الگوی روابط انسانی
* الگوی منابع انسانی
* شکل شماره ۱
* متغیرهای مؤثر در انگیزش کارکنان
* شکل شماره ۲
* الگوی عمومی انگیزش بر انگیزش در مدیریت
* روش هـا
* انتظارات و دستاوردها
* ویژگی های فردی
* ویژگی های شغل
* ویژگی های موقعیت کاری
* متغیرهای مؤثر در انگیزش:
* ویژگی های فردی انگیزش
* سلسله مراتب نیازها
* برخورد با آثار نامطلوب به جای مانده بر رفتار:
* اصلاح رفتار
* روش های اصلاح رفتار
* برای اصلاح کردن رفتار عملاً چه باید کرد؟
* دستورهایی برای اصلاح رفتار :
* دستورهایی برای استفاده از روش های اصلاح رفتار دستور
* چگونگی ارتباط گروه و ایجاد انگیزش
* حجم گروه :
* رقابت گروه ها با هم ورقابت بین گروهی
* موقعیت :
* روابط ایستا و پایدار :
* انحرافات اجتماعی و نقش آن برانگیزش کارکنان در سازمان :
* مفهوم تشویق و تنبیه در منابع انسانی :
* انگیزه ها و کوششهای انسان
* انگیزه های فیزیولوژیایی
* انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح بقای نفس
* انگیزه های گرسنگی ، تشنگی و خواب
* انگیزه امنیت و احتراز از درد
* انگیزه جنسی
* انگیزه تحریک و فعالیت
* انگیزه های فیزیولوژیایی در سطح تحقق نفس
* انگیزه های روانی
* انگیزه های روانی در سطح تحقق نفس
* انگیزه های اجتماعی ( نیروهای اجتماعی در انگیزش )
* انگیزه های ناخودآگاه
* انگیزش و رفتار
* فعالیت و برانگیختگی
* گزینندگی انگیزشی
* مراحل انگیزشی
* الگوهای انگیزشی و سبک زندگی
* فشارهای روانی
* ناکامی
* تعارض
* فصل سوم :تعیین روش تحقیق
* جامعه مورد مطالعه
* حجم نمونه
* روش نمونه گیری
* ابزار اندازه گیری در تحقیق
* روش تحقیق
* روش آماری مربوط به فرضیه
* فصل چهارم : یافته ها وتجزیه و تحلیل دادها
* جدول ۱-۴ فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه اول و افزایش تحصیلات مدیران در نگرش و انگیزش احترام و فنرلت کارکنان
* جدول ۲-۴ فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه اول
* جدول ۳-۴ فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه دوم و افزایش خودیابی در
* مدیران بر روی انگیزش خود یابی و تحقق ذات کارکنان
* جدول ۴-۴ فراوانی مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه دوم
* جدول۵- ۴ : فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه سوم و توجه به نیازهای امنیتی توسط مدیران در انگیزش امنیتی کارکنان تاثیر گذار بوده است .
* جدول ۶-۴ : فراوانی های مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه سوم
* جدول ۷-۴ فراوانی و درصد فراوانی آزمودنی ها در رابطه با فرضیه چهارم و تاثیر سابقه کاری بالای مدیران در انگیزش کارکنان موثر بوده است .
* جدول ۸-۴ فراوانی مورد انتظار و فراوانی های مشاهده شده در رابطه با فرضیه چهارم
* فصل پنجم :
* بحث و نتیجه گیری
* بحث و نتیجه گیری :
* پیشنهادات :
* محدودیت ها
* منابع و مآخذ

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق