آخرین مقالات

خانه » پروژه دانشجویی » روانشناسی و روانپزشکی » دانلود پروژه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

دانلود پروژه بررسی میزان افسردگی در پرسنل بیمارستان شهید مطهری

فهرست مطالب
عنوان
فصل اول: کلیات
- مقدمه پژوهش بیان مسئله
- اهمیت مسئله پژوهش
- اهداف پژوهش
- فرضیه ها و یا سوالات پژوهش
- تعریف واژگان
فصل دوم: بررسی پیشینه پژوهش
- مقدمه
- بررسی نظریه ها و فرضیات مربوط به موضوع پژوهش
- اپیدیولوژی یا همه گیری شناسی افسردگی
- سابقه تحقیقات در مورد افسردگی
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
- تعریف جامعه پژوهش
- تعداد و نمونه، روش نمونه گیری، معیارهای انتخاب نمونه
- نوع پژوهش و روش انجام کار
- ابزار بکارگیری
- روشهای تجزیه و تحلیل داده ها
- رعایت نکات اخلاقی
فصل چهارم: یافته های پژوهش
فصل پنجم:
- بحث و تفسیر نتایج پژوهش
- نتیجه گیری نهایی
- محدودیتهای و پیشنهادها

ضمائم:
- فهرست منابع ومأخذ
- پرسشنامه

خــریــد ایــــن فـــایــــل

مطالب شابه مطلب فوق