آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » نساجی » دانلود پروژه بررسی فرش استان تهران

دانلود پروژه بررسی فرش استان تهران

چکیده

مجموعه ای که پیش روی شماست شهر های تهران ،ورامین و طالقان را از جنبه جغرافیایی و تاریخی، ویژگی بافت و طرح و غیره را در ۴ فصل در بر می گیرد فصل اول شامل ۵ بخش است: بخش اول- موقعیت جغرافیایی تهران، بخش دوم- موقعیت تاریخی تهران، بخش سوم- صنایع دستی تهران، بخش چهارم- هنرستان عالی هنرهای ایران، بخش پنجم- شرکت سهامی فرش، فصل دوم دارای ۴ بخش است: بخش اول- سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران، بخش دوم- طرح فرش تهران، بخش سوم: رنگ آمیزی، بخش چهارم: بافت، در فصل سوم که در۶ بخش تشکیل شده بخش اول شامل:  موقعیت جغرافیایی ورامین، بخش دوم: موقعیت تاریخی ورامین، بخش سوم: طرح ورامین، بخش چهارم: رنگ آمیزی، بخش پنجم: مواد اولیه، بخش ششم: دست بافته های ورامین، که با کوچاندن عشایر از نقاط مختلف ایران به ورامین بافته شده اند می شود .

 فهرست مطالب

فصل اول.. ۱

بخش اول.. ۱

موقعیت جغرافیایی تهران.. ۱

بخش دوم.. ۴

موقعیت تاریخی تهران.. ۴

تهران دوره پیش از عهد صفویان.. ۵

عهد صفویان.. ۶

تهران دوره ی قاجاریه.. ۷

تهران دورة پهلوی.. ۸

بخش سوم.. ۹

صنایع دستی استان تهران.. ۹

بخش چهارم.. ۱۱

هنرستان عالی هنرهای ایران.. ۱۱

بخش پنجم.. ۲۲

شرکت سهامی فرش.. ۲۲

فصل دوم.. ۲۵

بخش اول.. ۲۵

سابقه ی تاریخی فرش بافی تهران.. ۲۵

بخش اول.. ۲۹

طرح فرش تهران.. ۲۹

چهره بافی.. ۳۰

نقش گلدانی .. ۳۱

نقش بته .. ۳۶

طرح سجاده ای یا محرابی .. ۳۷

نمازی .. ۴۴

بخش سوم.. ۵۰

رنگ آمیزی.. ۵۰

مواد اولیه.. ۵۰

بخش چهارم.. ۵۱

ویژگی بافت : ( نوع گره، رجشمار ).. ۵۱

فصل سوم.. ۶۸

بخش اول.. ۶۸

موقعیت جغرافیایی ورامین.. ۶۸

بخش دوم.. ۶۹

موقعیت تاریخی ورامین.. ۶۹

بخش سوم.. ۷۳

ویژگی طرح  ورامین.. ۷۳

بخش چهارم.. ۷۷

رنگ آمیزی.. ۷۷

بخش پنجم.. ۷۸

مواد اولیه.. ۷۸

بخش ششم.. ۸۳

ویژگی دست بافته های عشایر ورامین.. ۸۳

فصل چهارم.. ۹۸

بخش اول.. ۹۸

ویژگی تاریخی و جغرافیایی طالقان.. ۹۸

بخش دوم.. ۱۰۰

ویژگی فرش طالقان.. ۱۰۰

نتیجه گیری.. ۱۰۵

  منابع وماخذ………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۶

  منابع تصاویر……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

مقدمه

قالی از همان ابتدا به منظور پوشش کف بوجود آمده و در طی آن، زیبایی پسندی بشر موجب گردید روی این دست بافته را با نقوش زیباتزئین نماید.

بنابراین امروزه نیز این اثر هنری می بایست با همان هدف بوجود آید، تا احتیاجات بشر امروزی را فراهم نماید. امروزه به سبب بوجود آمدن کف پوشهای فراوان و متنوع و نقوش چشمگیر و رنگارنگ باید به طراحی فرش اهمیت ویژه و با دکوراسیون و معماری امروزه جهان تطبیق داد. کشورما با داشتن منابع عظیم هنری در زمینه فرش که هر کدام از مناطق آن دارای طرح، رنگ و نوع بافت مخصوص به خود است می تواند سلیقه های گوناگون بازار امروزه جهان را تأمین نماید. پس لازم است اصالت ها و سنت های دیرینه کشورمان را بشناسیم و در راستای حفظ هماهنگی آن با سلیقه امروزه بشر حرکت نمائیم ما تلاشی هرچند ناچیز در شناخت فرش استان تهران انجام داده ایم که دلیل عمده آن نبود کتاب و مقاله ای جامع در این زمینه و نزدیکی به محل زندگیمان بود،امید است مورد توجه علاقه مندان قرار گیرد

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق