آخرین مقالات

خانه » روش تحقیق » دانلود پروژه بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد

دانلود پروژه بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد

دانلود پروژه روانشناسی بررسی میزان افسردگی بین امدادگران مرد

فهرست مطالب
چکیده
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت کار
فرضیه تحقیق
تعریف نظری
تعریف عملیاتی
فصل دوم : سابقه پژوهش
استرس و سندرم فرسودگی
افسردگی
افسردگی زیست – شیمیایی
افسردگی واکنشی
مدل سلیه از استرس
افسردگی
سرزنش خود
نومیدی
ترحم به خود
معضل افسردگی واقعاً تا چه حد جدی است
نظریه روانکاوی
نظریه های یادگیری
رویکرد شناختی
تعریف
افسردگی واکنشی
افسردگی درون زاد
افسردگی روان زاد
تشخیص و سنجش افسردگی
اختلال افسردگی عمده
اختلال افسرده خلقی
علایم افسردگی
چگونگی مقابله با افسردگی
روش های درمان افسردگی
روش بازسازی شناختی برای درمان افراد افسرده
روش دو ستونی
درمان کوتاه مدت
مشاوره و روان درمانی گروهی
چه عوامل روانی- اجتماعی در افسردگی دخیل هستند
چگونه کسی می تواند بفهمد آیا افسرده است یا خیر
خسارت استرس
روند استرس
نشانه های هیجانی افسردگی
به هنگام افسردگی چه کاری باید انجام دهیم
دیدگاههای نظری درباره افسردگی
تعریف امدادگر
خصوصیات یا ویژگیهای امدادگر
تعریف کمکهای اولیه و امداد
هدف ما از کمکهای اولیه
تعریف عملیات نجات
تعریف دیگر امدادگر
بقیه ویژگی های یک امدادگر
حفظ آرامش در ارائه کمکهای اولیه
وظایف امدادگر
نحوه مراقبت از خود
کنترل استرس
واکنش به استرسها
واکنش های دیررس
واکنش های شدید
مروری بر سابقه پیشینه تحقیق
فصل سوم: طرح پژوهش
طرح پژوهش
جامعه پژوهش
نمونه پژوهش
روش نمونه گیری
ابزار پژوهش و روش جمع آوری اطلاعات
روش آماری
فصل چهارم: آمار
مقدمه
آمار توصیفی
آمار استنباطی
فرض صفر
فرض خلاف
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
محدودیت های پژوهش
پیشنهادات
منابع و مآخذ
پیوست

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق